Paling Sering Dicari

1 Minta kembali ke dunia 2 Al Araf ayat 200 3 annissa ayat 19 4 al+araf ayat 200 5 binatang+melahirkan 6 surah qaf ayat 45 7 at+taubah+ayat+128 8 surah al ikhlas 9 Muslim 10 Pemimpin 11 keistimewaan berpikir 12 Takdir 13 al baqarah ayat 30 14 puasa 15 an-nisa-ayat-11 16 Al Maidah ayat 6 17 al baqarah ayat 256 18 Ad-duha ayat 4 19 Surah Ath-Thalaq (65) ayat 6-7: 20 Maryam 21 dosa 22 ali imran 133 23 Al-maidah ayat 2 24 Yunus 62-63 25 Kontrol diri 26 fitnah 27 tumbuhan 28 luqman 29 an-nahl ayat 91 30 an nur ayat 26 31 al-Tagabun ayat 2 32 QS Al Araf ayat 200 33 hadits tentang utang 34 Hadits Muslim Nomor 3505 35 Muhammad 36 Rezeki 37 Al isra ayat 36 38 terjemahan surat al mulk 39 al maidah ayat 32 40 ali imran 104 41 ar-rum ayat 39 42 kami 43 al-maidah ayat 89 44 al+mukmin+3 45 Al-Hujurat ayat 15 46 mudah 47 Surat 47 48 Wafatkan 49 Al-Isra ayat 32 50 al+isra'+ayat+32+33 51 Tafsir Al Baqarah ayat 45 52 surah Al-Mu'minun ayat 70 53 Al Maidah ayat 1 54 yunus 62 55 Ali Imran 31 56 Tumbuhan+ obat 57 Sabar 58 padang mahsyar 59 al bayyinah ayat 9 60 hud ayat 13 61 An nahl ayat 19 62 ali imran 63 ANAK DERHAKA 64 Zina 65 an-nur yang buruk untuk yang buruk 66 surat as saff ayat 11 67 Hadits muslim 2984 68 Sikap Gadab 69 Surah at Taubah ayat 122 70 al-jin ayat 18 71 At Taubah ayat 103 72 Azzariyat ayat 56-58 73 At thalaq ayat 7 74 at talaq ayat 6 75 SEHAT+AKAL 76 Sholat 77 jalan 78 Alam 79 Tafsir al Misbah qs surat ali Imran ayat 80 80 Tolong menolong 81 wasiat 82 at+taubah+ayat+32 83 surah+al+ikhlas 84 ar+rahman+ayat+1 85 Air yang mensucikan 86 al fath ayat 18 87 Al-Isra ayat 78 88 Adam 89 Iblis 90 ali imran 159 91 Lalai dalam shalatnya 92 Kemenangan 93 Al-Hijr ayat 49-50 94 Sahih muslim 4661 95 Hadits menyayangi anak anak 96 al ikhlas 97 al ikhlas 1-4 98 Imran 99 al hujurat ayat 13 100 musuh yang nyata

Hasil pencarian tentang kembali+kepada+Allah

-deskripsi"> Dhamir (kata ganti nama) “nya” bisa kembali kepada Allah atau Rasul-Nya...Jika kembali kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah, agar kamu memuliakan Beliau, menghormatinya...

-deskripsi"> Dhamir ini kembali kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala....

-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy berkata, “Allah menyebutkan dalam ayat ini hak...yang tergabung antara Allah dan Rasul-Nya, yaitu beriman kepada keduanya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Syu'ayb menolak keras keinginan mereka agar kembali kepada agama mereka semula....Ia berkata, "kalau kami kembali kepada agama kalian setelah Allah menunjuki kami jalan yang benar, maka...berarti kami berdusta kepada Allah....Tidak pantas bagi kami menjatuhkan pilihan untuk kembali kepada agama kalian, kecuali kalau Allah menghendaki...Hanya kepada-Nyalah kami menyerahkan segala urusan dengan melaksanakan semua kewajiban.
Allah Swt. memberi kehidupan kepada sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada dan mencabutnya kembali....Kepada-Nyalah tempat kembali di akhirat. Tidak ada yang besar bagi-Nya.
-deskripsi"> Yakni tempat kembali mereka setelah mati adalah kepada Allah Subhaanahu...wa Ta'aala, lalu Dia akan memberikan balasan kepada mereka....Kepada-Nyalah segala sesuatu dan semua makhluk kembali....Kepada-Nya berpulang pengetahuan, hikmah-hikmah, rahmat dan seluruh kesempurnaan.

(Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya) yakni, kembali...kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepada-Nya, supaya ia selamat dari azab-Nya pada hari kiamat
(Inilah) artinya, pemandangan yang dilihat ini (yang dijanjikan kepada kalian) dapat dibaca Tuu'aduuna...atau Yuu'aduuna, kalau dibaca Yuu'aduuna artinya, yang dijanjikan kepada mereka sewaktu mereka di dunia...Kemudian lafal Al-Muttaqiina tadi dijelaskan melalui firman selanjutnya, yaitu: (kepada setiap hamba...yang selalu kembali) yakni kembali kepada jalan ketaatan kepada Allah (lagi memelihara) batasan-batasan-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 259
Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?"...Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali....Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan...dan minumanmu yang belum lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang...itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging".
yakni untuk segolongan manusia (guna melindungi diri kalian) jika dibaca Linuhshinakum, maka Dhamirnya kembali...kepada Allah, maksudnya, supaya Kami melindungi kalian....Dan jika ia dibaca Lituhshinahum, maka Dhamirnya kembali kepada baju besi, maksudnya, supaya baju besi...Jika dibaca Liyuhshinakum, maka Dhamirnya kembali kepada Nabi Daud, maksudnya, supaya dia melindungi...Maksudnya bersyukurlah kalian atas hal tersebut kepada-Ku.
Adapun mereka yang pada mulanya menjatuhkan sumpah zihar tetapi kemudian menengok kembali ucapannya itu...menginginkan agar hubungan suami istri tetap berlanjut, mereka harus memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum kembali...Memerdekakan hamba sahaya yang telah diwajibkan Allah itu merupakan pelajaran bagi kalian agar tidak...kembali kepada perbuatan semula....Allah mengetahui semua yang kalian perbuat.
itu) kelaparan dan paceklik itu dari mereka selama beberapa waktu (dalam waktu yang tidak lama) lalu Allah...melenyapkan azab itu dari mereka (sesungguhnya kalian akan kembali) kepada kekafiran, dan memang mereka...kembali lagi kepada kekafirannya.
Atau diathafkan kepada lafal sebelumnya dengan menyimpan taqdir yakni: Hadapkanlah dirimu (mukamu) kepada...Allah (di setiap salatmu) ikhlaslah kamu kepada-Nya di dalam sujudmu (dan sembahlah Allah) beribadahlah...kepada-Nya (dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya) bersih dari kemusyrikan....menciptakanmu pada permulaan) yang sebelumnya kamu bukanlah merupakan sesuatu (demikian pulalah akan kembali...kepada-Nya) artinya Dia akan mengembalikan kamu pada hari kiamat dalam keadaan hidup kembali.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 89
Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang benar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agamamu, sesudah...Allah melepaskan kami dari padanya....Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendaki(nya)....Kepada Allah sajalah kami bertawakkal.
Lalu ia menjawab, "Sesungguhnya aku takut akan azab atau siksaan Allah"....Lalu orang yang mencelanya itu mau menanggung siksaan Allah yang akan diterimanya, bila ia kembali kepada...kemusyrikan, dan orang yang menanggung itu bersedia untuk memberikan hartanya kepada dia, sejumlah sekian...Akhirnya dia mau kembali kepada kemusyrikannya.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 4
Hanya kepada-Nya-lah kamu semuanya akan kembali; sebagai janji yang benar daripada Allah, sesungguhnya...Allah menciptakan makhluk pada permulaannya kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali (sesudah...berbangkit), agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh
satunya berbuat aniaya dan tidak mau berdamai, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya sampai mereka kembali...kepada hukum Allah....Dan jika mereka telah kembali kepada hukum Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil....Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 34
sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali...katakanlah: "Allah-lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali...; maka bagaimanakah kamu dipalingkan (kepada menyembah yang selain Allah)?"
orang-orang yang mengeluarkan zakat dari kekayaan yang dikaruniakan Allah, dan melakukan pekerjaannya...dengan penuh rasa khawatir kalau-kalau pekerjaannya itu tidak sempurna, karena sadar bahwa mereka akan kembali...kepada Allah dan akan diperhitungkan melalui pembangkitan kembali,
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 164
Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu...Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang...Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan
Apakah jika ia wafat atau terbunuh) seperti lainnya (kamu berbalik ke belakang) maksudnya kembali menjadi...Kalimat akhir merupakan pertanyaan yang berarti sanggahan, artinya bukankah ia bukan sembahan kenapa kamu kembali...(Barang siapa yang berbalik ke belakang, murtad, maka tidaklah ia memberi mudarat kepada Allah sedikit...pun) sebaliknya hanya memberi mudarat kepada dirinya sendiri (dan Allah akan memberi balasan kepada
Dan apabila kedua orangtuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu ketahui bahwa...Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada ketauhidan dan keikhlasan....Kemudian kepada-Kulah tempat kembali kalian semua, kemudian Aku akan memberitahukan kepada kalian kebaikan
-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kembali kepada-Nya, dan...lapang, luas maupun sempit, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan kembali yang sifatnya mendesak...itu ke belakang punggungnya, dan kembali seperti sebelumnya....Sikap kembali seperti ini tidaklah bermanfaat apa-apa bagi pelakunya....menyekutukan Allah kembali dengan sesuatu yang tidak dapat menghilangkan bahaya dan memberikan manfaat
tafsir-deskripsi"> Ada yang menafsirkan ayat di atas sebagai berikut, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada...orang-orang Yahudi, lalu kafir karena menyembah anak sapi, kemudian beriman lagi setelahnya, lalu kafir lagi kepada...Ayat di atas juga menunjukkan bahwa jika mereka tidak bertambah kafir, bahkan kembali kepada Islam serta...Jika orang yang melakukan kekafiran saja seperti ini, yakni Allah akan menerima tobatnya jika dia kembali...dia kembali bertobat, meskipun ia telah berkali-kali melakukan dosa.
(Allah menciptakan dari permulaan) Dia menciptakan manusia dari permulaan (kemudian mengembalikannya...kembali) Dia menghidupkan mereka kembali sesudah mereka mati (kemudian kepada-Nyalah kalian dikembalikan
Setelah Dia mengajak hamba-hamba-Nya agar memperhatikan ayat-ayat-Nya yang membuat eseorang takut dan kembali...kepada-Nya, maka Dia memerintahkan yang menjadi maksud daripadanya, yaitu kembali kepada Allah, yakni...meninggalkan apa yang dibenci Allah baik yang tampak maupun tersembunyi kepada yang dicintai-Nya baik...yang tampak maupun yang tersembunyi, pergi kepada-Nya dari kebodohan kepada ilmu, dari kekafiran kepada...keimanan, dari maksiat kepada taat, dan dari kelalaian kepada dzikrullah (mengingat Allah).
(Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu sesudah...Allah melepaskan kami daripadanya....Dan tidaklah patut) tidak pantas (bagi kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki...Tuhan kami meliputi segala sesuatu) yang di antaranya ialah Dia mengetahui keadaanku dan keadaanmu (Kepada...Allah sajalah kami bertawakal.
terhadap sikap kaumnya, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan Beliau untuk meminta bantuan...agar dapat bersabar dengan beribadah kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala saja dan mengingat keadaan orang-orang...shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

-deskripsi"> Kata “Awwaab” artinya banyak kembali...kepada Allah dalam segala urusan, yaitu dengan kembali kepada-Nya, mencintai-Nya, beribadah kepada-Nya...Demikian pula kembali kepada-Nya ketika tergelincir, yaitu dengan berhenti melakukan dosa tersebut dan
(Katakanlah, "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah) sebagai sesembahan; artinya aku tidak mencari...Dan tidaklah seorang membuat dosa) berbuat dosa (melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri...Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.
(Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami) maksudnya 'Ashi bin Wa'il (dan...ia mengatakan,) kepada Khabbab bin Art yang mengatakan kepadanya, bahwa engkau kelak akan dibangkitkan...hidup kembali sesudah mati....itu Khabbab sedang menagih utang kepadanya ("Pasti aku akan diberi) seandainya aku dibangkitkan hidup kembali...Allah berfirman menyanggahnya:
Allah menyayangkan hal itu terjadi pada mereka dengan mengatakan, "Muhammad hanyalah seorang rasul, sama...Oleh karena itu, apabila ia mati, apakah kalian akan kembali berbalik kepada kekufuran?"...Barangsiapa kembali kepada kekufuran setelah menyatakan keimanan, tidak akan merugikan Allah sedikit...Allah akan selalu memberi pahala kepada mereka yang tetap teguh dalam keislaman dan mensyukuri nikmat-Nya
Orang-orang Yahudi Banû Isrâ'îl itu mengira bahwa tidak akan diturunkan kepada mereka bencana yang akan...Lalu Allah menjadikan orang-orang yang hina menguasai mereka....Setelah beberapa saat, mereka kembali bertobat kepada Allah. Pertobatan mereka pun diterima....Allah mengembalikan keinginan keras mereka untuk menjadi benar....Akan tetapi setelah itu mereka sesat kembali, sehingga menjadi buta dan tuli.