Paling Sering Dicari

1 Minta kembali ke dunia 2 Al Araf ayat 200 3 annissa ayat 19 4 al+araf ayat 200 5 ali imran 133 6 Quran 7 Takdir 8 keistimewaan berpikir 9 at+taubah+ayat+128 10 al maidah ayat 3 11 Dengki 12 distribusi 13 binatang+melahirkan 14 luqman 15 Al iklash halaman berapa 16 Kaya 17 al insyirah ayat 7 18 al ahzab ayat 21 19 Surah Ath-Thalaq (65) ayat 6-7: 20 qs al isra ayat 32 21 ali+imran+134 22 Al Maidah ayat 6 23 ali+imran+135 24 hadits tentang utang 25 an-nisa-ayat-11 26 Surah Al Ikhlas 27 ali+imran+136 28 musuh yang nyata 29 Kontrol diri 30 Murka Allah 31 ali imran 159 32 al-Maidah ayat 6 33 Yunus 62-63 34 Adam 35 ali imran 104 36 Surat Yasin ayat 36 37 QS Al Araf ayat 200 38 al-Tagabun ayat 2 39 Sesungguhnya bayi yang gugur benar-benar akan memprotes Rabbnya bila kedua orangtuanya dimasukkan ke dalam api neraka. Hingga dikatakan kepadanya, ‘Wahai bayi yang gugur yang memprotes Rabbnya, masukkanlah kedua orangtuamu ke dalam surga.’ Ia pun menarik 40 Sungguh Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba-Nya yang shalih di surga”, maka ia pun bertanya, “Wahai Tuhanku bagaimana ini bisa terjadi?” Allah menjawab, “Berkat istighfar anakmu bagi dirimu” (HR. Ahmad) 41 Zina 42 anak 43 Kiamat 44 Al-Baqarah ayat 143 45 dunia 46 an-nahl ayat 91 47 Imran 48 al-baqarah+ayat+24 49 surah+al-alaq+ayat+1-5 50 surah Al-Mu'minun ayat 70 51 surat al Kautsar ayat 2 52 obat 53 quraisy 2 54 jual beli 55 Sikap Gadab 56 Puasa 57 Al-Rum ayat 41 58 “Katakanlah, ‘Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah?” 59 sesungguhnya+azab+tuhanmu+benar-benar+keras 60 At+isra+ayat+16 61 Yunus+70 62 Al azab 53 63 al fath ayat 18 64 Surat Al Baqarah 159 65 gunung 66 zakat 67 Ali Imran 31 68 at-taubah ayat 103 69 at+taubah+ayat+32 70 Lubang hitam 71 Al mukminin 72 an-nisa ayat 19 73 Ayat berapa Allah menyuruh nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan membawanya ketanah kanaan 74 zakat penghasilan upah gaji 75 hud ayat 13 76 at tahrim ayat 6 77 Air yang mensucikan 78 kami 79 Tafsir surat al kahfi ayat 54 80 QS.+Luqman:+12 81 maryam 82 ali imran 190 83 ala'raf ayat 17 84 kisah nabi musa 85 Cinta 86 al-baqarah ayat 29 87 dosa yang tidak di ampuni (syirik) 88 surat+al+anfal+ayat+73 89 Al Araf ayat 179 90 al mukmin 60 91 Ali imran ayat 138 92 an-nur yang buruk untuk yang buruk 93 ar rum ayat 21 94 surah+al+ikhlas 95 al zumar ayat 53 96 Al+furqan+ayat+36 97 Ada orang yang membawa petunjuk 98 al-jin ayat 18 99 al ikhlas 100 surat+al+anfal+ayat+74

Hasil pencarian tentang Zakat

Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat...Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang...yang akan diberi zakat....Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat....Amil zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
Mereka juga selalu mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima....memadukan antara ibadah fisik dan ibadah harta, antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaan(1). (1) Zakat...Dampak positif zakat tampak pada sikap si miskin yang tidak lagi merasa iri atau dengki terhadap si kaya...Di samping itu semua, zakat juga merupakan sarana yang efektif untuk memerdekakan budak dan menghapus...Islam membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir jika hal itu memang diperlukan untuk menarik hati
(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka...mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat...) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya...pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada....Huruf lam yang terdapat pada lafal lilfuqaraa` memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat
-deskripsi"> Sedekah di sini maksudnya adalah zakat, karena sedekah sunat tidak hanya...

-deskripsi"> Yang berhak menerima zakat adalah:

-deskripsi">...Oleh karena itu, zakat tidak boleh dialihkan kepada selain mereka yang disebutkan itu, dan salah satu...huruf lam (yakni pada kata lil fuqaraa’) menunjukkan bahwa masing-masing golongan harus memperoleh zakat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
menjanjikan kemiskinan bagimu), artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat..., maka hendaklah waspada (dan menyuruh kamu berbuat kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan
(Apa saja nafkah yang kamu keluarkan), artinya zakat atau sedekah yang kamu bayarkan (dan apa saja nazar...(Dan tidaklah orang-orang yang aniaya itu), yakni yang menahan zakat dan tidak menepati nazar atau memberikan
membersihkan dirinya dengan tauhid dan ikhlas kepada Allah, tidak melaksanakan shalat dan tidak menunaikan zakat...berbuat ikhlas kepada Allah dengan tauhid dan shalat, serta tidak memberi manfaat kepada manusia dengan zakat
-deskripsi"> Dalam shalat dan zakat terdapat ikhlas kepada Allah dan berbuat ihsan terhadap...Pada shalat dan zakat terdapat ibadah hati, badan dan harta....orang-orang Yahudi untuk masuk ke dalam Islam dengan mengerjakan shalat secara benar dan menunaikan zakat
Yang wajib seperti zakat, kaffarat, nafkah kepada istri, dsb....

-deskripsi"> Agar aku dapat mengejar amal saleh yang telah aku lalaikan seperti zakat...ketika hartanya telah mencapai nishab (ukuran wajib zakat) dan haji ketika sudah mampu.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 4
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
(Dan orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikannya) membayarnya.
-deskripsi"> Untuk zakat dan sedekah.

-deskripsi"> Disebutkan shalat dan zakat secara khusus di antara sekian banyak amal saleh...Sedangkan dalam zakat, terdapat ihsan kepada hamba-hamba Allah, membersihkan pelakunya dari sifat buruk
(Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu) yakni zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 56
Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 7
(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 55
Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan
(Yang sangat menghalangi kebaikan) seperti perkara zakat (melanggar batas) yakni suka berbuat zalim (
Ia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 55
kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat
Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat dengan sempurna dan memberikan zakat kepada orang yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat
Dia memerintahkanku untuk melakukan salat dan menunaikan zakat selama hidupku.