Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 hujan 4 Ibrahim 5 al-baqarah ayat 23 6 tentang pemimpin yang cerdas 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 cinta 9 Kurban 10 surat ali' imran ayat 185 11 ar-rum ayat 21 12 sabar 13 sedekah 14 dosa 15 al ikhlas 16 Nikah 17 lumpuh dan buta 18 Maryam 19 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 20 Ar Rahman 21 JUAL BELI AYAT 22 perempuan 23 al infitar ayat 6 7 24 yunus 99 25 surat Al-Baqarah ayat 177 26 Surah An-Najm ayat 24 27 al baqarah ayat 256 28 an nur ayat 35 29 Nabi Ismail 30 Aliimram+ayat+105 31 al ahzab ayat 70 32 jual beli 33 al baqarah ayat 233 34 Zina 35 Putra 36 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 37 al imran 200 38 al-mukminun+ayat+34 39 Al-ahzab ayat 70 40 pagi 41 al+anam+ayat+14 42 surat al imran ayat 185 43 Gunung 44 AN NAML AYAT 88 45 miskin 46 al imran ayat 47 47 ayat kursi 48 Matahari 49 al ahzab ayat 21 50 ali imran 159 51 ali imran 134 52 Al Isra' ayat 1 53 at tahrim ayat 6 54 Adam 55 surat al jatsiyah ayat 19 56 al+maidah+ayat+ 83 57 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 58 Tentang kematian 59 keamanan 60 al hijr 22 61 Azab 62 Fajar 63 Ali Imron ayat 133-135 64 Annisa ayat 29 65 Allah 66 Saba 13 67 Gelap 68 ayat tentang serakah 69 tolong menolong 70 Ali+Imron+ayat+133-135 71 asy+syuara+ayat+181+182+183 72 anak 73 AN NISA AYAT 29 74 Cahaya 75 ali imran ayat 190 76 dalil tentang pendorong sosial dan penggembangan diri 77 al an'am ayat 71 78 ikhlas 79 adz+dzariyat+ayat+29 80 surah al-baqarah ayat 153 81 ASY SYUARA+ayat+222 82 yunus 44 83 Musnad Ahmad 18808 84 Surah al-imran ayat 77 85 al anfal ayat 53 86 Al Hijr 26 87 asbabun nuzul Allah isra ayat 79 88 ombak 89 surat Toha ayat 14 90 surah+al-kafirun+ayat+1-6 91 ali+imran+ayat+191 92 ayat qursi 93 Yunus 94 ASY+SYUARA+ayat+222 95 Sebagian keturunanku 96 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 97 Al ikhlas ayat 1-4 98 Sebaik baik penolong dan pelindung 99 balasan sedekah 100 al mujadalah ayat 11

Hasil pencarian tentang abasa+ayat+10

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ


10. maka kamu mengabaikannya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[80 ~ 'ABASA (IA BERMUKA MASAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 42 ayat ~ Surat 'Abasa dimulai dengan sebuah...Ayat-ayat berikutnya mengingatkan manusia akan nikmat-nikmat Tuhan yang diberikan kepada mereka semenjak...Sedang bagian akhir surat 'Abasa ini membicarakan tentang peristiwa hari kiamat....Ditegaskan dalam beberapa ayat bahwa manusia, kelak, hanya terpilah menjadi dua golongan saja.
Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada ‘Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata, “Turun ayat...‘Abasa wa tawalla berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum seorang yang buta, ia datang kepada Rasulullah...” Orang itu menjawab, “Tidak.” Karena inilah (ayat tersebut) turun.” (Hadits ini dishahihkan
Tetapi jika dia mempunyai sifat-sifat seperti tersebut pada ayat 10-13, maka tidak patut diikuti.
Subhaanahu wa Ta'aala menghukum mereka di dunia dan di akhirat; di dunia sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...8 sebelumnya, dan azab di akhirat sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 10 di atas....

-deskripsi"> Yaitu mereka yang memahami ayat-ayat Allah dan pelajaran yang disampaikan-Nya
kepada kamu musyrik itu (mereka yang mengadakan perjanjian tidak diperangi), Yaitu dimulai dari tanggal 10...Zulhijjah (hari turunnya ayat ini) sampai dengan 10 Rabi'ul akhir....Berdasarkan ayat ini, maka barang siapa yang enggan melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, ia harus
(Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami) melalui doanya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu...Al-Qamar, 10). (maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan) doanya adalah Kami.
kita ini adalah kaum muslimin, mereka dipaksa, maka mintakanlah ampunan untuk mereka.” Maka turunlah ayat...zhaalimii anfusihim…dst.” (An NIsaa’: 97) Ibnu Abbas berkata, “Maka dikirimlah surat berisi ayat...oleh kaum musyrik, kemudian mereka menimpakan fitnah (gangguan kepada kaum muslimin), maka turunlah ayat...Al ‘Ankabut: 10), maka kaum muslimin mengirimkan surat kepada mereka berisikan ayat tersebut....Syaikh Muqbil berkata, “Hadits ini menurut Al Haitsami dalam Majma’uzzawaa’id juz 7 hal. 10, â€
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah...Dengan berisikan 109 ayat, surat ini dimulai dengan menerangkan tentang kedudukan Kitab Suci al-Qur'ân...Sekalipun mereka telah bersepakat untuk tidak mendengarkan ayat-ayat suci ini atau ayat-ayat al-Qur'ân
aku minum adalah madu di sisi Zainab binti Jahsy dan aku tidak akan mengulangi lagi,” maka turunlah ayat...Sampai ayat, “Jika kamu berdua bertobat kepada Allah…dst (ayat 4).” Tertuju kepada Aisyah dan Hafshah...(Sedangkan ayat), “Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah...janganlah memberitahukan hal itu kepada seorang pun.” Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Muslim juz 10...telah disebutkan dalam asbabunnuzul(sebab turunnya)nya, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat
negeri Saba' membawa berita yang belum kau ketahui dan tidak perlu kau sangsikan kebenarannya. "(1). (1) Ayat...ini dan dua ayat berikutnya adalah ayat-ayat yang secara khusus mengisahkan kerajaan Saba', salah satu...Puncak kejayaan kerajaan Saba' terjadi sezaman dengan masa Nabi Sulaymân a. s, sekitar tahun 10 S....oleh sebuah badan yang fungsinya kira-kira sama dengan Majelis Permusyawaratan saat ini (perhatikan ayat...Rakyat negeri Saba' dikenal sebagai kaum paganis, sebagaimana dituturkan ayat ke-24 dari surat ini.
), maksudnya adalah waktu dan musimnya (beberapa bulan yang dimaklumi), yaitu Syawal, Zulkaidah dan 10...Ayat berikut ini diturunkan kepada penduduk Yaman yang pergi naik haji tanpa membawa bekal, sehingga
adalah Zat yang berkehendak memilih dan Mahakuasa atas segala sesuatu(1). (1) Air yang dimaksud dalam ayat...Ayat ini tidak hanya mendahului ilmu pengetahuan dalam menerangkan kejadian manusia dari setetes air...seperti disebut dalam ayat 5 dan 6 surat al-Thâriq, bahkan juga telah mendahului ilmu pengetahuan dalam...Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, ayat ini mengandung penafsiran ilmiah bahwa air merupakan sarana...Tetapi tanpa air, manusia diperkirakan hanya mampu bertahan 3 sampai 10 hari.
langit ada seperti asap, hal itu karena penderitaan yang menimpanya, maka Allah Ta’ala menurunkan ayat...Inilah azab yang pedih.” (Ad Dukhan: 10-11) Maka orang itu mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi...Sesungguhnya engkau benar-benar lantang.” Maka Beliau meminta hujan, lalu mereka diberi hujan, maka turunlah ayat...mereka kembali kepada keadaan mereka ketika senang sebelumnya, lalu Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat...p>-deskripsi"> Para mufassir berbeda pendapat tentang maksud dukhan (asap/kabut) di ayat
Al Hujurat: 10) dengan cara saling tolong-menolong di atas kebenaran, membantunya, saling bersikap lembut...Sebagian sahabat Nabi radhiyallahu 'anhum ada yang berdalil dengan ayat ini untuk membolehkan janin yang...

-deskripsi"> Seperti yang akan disebutkan dalam ayat 3 surat Al Maa'idah.
Abu Hurairah dan ia menisbatkan kepada Ibnul Mundzir, dan di sana disebutkan, maka Allah menurunkan ayat..., dan disebutkanlah ayat itu....Adapun sanad, maka para perawinya perawi hadits shahih, Al Haafizh menyebutkannya dalam Al Fath-h juz 10
Ketika turun ayat ancaman memakan harta anak yatim secara zalim, yaitu pada surat An Nisaa': 10, maka...mereka pun bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang masalah tersebut, maka turunlah ayat...Dalam ayat ini terdapat dalil bolehnya mencampurkan harta kita dengan anak yatim ketika makan, minum,...

-deskripsi"> Dalam mengurus anak yatim prinsip kita berdasarkan ayat ini adalah "
bermaksud menyelisihimu.” Suara keduanya pun semakin keras dalam hal itu, maka Allah Ta’ala menurunkan ayat...lagi memperdengarkan (mengeraskan suaranya) kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam setelah ayat...sehingga diketahui bersambungnya hadits ini sebagaimana diisyaratkan oleh Al Haafizh dalam Al Fat-h juz 10...

-deskripsi"> Ayat ini merupakan adab terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam
menceritakan kepada kami Syuraik dari Amr bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata tentang turunnya ayat...maka ia berisyarat dengan tangannya ke arah Madinah, maka turunlah ayat ini, "Wa may yakhruj min baitihi...Mathaalib Al 'Aliyyah hal. 433 yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Al Haitsami dalam Al Majma' juz 7 hal. 10
amal apa yang paling dicintai Allah Ta’ala tentu kita akan lakukan,” maka Allah Ta'aala menurunkan ayat...Al Haafizh dalam Al Fat-h juz 10 hal. 265, “Telah terjadi ‘mendengarkan surah ini’ secara berantai...Hadits itu adalah hadits musalsal (berantai) yang paling shahih.”

-deskripsi"> Ayat
Al Infithar: 10-12)

ke-3 surah ini).” Bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan pengiriman surat dari Hathib bin Abi...Firman-Nya, “Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya…(ayat ke-4).” Bahwa mereka (kaum muslimin...Saya berpaling dari hadits Ali yang ada di Bukhari dan Muslim, karena Al Haafizh dalam Al Fat-h juz 10...dan disebutkannya ayat itu adalah terputus karena Sufyan termasuk atbaa’uttaabi’in....Demikian pula ayat, “Laa yanhaakumullah…dst (ayat ke-8).” Disebutkan turunnya ayat dari jalan Sufyan
Al-Muddatstsir 9-10)
dengan doanya, “Ya Rabbi, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.” (lihat Al Qamar: 10
Az Zumar: 10)

-deskripsi"> Menurut Ibnu Katsir, maksudnya adalah barang siapa yang...tidak akan menimpanya, maka tidak akan mengenainya.” Al A’masy berkata dari ‘Alqamah tentang ayat
qiraat dengan baris di depan sehingga merupakan tammah (niscaya Allah akan melipatgandakannya) dari 10
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan kaum musyrikin selama 10
-deskripsi"> Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang jelas maksudnya, dapat dipahami...

-deskripsi"> Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung...yang muhkamat; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang...berhubungan dengan yang ghaib misalnya ayat-ayat mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain....menimbulkan syubhat di tengah manusia agar dapat menyesatkan mereka, di samping itu, mereka menta'wil ayat-ayat