Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 ibrahim 6 Syirik 7 surat ali' imran ayat 185 8 ar-rum ayat 21 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 Adam 11 surah al-maidah ayat 8 12 dosa 13 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 14 Nikah 15 Jihad 16 Dua masa 17 al mujadalah ayat 11 18 cinta 19 matahari 20 hutang 21 al isra ayat 36 22 Saba 13 23 surat al imran ayat 185 24 al a'raf ayat 52 25 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 26 Jika allah menganugerahi rahmat 27 hadist tentang perilaku konsumen 28 Berdebat 29 ALI IMRAN 159 30 puasa 31 Ikhlas 32 Al-Imran (3 : 130) 33 miskin 34 Al-Imran ayat 130 35 sabar 36 al-mukminun+ayat+34 37 al isra ayat 7 38 Aliimram+ayat+105 39 surat+al+imranayat+110 40 Ta ha+ayat+14 41 Ar Rahman 42 Kafir 43 al ahzab ayat 21 44 Hadits Muslim Nomor 3035 45 maryam 46 ilmu 47 maryam ayat 30-35 48 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 49 Metode pendidikan 50 Manusia 51 Membunuh 52 Tentang kematian 53 Hadist ibnu majah 2172 54 AL Baqarah ayat 286 55 surah yusuf 65 56 Shalat 57 Sebaik baik penolong dan pelindung 58 yunus 99 59 al+maidah+ayat+ 83 60 AN NAML AYAT 88 61 asy+syuara+ayat+181+182+183 62 al+qiyamah+ayat+1-2 63 ar rum ayat 21 64 ayat tentang serakah 65 az zumar ayat 68 66 al anbiya ayat 30 67 Surat Al-Baqarah Ayat 256 68 al baqarah ayat 81 69 ombak 70 Al Hijr 26 71 al an'am ayat 71 72 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 73 Yusuf 84 74 ar rum ayat 56 75 ATTAKASUR AYAT 1-2 76 Al ikhlas ayat 1-4 77 berlayar 78 al-Hujurât ayat 6 79 surat Toha ayat 14 80 adil 81 al-baqarah ayat 164 82 ayat al-Baqarah 219 83 Surat yunus+ayat+8 84 Hadits ahmad jauhi kufur 85 al jumuah ayat 10 86 Al Jasiyah ayat 18 87 al-mujadalah ayat 11 88 al-imron ayat 110 89 permainan 90 ayat+menyembunyikan+ilmu 91 durhaka 92 menyapih 93 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 94 Zina 95 iman 96 surah al kautsar ayat 1-3 97 Gelap 98 Ditanya 99 empat puluh tahun 100 yusuf

Hasil pencarian tentang Sungguh+beruntung+orang-orang+yang+beriman,+(yaitu)+orang+yang+khusyu'+dalam+shalatnya,+dan+orang+yang+menjauhkan+diri+dari+(perbuatan+dan+perkataan)+yang+tidak+berguna,+dan+orang+yang+menunaikan+zakat

terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 3
dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari hal yang tiada berguna) berupa perkataan dan hal-hal lainnya
Hal ini terjadi karena mereka--pada saat penyembahan patung anak lembu-tidak memisahkan diri dari kelompok...Janganlah Engkau binasakan kami hanya karena perbuatan orang-orang yang bodoh di antara kami....Terjadinya penyembahan anak lembu ini tidak lain merupakan cobaan dari-Mu untuk menyesatkan orang yang...melakukan kekufuran, kemaksiatan dan menunaikan kewajiban zakat?"...melakukan kekufuran, kemaksiatan dan menunaikan kewajiban zakat?'"
-deskripsi"> Dalam shalat dan zakat terdapat ikhlas kepada Allah dan berbuat ihsan terhadap...ke dalam Islam dengan mengerjakan shalat secara benar dan menunaikan zakat sehingga mereka tergolong...Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini untuk menerangkan wajibnya shalat berjama'ah, yaitu dari ayat..."dan ruku'lah beserta orang yang ruku'", yakni shalatlah beserta orang yang shalat....Disebutkan bagian dari gerakan shalat, yaitu ruku' untuk shalat menunjukkan wajibnya ruku'.

Beriman pada malaikat dan pada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan beriman pada para...Ketiga, menjaga dan memelihara sembahyang. Keempat, menunaikan kewajiban zakat....Orang-orang yang menyatukan dalam diri mereka pokok-pokok kepercayaan (akidah) dan kebajikan, mereka...adalah orang yang benar-benar beriman....Mereka itulah yang membentengi diri dari kufur dan moral yang rendah.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 41
(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang..., menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah
Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir dari kalangan Ahl al-Kitâb yang tidak beriman...yang benar, yaitu Islam....Pajak ini berkisar antara 48 dan 12 dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang-orang Yahudi dan...Dan yang dibebaskan darinya adalah wanita, anak-anak dan orang-orang tua, karena perang tidak diumumkan...Dan juga orang-orang fakir, miskin dan hamba-hamba sahaya dan para rahib yang menjauhkan diri dari manusia
Dikatakan kepada orang-orang yang beriman dan menjaga diri dari perkataan, perbuatan dan keyakinan yang...Di dalamnya terdapat kebaikan di dunia dan di akhirat bagi seluruh manusia."...Dengan begitu mereka termasuk orang-orang yang berbuat baik....Allah akan mengaruniai orang-orang yang berbuat baik kehidupan yang baik di dunia dan ganjaran yang lebih...Sungguh, sebaik-baik tempat di akhirat adalah tempat orang-orang yang bertakwa.
Pada hari itu syafaat dari seseorang menjadi tak berguna lagi, kecuali dari orang yang mendapat kemuliaan..., izin dan perkenan dari Allah untuk mengucapkan kata syafaat....Hari itu syafaat juga menjadi tak berguna lagi, kecuali bagi orang yang mendapat izin dari Sang Maha...Yaitu orang yang dahulunya beriman yang perkataan tauhid dan imannya mendapat perkenan Allah.
menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, yaitu sama) lafal...menjadi Mubtada dan Ma'thuf, sedangkan Jumlah kalimat ini menjadi Badal dari huruf Kaf yang ada pada...mukmin, yaitu mereka hidup dalam kesejahteraan yang sama dengan kehidupan mereka sewaktu di dunia....Sedangkan orang-orang mukmin di akhirat, mereka mendapatkan pahala yang berlimpah disebabkan amal perbuatan...mereka sewaktu di dunia, yaitu berupa amal salat, amal zakat, amal puasa dan amal-amal lainnya.
(Katakanlah, "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi?"...(Dia telah memastikan) telah menetapkan (atas diri-Nya kasih sayang) sebagai kemurahan dari-Nya....Ungkapan ini mengandung seruan yang lembut untuk mengajak mereka agar beriman (Dia sungguh-sungguh akan...menghimpun kamu pada hari kiamat) untuk membalas kamu atas perbuatan-perbuatan kamu (tidak ada keraguan...Orang-orang yang merugikan dirinya) karena mereka menjerumuskan dirinya ke dalam siksaan.
(Dan orang-orang kafir berkata) yakni sebagian dari penduduk Mekah ("Kami sekali-kali tidak akan beriman...kitab Taurat dan Injil yang di dalam kedua kitab tersebut disebutkan tentang adanya hari berbangkit,...perkataan kepada sebagian yang lain....Orang-orang yang dianggap lemah berkata) yaitu para pengikut dari mereka (kepada orang-orang yang menyombongkan...kami untuk beriman (tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman') kepada Nabi saw.
permusahan dengan Beliau, mereka korbankan diri dan harta untuk menghalangi manusia dari Beliau....dan tidak akan mempedulikan dakwahnya, karena orang gila tidak pantas bagi orang yang berakal memperhatikannya...dan menyambut dakwahnya, akan tetapi ayat-ayat dan peringatan tidaklah berguna bagi orang-orang yang...

-deskripsi"> Seperti orang-orang yang mengatakan perkataan itu....

-deskripsi"> Yakni dalam kesengsaraan yang besar dan kesesatan yang jauh dari kebenaran
(Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi) dengan memberikan pertolongan...kepada mereka sehingga mereka dapat mengalahkan musuh-musuhnya (niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan...zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar) kalimat ayat ini menjadi...Jawab Syarat; dan Syarat beserta Jawabnya menjadi Shilah dari Maushul, kemudian diperkirakan adanya...lafal Hum sebelumnya sebagai Mubtada (dan kepada Allahlah kembali segala urusan) di akhirat, semua urusan
(Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal...yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi) sebagai ganti dari orang-orang...yang lalim dan angkara murka (dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya...Tasydid yaitu menjadi Walayubaddilannahum (sesudah mereka berada dalam ketakutan) dari perlakuan orang-orang...kafir (menjadi aman sentosa) dan Allah telah menunaikan janji-Nya kepada mereka, yaitu memberikan kepada
(Yaitu orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi) yaitu Nabi Muhammad saw....(yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka) lengkap dengan...(yang ada pada mereka) seperti bertobat dengan jalan membunuh diri dan memotong apa yang terkena oleh...(Maka orang-orang yang beriman kepadanya) dari kalangan mereka (memuliakannya) yaitu menghormatinya (...orang-orang yang beruntung).
(Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka Allah akan menyempurnakan ganjaran mereka) artinya...pahala dari amal perbuatan mereka itu (dan menambah untuk mereka dari karunia-Nya) yakni yang belum...pernah dilihat oleh mata, tidak didengar telinga dan tidak pula terdetik dalam hati manusia....(Adapun orang-orang yang malu dan menyombongkan diri) dari mengabdikan diri kepada-Nya (maka akan disiksa-Nya...mereka dengan siksaan yang pedih) atau menyakitkan yaitu siksa neraka (dan mereka tidak akan memperoleh
-deskripsi"> Maksudnya adalah orang yang telah mati hatinya dalam kegelapan kekafiran...jalan, mengetahui kebaikan lagi mengutamakannya, bersungguh-sungguh mewujudkannya dalam diri dan orang...diri dan orang lain....dan kegelapan, dan orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati....dijadikan indah oleh Allah bagi orang-orang yang beriman.
(Di antara orang-orang Yahudi) ada suatu kaum (mereka mengubah perkataan-perkataan) yakni yang diturunkan...sesuatu: ("Kami dengar) ucapanmu (dan kami langgar.") perintahmu (dan dengarlah padahal tidak ada yang...akan didengar) menjadi hal yang berarti doa; artinya semoga saya tidak mendengarnya....) saja (dan perhatikanlah kami") yaitu unzhurnaa sebagai ganti dari raa`inaa (tentulah itu lebih baik...(Akan tetapi Allah mengutuk mereka) artinya menjauhkan mereka dari rahmat-Nya (disebabkan kekafiran mereka
Ingatlah ketika kalian berjanji kepada Kami di dalam Tawrât....Yaitu bahwa kalian tidak akan menyembah selain Allah; akan berbuat baik kepada kedua orangtua, kaum kerabat..., anak-anak yatim dan orang miskin; menggunakan ungkapan-ungkapan baik yang dapat mempersatukan dan tidak...menjauhkan kalian dengan orang lain; melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kalian, yaitu salat dan...zakat.
Bahkan bukan ucapan orang-orang pilihan tetapi ucapan orang-orang yang fasik dan buruk, yaitu para pendusta...Sungguh celaka orang yang berkata demikian, alangkah jauh ucapannya dari kebenaran dan sungguh layak...Bagaimana bisa terlintas dalam benak seseorang bahwa perkataan yang paling tinggi dan paling agung, yaitu...perkataan Allah rabbul ‘aalamiin sama dengan perkataan manusia yang lemah lagi fakir, maka sungguh...layak orang itu memperoleh azab dan siksaan yang keras seperti yang disebutkan dalam ayat selanjutnya
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 18
Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian..., serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah..., maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.
(Sesungguhnya yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan...hari kemudian serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut) kepada seorang pun (selain...kepada Allah, maka mereka orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk).
Allah membuat perumpamaan lain dalam diri dua orang laki-laki....Yang satu bisu dan tuli, tidak bisa memahami perkataan orang dan memahamkan orang lain....Demikianlah gambaran berhala-berhala yang mereka pertuhankan, bagaikan orang yang tuli dan bisu, tidak...bisa memahami perkataan dan memahamkan orang lain....Tuhan-tuhan itu tidak berbicara, tidak mendengar dan tidak berguna.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 177
itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan...pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat,...dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang...sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan....Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
Tetapi orang-orang Yahudi yang mendalami ilmu dan orang-orang yang beriman dari umatmu, Muhammad, percaya...kepada apa yang diwahyukan kepadamu dan apa yang diwahyukan kepada rasul-rasul sebelummu....Orang-orang yang melaksanakan salat dengan benar, menunaikan zakat, percaya kepada Allah, hari kebangkitan...dan pembalasan, maka Allah akan memberi pahala yang baik kepada mereka atas keimanan dan ketaatannya
(Dan orang-orang yang telah menempati kota) Madinah (dan telah beriman) yang dimaksud adalah sahabat-sahabat...Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka) artinya mereka tidak iri hati (terhadap apa-apa..., orang-orang Muhajirin, atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan) yakni mereka memerlukan...(Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya) dari ketamakannya terhadap harta benda (mereka itulah...orang-orang yang beruntung).
Dan sungguh keadaan mereka seperti sekarang ini layak ditimpakan azab, sebab mereka telah berani merintangi...Namun Allah masih tetap menangguhkan siksa itu, sebab dalam ilmu-Nya yang terahasiakan, akan banyak dari...kalangan mereka orang-orang yang kelak beriman....yaitu orang-orang Mukmin yang taat kepada Allah....Akan tetapi, kebanyakan orang yang menyekutukan Allah tidak mau memahami agama dan mengerti kedudukan
Bahkan kamu sungguh mendapatkan mereka sebagai orang yang sangat tamak kepada kehidupan dengan segala...Ketamakan mereka melebihi ketamakan orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada kebangkitan dan surga...Maka dari itu, mereka ingin diberi umur seribu tahun....Umur mereka yang panjang sekali-kali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah....Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui orang-orang yang lalim, dan akan membalas apa yang mereka lakukan.
Tetapi, orang-orang yang dapat memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada...Allah, percaya kepada hari kebangkitan dan hari balasan, melakukan salat sebagaimana yang diperintahkan..., menunaikan zakat harta mereka dan tidak takut selain kepada Allah....Merekalah yang diharapkan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar di sisi Allah