Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Bencana 3 al maidah ayat 2 4 luqman 5 ali imran 6 Sabar 7 Bintang 8 an-nur ayat 36 9 al baqarah ayat 111 10 ali imran 92 11 Surah+Saba+28 12 AL BAQARAH AYAT 195 13 an nisa ayat 1 14 AN NAHL AYAT 90 15 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 16 ali imran 97 17 luqman 13 18 ali imran 195 19 Al maidah ayat 6 20 albaqarah ayat 30 21 an nisa ayat 58 22 Thalut sungai 23 tafsir at-tahrim ayat 3 24 yunus ayat 72 25 yunus 101 26 Al maidah ayat 67 27 makan 28 Al Baqarah ayat 30 29 Agama 30 Gempa 31 ali imran 26 32 ali imran 159 33 ar rum ayat 21 34 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 35 surah al kahfi ayat 1-2 36 banjir 37 Meski kau inginkan 38 Al-Jaatsiyah ayat 13 39 al mujadalah ayat 11 40 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 41 al-baqarah ayat 275 42 al baqarah ayat 16 43 takwa 44 ar rahman 45 ali imran 190 46 ayat tentang penjualan 47 hadiah 48 an nur ayat 2 49 Surat Al Kahfi ayat 66 50 ALI IMRAN 191 51 ALI IMRAN 104 52 Syari’ah Charge Card 53 an nisa ayat 29 54 dunia adalah cobaan 55 ayat kursi 56 al baqarah ayat 2 57 Hadits ahmad+26216 58 manusia 59 an nisa ayat 19 60 ikhlas 61 al imran 173 62 al maidah ayat 90 63 Ali Imran 133 64 langit 65 al mumtahanah ayat 8 66 Al hujurat ayat 11 67 al imran 104 68 zina 69 Al qasas ayat 26 70 an nur ayat 31 71 Jihad 72 sejarah+islam 73 al hajj ayat 54 74 Surat+24+ayat+7 75 Yunus 76 Bumi 77 hr.muslim:3447 78 al maidah ayat 8 79 ibadah 80 Hadits Ahmad 16628 81 al baqarah ayat 275 82 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 83 al-hajj ayat 54 84 Al imran 103 85 ibrahim ayat 7 86 Hujan 87 Annisa ayat 29 88 Saba 13 89 al maidah ayat 3 90 surat al jazalah ayat 7-8 91 Yunus 40 92 surat Ibrahim/14:7 93 an+nur+ayat+33 94 ali+imran+159 95 an+nur+ayat+6 96 surat Al-Insyirah 97 Matahari 98 an nur ayat 4 99 haji 100 surat al imran

Hasil pencarian tentang al+isra+81

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا


81. Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Yaitu di Sidratul Muntaha) sewaktu nabi dibawanya Isra ke langit.
Al-Isra, 94) dan ayat-ayat lainnya yang semakna (agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan) dapat
[[17 ~ AL-ISRA' (PERJALANAN MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini memuat 111 ayat yang...Kemudian disinggung pula mengenai kedudukan al-Qur'ân dalam memberikan petunjuk, pemaparan tanda-tanda...tentang pengulang-ulangan argumentasi al-Qur'ân....ruh dan rahasianya, tentang mukjizat al-Qur'ân yang membuat jin dan manusia tidak mampu mendatangkan..., menuju Masjid al-Aqshâ, di Bayt al-Maqdis, yang telah Kami berkahi sekelilingnya berupa makanan untuk
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al
(Dan yang genap) atau tidak ganjil (dan yang ganjil) dapat dibaca Al-Watr dan Al-Witr, artinya ganjil
Kemudian, mereka tidak akan menang selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa...al-nahy 'an al-munkar.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 51
Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang...Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran...Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
Tidak akan ada satu hal pun dalam al-Qur'ân ini yang memungkinkan untuk dibuat-buat oleh seseorang, karena...al-Qur'ân--dengan kemukjizatan, petunjuk dan kecermatannya--tidak mungkin dihasilkan oleh selain Allah...Al-Qur'ân ini tidak lain adalah penegas atas kebenaran yang terkandung di dalam kitab-kitab samawi yang...Al-Qur'ân juga merupakan penjelas bagi fakta-fakta dan syariat-syariat yang telah ditulis dan ditetapkan...Tidak ada keraguan bahwa al-Qur'ân diturunkan dari sisi Allah.
Bentuk asal lafal al-muddatstsir ialah al-mutadatstsir, kemudian huruf ta diidgamkan kepada huruf dal...sehingga jadilah al-Muddatstsir, artinya orang yang menyelimuti dirinya dengan pakaiannya sewaktu wahyu
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 3
Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 52
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami....Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman...itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 1
Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Al-Quran) dan Dia tidak mengadakan