Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Al baqarah ayat 188 3 al hujurat ayat 11 4 Al hujurat ayat 11-12 5 al hujurat ayat 12 6 al maidah ayat 8 7 ali imran 159 8 ilmu 9 al maidah ayat 2 10 al baqarah ayat 30 11 An Najm ayat 62 12 At Taubah ayat 71 13 Maryam ayat 58 14 Al hajj ayat 18 15 surat yunus 16 Pendidikan 17 An nisa ayat 29 18 Dari Abu Qatadah RA berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mandi pada hari Jum’at maka dia berada dalam keadaan suci hingga Jum’at berikutnya 19 An nur ayat 2 20 Al sajdah aYat 15 21 Riba 22 Ayat tentang pendidikan 23 ar rahman 24 ali imran 200 25 al hajj ayat 41 26 al baqarah ayat 148 27 al maidah ayat 3 28 Al furqan ayat 60 29 al imran 30 at taubah ayat 60 31 yusuf ayat 17 32 zakat 33 Ali imran 110 34 an nisa ayat 4 35 Jual beli 36 Al Baqarah ayat 256 37 HARI KIAMAT 38 Al baqarah ayat 2 39 Ibrahim 40 al maidah ayat 5 41 At tin ayat 4 42 Ali imran ayat 104 43 ali imran ayat 159 44 al ankabut ayat 45 45 Al hujuraat ayat 11 46 dalil arab kitab injil 47 surat al hud ayat 1 48 nabi 49 yasin ayat 82 50 An nisa ayat 2 51 tauhid 52 at tahrim ayat 6 53 Sad ayat 24 54 al baqarah ayat 228 55 al maidah ayat 6 56 surat al-balad ayat 3 57 zina 58 Surat ibrahim ayat 34 59 sulaiman 60 Al isra ayat 33 61 DAlil tentang binatang yang hidup di air 62 ali imran 104 63 LARANGAN MENIMBUN HARTA DAGANGAN 64 ALI IMRAN 191 65 maryam 66 fitrah 67 yusuf 68 An nisa ayat 3 69 yunus 99 70 at taubah ayat 103 71 Tafsir surah al muddassir ayat 1sampai 4 72 ali imran 195 73 niat 74 ibrahim 34 75 kencing unta 76 AR RUM AYAT 21 77 al hujuraat ayat 11-12 78 al alaq ayat 19 79 Surat Al hajj ayat 18 80 Al baqarah ayat 31 81 al hajj ayat 77 82 al hujurat ayat 10 83 Gambar di baju 84 al hadid ayat 11 85 Al insyiqaq ayat 21 86 Abu bakar 87 surat an nisa ayat 11 88 al isra ayat 70 89 Surat al alaq 90 al maidah ayat 90 91 Al hujuraat ayat 12 92 al baqarah ayat 43 93 Al hujuraat ayat 13 94 an nisa ayat 58 95 Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan 96 al Isra ayat 32 97 ali imran 190 98 enggan 99 nikah 100 surat al alaq ayat 19

Hasil pencarian tentang al isra 81

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا


81. Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
tongkat yang ada di tangan Beliau seraya berkata: "Telah datang kebenaran dan sirnalah kebathilan", QS Al...Isra' ayat 81.
Telah menceritakan kepada kami [Al Humaidi] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Abu Najih]...(Al Isra: 81).
Isra'; 81), "Sekarang kebenaran telah datang dan kebatilan tak akan terulang dan kembali lagi."
Telah menceritakan kepada kami [Al Qasim bin Dinar Al Kufi] telah menceritakan kepada kami ['Ubaidullah...] dari [Isra`il] dari [Abdul A'la] dari [Sa'id bin Jubair] dari [Ibnu Abbas] dia berkata; Rasulullah...Isa berkata; "Hadits ini adalah hadits shahih gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Isra
Telah menceritakan kepada kami [Mahmud] Telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah] dari [Isra`il] dari...menceritakan kepada kami [Abdah bin Abdullah] Telah mengabarkan kepada kami [Yahya bin Adam] dari [Isra...`il] dari [Manshur] dengan hadits ini, dan dari [Isra`il] dari [Al A'masy] dari [Ibrahim] dari ['Alqamah...Hadis ini diperkuat oleh [Aswad bin Amir] dari [Isra`il]....[Hafsh] berkata; dan [Abu Mu'awiyah] dan [Sulaiman bin Qarm] dari [Al A'masy] dari [Ibrahim] dari [Al
Al Isra': ayat 110), Ibn Abbas berkata, "Ayat ini diturunkan saat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam...masih sembunyi-sembunyi di Makkah, jika shalat bersama sahabat-sahabatnya, beliau mengeraskan bacaan Al...Al Isra': ayat 110), yakni dengan bacaanmu, sehingga saat orang-orang Musyrik mendengar mereka akan mencela...Al Qur'an, '(dan jangan pula secara lirih), yaitu kepada para sahabatmu, sehingga engkau tidak bisa...Al Isra: ayat 110).
., (Al Isra: 57)....[Al Asyaj] menambahkan dari [Sufyan] dari [Al A'masy] yaitu firman Allah: Katakanlah: "Panggillah mereka...yang kamu anggap (tuhan) selain Allah.., (Al Isra: 56).
Telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Waki'], telah menceritakan kepada kami [bapakku] dari [Isra...Muhammad bin Ahmad] ia adalah Ibnu Madduwaih, telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Musa] dari [Isra...`il] -lafazh adalah milik haditsnya Ubaidullah- dari [Abu Ishaq Al Hamdani] dari [Al Barra` bin Azib]
menceritakan kepada kami [Muhammad bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami ['Ubaidullah bin Musa] dari [Isra...`il] dari [Abu Ishaq] dari [Al Barra` bin 'Azib] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada...shahih, telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Waki'] telah menceritakan kepada kami [Ubay] dari [Isra
Telah menceritakan kepada kami [Abbas bin Muhammad Ad Duri Al Baghdadi] telah menceritakan kepada kami...[Ishaq bin Manshur Al Kufi] telah mengabarkan kepada kami [Isra`il] dari [Simak bin Harb] dari [Jabir...Abu Isa berkata; Hadits ini hasan gharib, banyak perawi meriwayatkan hadits ini dari Isra`il dari Simak
Telah menceritakan kepada kami [Al Humaidi] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] telah menceritakan...kami ['Amru] dari ['Ikrimah] dari [Ibnu 'Abbas] radliallahu 'anhuma tentang firman Allah Ta'ala QS al...Isra' ayat 60: ("Dan tidaklah kami jdikan mimpi yang Kami perlihatkann kepadamu melainkan sebagai ujian...mata telanjang yang diperlihatkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada malam beliau di Isra...anhuma juga berkata; bahwa lanjutan ayat yang artinya: ("dan begitu pula pohon yang terkutuk di dalam al
Telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Waki'] telah menceritakan kepada kami [ayahku] dari [Isra`...menceritakan kepada kami [Muhammad bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami ['Ubaidullah bin Musa] dari [Isra...`il] dari [Abu Ishaq] dari [Al Barra` bin 'Azib] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada
berkata, telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Abu Bukair] berkata, telah menceritakan kepada kami [Isra...Abu Al Hasan bin Salamah berkata; telah mengabarkan kepada kami Abu Hatim berkata, telah menceritakan...kepada kami Abu Ghassan An Nahdi berkata, telah menceritakan kepada kami Isra`il sebagaimana hadits
Al Isra': 110), ayat ini diturunkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam secara berturut-turut...Ketika itu, jika beliau mengencangkan bacaannya, maka kaum musyrikin mendengarnya hingga mereka mencela Al...Al Isra': 110)....bacalah sehingga terdengar oleh kawanmu namun jangan pula kamu membaca terlalu keras hingga musuh mencela Al
Telah menceritakan kepada kami [Abu Ahmad] Telah menceritakan kepada kami [Isra`il] dari [Abu Ishaq]...dari [Wahb As Suwa`i] bahwa ia pernah shalat Ashar dua raka'at di Al Abthah.
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Khalid Al Qazwini] berkata, telah menceritakan kepada...kami [Abdurrazzaq] dari [Isra`il] dari [Amir bin Syaqiq Al Asadi] dari [Abu Wa`il] dari [Utsman bin
Telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Aban Al Balkhi] dia berkata; telah menceritakan kepada kami...[Waki' bin Al Jarrah] dari [Mis'ar] dan [Al Mas'udi] dari [Al Walid bin Surai'i] dari [Amr bin Huraits...At-Takwir atau surat ke 81) saat shalat Subuh."
bin Abdurrahman] telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Yusuf] telah mengabarkan kepada kami [Isra...] telah menceritakan kepada kami [Abu Ishaq] dari ['Amru bin Syurahbil Abu Maisarah] dari [Umar bin Al...QS Al Baqarah: 219, lalu Umar dipanggil dan dibacakan kepadanya....Abu Isa berkata; Hadits ini juga diriwayatkan dari Isra`il secara mursal....Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Ala`] telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Isra
Telah menceritakan kepada kami [Malik bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Isra`il] dari [Abu...Ishaq] dari [Al Mughirah bin Abdullah Al Jadali] dari [Ibnu Umar] ia berkata; Barangsiapa yang membaca
Telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah] dari [Isra`il] dari [Abu Al Haitsam] dari [Ibrahim] bahwa
Telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] berkata; telah mengabarkan kepada kami [Isra`il bin...Telah menceritakan kepada kami [Al Walid bin Al Qasim] dan [Aswad bin 'Amir] berkata; telah menceritakan...kepada kami [Isra`il] dari [Ibrahim bin Abdul A'la] dari [neneknya] dari [Bapaknya, Suwaid bin Hanzlalah
kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdullah bin Al...Asad] dari [Abu Isra`il] dari [Al Hakam] dari [Abdurrahman bin Abu Laila] dari [Bilal] ia berkata; "
Telah menceritakan kepada kami [Al Abbas bin Muhammad Ad Duri], telah menceritakan kepada kami [Ishaq...bin Manshur] yaitu As Saluli Al kufi, dari [Isra`il] dari [Abu Ishaq] dari [Al Barra`] bahwa Nabi shallallahu
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Umar bin Al Walid Al Kindi Al Kufi] telah menceritakan kepada...kami [Yahya bin Adam] dari [Isra`il] dari [Simak] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] ia berkata; "Nabi
Al Isra`: Ayat 110), diturunkan berkenaan dengan doa."
Telah menceritakan kepada kami [Jubarah bin Al Mughallis] telah menceritakan kepada kami [Katsir bin...shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah aku melewati seorang malaikat ketika malam aku di isra
QS Al Isra`; 110. ayat ini di turunkan mengenai do'a.
menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yahya] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah] dari [Isra...`il] dari [Abu Ishaq] dari [Al Harits] dari [Ali] ia berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan
mendengar [Abdurrahman bin Yazid bin Qais] Aku mendengar [Ibnu Mas'ud] berkata terkait dengan surat Bani Isra...`il, Al Kahfi Maryam, Thaaha dan Al Anbiya`, "Sesungguhnya itu semua adalah dari surat-surat pertama
Telah mengabarkan kepada kami [Abu Ghassan] telah menceritakan kepada kami [Isra`il] dari [Abu Ishaq]...dari [Ubaid bin Amr Al Kharifi] dari [Ali] ia berkata; Seseorang datang kepadanya lalu bertanya tentang