Paling Sering Dicari

1 puasa 2 alquran surat alinsan ayat 8 dan 9 3 surah al-imran ayat 140 4 an nisa ayat 29 5 Amanat 6 PENDAHULUAN+SURAH+AL+AN++AM+AYAT+26+DAN+28 7 Berpuasa 8 iman 9 al+baqarah+ayat+93 10 riba 11 al ikhlas 12 Ali Imran 104 13 ali imran 14 Ramadhan 15 ali imran 110 16 Ismail 17 luqman+14 18 sijjin 19 Al Baqarah ayat 2 20 doa ziara kubur 21 akhlak 22 Penciptaan 23 menutup 24 An-Nisa' Ayat 29 25 Asy+syams+ayat+7 26 Al-Baqarah Ayat 188 27 orang orang lemah 28 Al-Hujurat Ayat 13 29 ali imran 134 30 doa awal ramadhan 31 an+nisa+ayat+14 32 berfikir 33 Al-Baqarah Ayat 30 34 Al-A’raf Ayat 56 35 Wajah 36 Munafik 37 ingkar 38 annisa ayat 59 39 pemimpin 40 Luqman 18 41 yusuf 42 al baqarah ayat 185 43 hari raya 44 ali+imran+190 45 hukum+tajwid+luqman+ayat+34 46 al mumtahanah ayat 10 47 ibrahim 48 Perhitungan Allah sangat akurat 49 Al jumuah ayat 9 50 at-taubah+ayat+105 51 al maidah ayat 5 52 Asbabun+nuzul+surah+al+mu'minum+ayat+78 53 Makhluk-makhluk 54 orang tua 55 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 56 Belajar 57 Al-Baqarah Ayat 195 58 Tiap berjiwa pasti mati 59 Asy+syams+ayat+6 60 Al-Isra' Ayat 26 61 ADAM 62 tanggung jawab 63 setan tidak berkuasa atas manusia kecuali pengikutnya 64 yunus 32 65 akal 66 al baqarah ayat 30 67 maryam 26 68 Yunus 99 69 Sabar 70 al imran ayat 102 71 al-nahl ayat 89 72 'Illiyyin. 73 Jika mereka berpapasan sejajar dengan kami, salah seorang di antara kami mengulurkan jilbabnya dari kepalanya ke mukanya. Jika kami telah melewati barisan mereka, maka kami singkap jilbab itu dari wajah kami. 74 setan+datang+mencabut+bulu+saat+shalat+ 75 Surat Ibrahim ayat 44 76 Al-An'am Ayat 153 77 Shalat 78 An-naml ayat 22 79 Ali Imran 64 80 hukum+tajwid+luqman+ayat+33 81 tentang peran orang tua terhadap anak 82 Qur’an Surah Al Baqoroh ayat 275 83 yusuf 4 84 Al-Ankabut ayat 8 85 Urusan 86 at-tahrim ayat 6 87 Surat+AL+Baqoro+ayat+165+-+167+ 88 al insan ayat 9 89 mengunci 90 Hadits muslim 1619 91 QS. An-Nisa ayat 29 92 surat Al maidah Ayat 32 93 ghafir+ayat+7 94 q.s ta-ha ayat 64 95 anak Allah 96 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 97 surat ali imran ayat 102 98 an nisa ayat 1 99 surat an-naml ayat 16 100 al-imran ayat 190

Hasil pencarian tentang kembali+kepada+Allah

Allah Swt. memberi kehidupan kepada sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada dan mencabutnya kembali....Kepada-Nyalah tempat kembali di akhirat. Tidak ada yang besar bagi-Nya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya kepada Kamilah kembali mereka) maksudnya mereka akan kembali kepada-Nya sesudah mati.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 42
Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).
Ini adalah pahala yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang kembali kepada-Nya dan memelihara syariat-Nya
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 50
Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah....Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 32
Inilah yang dijanjikan kepadamu, (yaitu) kepada setiap hamba yang selalu kembali (kepada Allah) lagi
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 75
Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghiba dan suka kembali kepada Allah
(Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya) yakni, kembali...kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepada-Nya, supaya ia selamat dari azab-Nya pada hari kiamat
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 34
sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali...katakanlah: "Allah-lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali...; maka bagaimanakah kamu dipalingkan (kepada menyembah yang selain Allah)?"
(Allah menciptakan dari permulaan) Dia menciptakan manusia dari permulaan (kemudian mengembalikannya...kembali) Dia menghidupkan mereka kembali sesudah mereka mati (kemudian kepada-Nyalah kalian dikembalikan
orang-orang yang mengeluarkan zakat dari kekayaan yang dikaruniakan Allah, dan melakukan pekerjaannya...dengan penuh rasa khawatir kalau-kalau pekerjaannya itu tidak sempurna, karena sadar bahwa mereka akan kembali...kepada Allah dan akan diperhitungkan melalui pembangkitan kembali,
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 11
Allah menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali; kemudian...kepada-Nya-lah kamu dikembalikan
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 31
dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah...kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah,
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 31
Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
itu) kelaparan dan paceklik itu dari mereka selama beberapa waktu (dalam waktu yang tidak lama) lalu Allah...melenyapkan azab itu dari mereka (sesungguhnya kalian akan kembali) kepada kekafiran, dan memang mereka...kembali lagi kepada kekafirannya.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 65
Maka apabila mereka naik kapal mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya; maka...tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 10
Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah....(Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku....Kepada-Nya lah aku bertawakkal dan kepada-Nya-lah aku kembali.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 28
Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu...dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan?
(Inilah) artinya, pemandangan yang dilihat ini (yang dijanjikan kepada kalian) dapat dibaca Tuu'aduuna...atau Yuu'aduuna, kalau dibaca Yuu'aduuna artinya, yang dijanjikan kepada mereka sewaktu mereka di dunia...Kemudian lafal Al-Muttaqiina tadi dijelaskan melalui firman selanjutnya, yaitu: (kepada setiap hamba...yang selalu kembali) yakni kembali kepada jalan ketaatan kepada Allah (lagi memelihara) batasan-batasan-Nya
Adapun mereka yang pada mulanya menjatuhkan sumpah zihar tetapi kemudian menengok kembali ucapannya itu...menginginkan agar hubungan suami istri tetap berlanjut, mereka harus memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum kembali...Memerdekakan hamba sahaya yang telah diwajibkan Allah itu merupakan pelajaran bagi kalian agar tidak...kembali kepada perbuatan semula....Allah mengetahui semua yang kalian perbuat.
Kami mengaruniakan Sulaimân kepada Dâwûd....Sebab ia memang selalu kembali kepada Allah dalam segala permasalahan.
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 25
Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka,
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 8
Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu).
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 17
Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka...berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku,
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 226
Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)....Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 89
Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang benar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agamamu, sesudah...Allah melepaskan kami dari padanya....Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendaki(nya)....Kepada Allah sajalah kami bertawakkal.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 4
Hanya kepada-Nya-lah kamu semuanya akan kembali; sebagai janji yang benar daripada Allah, sesungguhnya...Allah menciptakan makhluk pada permulaannya kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali (sesudah...berbangkit), agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh
Syu'ayb menolak keras keinginan mereka agar kembali kepada agama mereka semula....Ia berkata, "kalau kami kembali kepada agama kalian setelah Allah menunjuki kami jalan yang benar, maka...berarti kami berdusta kepada Allah....Tidak pantas bagi kami menjatuhkan pilihan untuk kembali kepada agama kalian, kecuali kalau Allah menghendaki...Hanya kepada-Nyalah kami menyerahkan segala urusan dengan melaksanakan semua kewajiban.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 53
(Yaitu) jalan Allah yang kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi....Ingatlah, bahwa kepada Allah-lah kembali semua urusan.
Allah melarang kalian untuk kembali melakukan bentuk kemaksiatan seperti ini, jika kalian benar-benar...beriman kepada Allah Swt.