Paling Sering Dicari

1 Ali Imran ayat 103 2 al quraisy ayat 4 3 berteman di jalan allah 4 al Muthoffifin ayat 18 5 Haji 6 darah 7 anak 8 hewan 9 Al maidah ayat 2 10 al hujurat ayat 13 11 Maryam 12 riba 13 al ankabut ayat 45 14 Ali Imran 15 Hadits Muslim Nomor 3444 16 Al Maidah ayat 8 17 Tidak dapat berkata apa-apa 18 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 19 al imron+ayat+110 20 Luqman 21 belajar 22 YUNUS 23 Al ahzab ayat 21 24 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 25 Tuhan 26 an nahl ayat 125 27 surat an-nisa 28 Menuntut ilmu 29 surah yunus ayat 57 30 Ahmad 31 Surat Ar-Rad ayat 11 32 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 33 mimpi 34 zakat 35 berfikir 36 hadits mencatat transaksi 37 Ali Imran ayat 26. 38 qs al-a'raaf 7:172 39 Bergelimang dosa 40 hadist tentang kesadaran lingkungan 41 +surat+at+taubah+ayat+24 42 AL MAIDAH AYAT 38 43 Ibrahim 44 Ilmu 45 An nisa ayat 58 46 ali imran 159 47 al+insyirah+ayat+5 48 al alaq ayat 2 49 at taubah ayat 105 50 Ali Imran 110 51 al+insyirah+ayat+6 52 hadits abu Daud 1378 53 al jumuah ayat 10 54 sabar 55 ra'd ayat 2 56 Surat Al antabul ayat 20 57 an nahl ayat 43 58 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 59 Al imran 60 Ali imran 104 61 pikun dan beruban 62 Peristiwa dimasa lalu 63 Yunus 59 64 Darah manusia 65 dalil sumpah 66 al baqarah ayat 198 67 quraisy ayat 2 68 Kisah nabi 69 al+baqarah+ayat+69 70 adz zariyat ayat 49 71 al+baqarah+ayat+70 72 Yusuf 73 bekerja 74 albaqarah+ayat+32 75 surat al-Baqarah ayat 2 76 surah at-talaq ayat 2-3 77 Al-imran 78 AL+Maidah ayat 2 79 Gunung sebagai pasak 80 Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad sekedarnya. 81 bumi 82 tafsir surat ibrahim 7 83 ali imran ayat 191 84 An-Nahl ayat 125 85 kafir+yang+mengatakan isa 86 ali imran 164 87 an+nisa+Ayat+125 88 perintah melakukan kebaikan 89 Al Mujadalah ayat 5 90 al imran 97 91 Nabi+ayub dan kesabarannya 92 surah al-Quraisy 93 al fajr ayat 27 94 Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudhail dari ayahnya dari Umarah bin Al Qaqa dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Ya Allah, jadikanlah rizki k 95 Surat An Nisa Ayat 03 96 kebun 97 Mengatakan datangnya dari allah 98 an nisa ayat 101 99 Berlebih-lebihan 100 Surat Gafir Ayat 39 Tafsirq com

Hasil pencarian tentang kitab+keadilan

Allahlah yang menurunkan kitab suci Muhammad dan kitab-kitab suci para rasul sebelumnya yang berisikan...kebenaran dan keadilan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Di atas kitab-kitab sebelumnya....Oleh karena itu, tidak ada satu pun hukum yang menyelisihi hikmah, keadilan dan keselarasan.

terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 25
mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab...dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 17
Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan).
Benarkanlah al-Qur'ân yang Aku turunkan untuk membenarkan kitab-kitab yang ada pada kalian, juga membenarkan...ilmu tentang tauhid dan ibadah kepada Allah dan prinsip keadilan di antara manusia.
(Allahlah yang menurunkan Kitab) Alquran (dengan membawa kebenaran) lafal Bil Haqqi berta'alluq kepada...lafal Anzala (dan neraca), keadilan.

-deskripsi"> Ketika melihat keburukan yang tertulis dalam kitab itu....Ketika itu, mereka diberi balasan sesuai apa yang tercatat dalam kitab itu, mereka mengakuinya, dan telah...Hal itu tidak lain karena perbuatan yang mereka lakukan, dan mereka tidak keluar dari keadilan dan karunia-Nya
orang-orang yang mengakui tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang berupa alam raya maupun yang berupa kitab...tidak dibenarkan, bahkan merupakan kezaliman yang paling besar--dan juga membunuh orang yang menyerukan keadilan
Kalian tidak mampu mendatangkan suatu surat yang sama seperti al-Qur'ân, yang menerangkan kebenaran dan keadilan...Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab suci mengetahui bahwa al-Qur'ân itu diturunkan dari sisi Allah...dan mengandung kebenaran, seperti dikabarkan dalam kitab mereka.
Allah memberikan kepadamu perjanjian-Nya dan jaminan-Nya untuk selamat dari azab yang tertera dalam kitab-kitab...bahkan tidak mungkin secara akal maupun syara’ tertulis jaminan bebas dari azab untuk mereka dalam kitab-kitab...samawi yang mengandung keadilan dan hikmah, karena tidak termasuk hikmah orang-orang seperti mereka

-deskripsi"> Yaitu keadilan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan....Agama yang yang dibawa para rasul berisi keadilan dalam perintah dan larangan, dan dalam bermu’amalah...Ayat ini merupakan dalil bahwa para rasul semuanya sepakat dalam kaidah syara’, yaitu menegakkan keadilan...meskipun berbeda-beda gambaran keadilan itu sesuai situasi, kondisi dan zaman....Yakni agar Allah Subhaanahu wa Ta'aala menegakkan pasar ujian dengan apa yang diturunkan-Nya berupa kitab
Kemudian katakan, "Aku mempercayai semua kitab suci yang diturunkan Allah kepada rasul- rasul-Nya, dan...aku diperintahkan-Nya untuk menegakkan keadilan di antara kalian.
maksud “sehingga Allah memberikan keputusan” yaitu keputusan agar kaum musyrik diperangi dan Ahli Kitab...

-deskripsi"> Karena hukum-Nya penuh dengan keadilan yang sempurna.
-deskripsi"> Kelurusan kitab ini menunjukkan, bahwa kitab ini tidaklah memberitakan,...larangannya membersihkan jiwa, menumbuhkannya dan menyempurnakannya karena cakupannya yang mengandung keadilan
tafsir-deskripsi"> Karena sifat-sifat sempurna dan sifat-sifat keagungan yang dimiliki-Nya dan karena keadilan...Oleh karena itulah, kitab-Nya penuh hikmah, menghasilkan maslahat dan manfaat, menghindarkan mafsadat
negeri yang diciptakan untuk tetap dan kekal; negeri tempat pembalasan yang di sana Allah menampakkan keadilan...fana karena mereka menyaksikannya dan mendustakan negeri akhirat yang telah mutawatir diberitakan oleh kitab-kitab
menyebutkan jalannya, Dia berfirman, “Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Kami telah menurunkan kepadamu kitab...Demikian pula pengawasannya terhadap kitab-kitab terdahulu, pembenarannya terhadap yang benar dan pembersihannya...terhadap penyelewengan tangan manusia terhadap kitab-kitab tersebut....kepada semua kebaikan dan larangannya dari semua keburukan, perintah dan larangannya sejalan dengan keadilan
Keadilan adalah sistem kehidupan yang tidak dipertentangkan lagi....kepada Allah dan seruan rasul-Nya, biasakanlah dirimu dan orang lain--dalam upaya mematuhi prinsip keadilan...--untuk selalu tunduk kepada keadilan....Jadilah kalian semua penegak keadilan, bukan karena menyukai orang kaya atau mengasihi orang miskin....Jika kalian bepaling atau enggan menegakkan keadilan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
Tetaplah berlaku adil, karena keadilan merupakan jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah dan menjauhi...akan memberi balasan yang setimpal. (1) Islam telah menyeru umat manusia untuk selalu konsisten dengan keadilan...Seandainya prinsip keadilan itu diterapkan dalam hukum internasional, maka tidak akan ada peperangan....Dan kalau setiap agama mempunyai ciri khas tersendiri, maka ciri khas Islam adalah konsep tauhid dan keadilan

-deskripsi"> Kitab di sini adalah Al Qur’an....Adapun neraca, maka maksudnya keadilan dan memandang dengan qiyas yang shahih dan akal yang kuat....Oleh karena itu, apa yang berada di luar perkara ini (kitab dan neraca) yang dianggap sebagai hujjah
ada yang membaca muushin dan ada pula yang membaca muwashshin (berlaku berat sebelah) menyimpang dari keadilan...didamaikannya di antara mereka) yakni antara yang menyampaikan dan yang diberi wasiat dengan menyuruh menepati keadilan
mereka hampir menghabiskan masa idahnya, maka kalian diperbolehkan merujuknya dengan niat menegakkan keadilan...telah menjelaskan norma-norma hukum kehidupan berkeluarga dalam satu tatanan yang tinggi, menurunkan kitab
-deskripsi"> Keadilan di sini mencakup keadilan terhadap hak Allah, demikian juga keadilan...Sedangkan keadilan terhadap hak hamba-hamba Allah adalah dengan memenuhi kewajibanmu terhadap orang lain...Di antara bentuk menegakkkan keadilan adalah bersikap adil dalam berbicara, oleh karena itu, dia tidak...Menegakkan keadilan termasuk perkara agung, dan yang demikian menunjukkan keadaan agama seseorang, kewara'annya...Di antara penghalang utama yang dapat menghalangi seseorang dari keadilan adalah mengikuti hawa nafsu

-deskripsi"> Yakni keadilan di antara hamba-hamba-Nya baik dalam ucapan maupun perbuatan...mengukur sesuatu yang belum jelas dan hakikat yang dengannya dipisahkan di antara makhluk serta ditegakkan keadilan
-deskripsi"> Kitab yang paling agung, paling utama dan paling tinggi adalah Al Qur’...dan ancaman, maka janji dan ancaman tersebut adalah yang paling benar, dan menunjukkan kebijaksanaan, keadilan...utama setelah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dialah orang yang Allah berikan kenabian dan kitab
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 7
Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).
(Dan Dia telah meninggikan langit dan meletakkan neraca) yaitu menetapkan keadilan.
-deskripsi"> Hal ini termasuk keadilan yang paling besar.

Dia menetapkan keadilan agar kalian tidak melampaui batas.
Dia menetapkan keadilan agar kalian tidak melampaui batas.