Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 9 qaaf ayat 16 10 al ahzab ayat 59 11 Al a'raaf 179 12 Sedekah 13 ali imran 190-191 14 Al maidah ayat 2 15 qaaf 16 16 luqman 17 Al-A’raaf 179 18 Luqman ayat 20 19 Al maidah ayat 90 20 al imran 190-191 21 al imran ayat 190-191 22 Al Imran 190 23 surat Al-A'Raaf ayat 179 24 al hujurat ayat 13 25 yusuf 26 Al-A’raaf (7):179 27 QS.+Al-A’raaf+(7):179 28 al baqarah ayat 22 29 rahmat 30 al maidah ayat 1 31 al qaaf ayat 16 32 al baqoroh ayat 188 33 ali+imran+190+191 34 ali imran ayat 159 35 surat al baqarah ayat 165 36 AL-BAQARAH AYAT 30 37 Az-Zukhruf ayat 32 38 an-Nisa ayat 58 39 Ali-imran ayat 190-191 40 Adam 41 ali imran ayat 190 42 al baqarah ayat 26 43 ali imran ayat 190-191 44 Al-Hujurat ayat 10 45 Al-A'Raaf ayat 179 46 Surat Al-An’am: 162 47 menciptakan manusia 48 qaaf ayat 50 49 Al baqarah ayat 233 50 At-Taubah ayat 105 51 at tahrim ayat 6 52 ali imran 110 53 ali imran 190 191 54 Luqman+33 55 al-a'raf ayat 179 56 Surat az-Zumar ayat 18 57 Surat Al Baqarah ayat 247 58 surat al araaf 179 59 al maidah ayat 8 60 al hasyr ayat 7 61 al imran ayat 130 62 Q.S Al-Qashass ayat 84 63 a'raaf 64 Ali Imran+ayat+159+ 65 al baqarah ayat 275 66 al-hujurat ayat 13 67 berpasang pasangan 68 Surat Fatir ayat 28 69 al baqarah ayat 27 70 al+qasas+ayat+50 71 ali imran 191 72 al baqarah ayat 165 73 al+maidah ayat 90 74 al isra ayat 32 75 surah+al+isra'+ayat+58 76 ali imran 103 77 sabar 78 Al-A’raaf 79 al baqarah ayat 195 80 Ali-Imran 81 surat al a'raaf ayat 179 82 AL IMRAN 125 83 makhluk berpasangan 84 ayat kursi 85 Ali Imran 86 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 87 al-Bayyinah ayat 5 88 YUSUF 72 89 Al-Araaf ayat 179 90 al+qasas+ayat+48 91 al-maidah+ayat+55 92 Pengetahuan 93 ali+imran+ayat+190 94 al maidah ayat 4 95 Surat+ath thalaq 7 96 al-baqarah ayat 185 97 Usaha 98 Hijr 39 99 ali imran 167 100 surah al luqman ayat 14

Hasil pencarian tentang manusia+yang+mengkagumkan+kamu+dalam+urusan+dunia

Apakah yang Anda maksud manusia yang mengagumkan kamu dalam urusan dunia?
Dia yang mengurus seluruh urusan ciptaan-Nya dari langit sampai ke bumi....Kemudian urusan itu naik kepada-Nya dalam waktu satu hari yang lamanya sama dengan seribu tahun dunia
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 5
dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).
Kamu tidak mempunyai kewenangan apa-apa dalam urusan manusia. Semua itu adalah urusan Allah....Yang disebut terakhir, itu karena mereka adalah orang-orang yang lalim.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 97
Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia...(Allah menjadikan yang) demikian itu agar kamu tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada...di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
(Dia mengatur urusan dari langit ke bumi) selama dunia masih ada (kemudian naiklah) urusan dan pengaturan...itu (kepada-Nya dalam suatu hari yang lamanya adalah seribu tahun menurut perhitungan kalian) di dunia...Dan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa kadar masa itu adalah lima puluh ribu tahun....lebih pendek daripada satu salat fardu yang dilakukannya di dunia....Demikianlah menurut keterangan yang dijelaskan di dalam hadis.
Mereka tidak menunggu kecuali satu pekikan yang akan membinasakan mereka seketika itu juga....Mereka adalah sekelompok orang yang selalu bertikai demi urusan-urusan dunia dengan melupakan akhirat
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 20
Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia,
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 152
sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (Rasul) sesudah...Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai....Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan diantara kamu ada orang yang menghendaki akhirat....kamu....Dan Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 33
Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat...(kelak) dan yang telah Kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia: "(Orang) ini tidak lain hanyalah...manusia seperti kamu, dia makan dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa yang kamu minum.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 61
untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak...(di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
(Dan yang mengatur urusan) dunia, yaitu malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia....Dengan kata lain, demi malaikat-malaikat yang turun untuk mengaturnya....Jawab daripada semua qasam yang telah disebutkan di atas tidak disebutkan, lengkapnya, benar-benar kalian..., hai penduduk Mekah yang kafir, akan dibangkitkan....Jawab inilah yang menjadi Amil terhadap ayat berikutnya yaitu:
terjemahan ayat Surat Al-Insyirah Ayat 7
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 16
Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung...ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu...yang berguna bagimu dalam urusan kamu.
(Tak ada sedikit pun hakmu untuk campur tangan dalam urusan mereka itu) tetapi semua itu urusan Allah..., maka hendaklah kamu bersabar (apakah) artinya hingga (Allah menerima tobat mereka) dengan masuknya...mereka ke dalam agama Islam (atau menyiksa mereka, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang aniaya
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 44
Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang azab kepada mereka..., maka berkatalah orang-orang yang zalim: "Ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami (kembalikanlah kami ke...dunia) walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti...(Kepada mereka dikatakan): "Bukankah kamu telah bersumpah dahulu (di dunia) bahwa sekali-kali kamu tidak
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 5
Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan...kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.
(Yaitu tentang) urusan (dunia dan akhirat) hingga kamu dapat memungut mana-mana yang lebih baik untukmu...dalam urusan mereka....(Katakanlah, "Mengurus urusan mereka secara patut) misalnya mengenai campur-tangan dalam upaya mengembangkan...(Dan jika kamu mencampuri urusan mereka), maksudnya kamu campurkan pengeluaran kamu dengan pengeluaran...melarang mencampurkan harta, (sesungguhnya Allah Maha Kuasa) atas segala persoalan (lagi Maha Bijaksana) dalam
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 154
Kemudian setelah kamu berdukacita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi...Mereka berkata: "Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?"....ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (...Katakanlah: "Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh...Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang
Al-Qur'ân itu diturunkan kepadamu melalui Jibrîl dalam bahasa Arab yang jelas makna dan petunjuknya,...agar manusia mendapatkan kebaikan, baik agama maupun dunia.
Jangan kau ikuti hawa nafsu mereka dalam menentukan keputusan....akan menimpakan kerusakan dalam urusan-urusan mereka di dunia, karena jiwa mereka yang rusak oleh sebab...dosa-dosa yang mereka perbuat dengan melanggar hukum dan syariat Allah....akhirat kelak, Allah akan memberikan ganjaran atas segala perbuatan mereka. (1) Sesungguhnya kebanyakan manusia...Belakangan asas ini baru dikenal dalam hukum modern.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 33
Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak...Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu,...dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah.
(Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka) artinya bisikan-bisikan manusia dan apa yang...baik) atau kebaikan (atau mengadakan perdamaian di antara manusia....Siapa yang melakukan demikian) yakni yang telah disebutkan tadi (demi menuntut) mencari (keridaan Allah...) dan bukan karena hal-hal lainnya berupa urusan dunia (maka akan Kami beri dia) memakai nun dan ya maksudnya...Allah (pahala yang besar).
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 94
Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir...kaki(mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia...) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar.
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 7
Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).
Setan yang menyertai manusia waktu di dunia berkata, "Orang kafir yang ada di sisiku ini telah siap untuk...dimasukkan ke dalam neraka, karena aku telah menyesatkannya."
Jika Kami menurunkan al-Qur'ân ini kepada gunung yang kokoh, niscaya kamu akan melihat gunung itu tunduk...Permisalan-permisalan itu Kami paparkan kepada manusia agar mereka mau memikirkan akibat hal ihwal urusan
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 67
Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari'at tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali...mereka membantah kamu dalam urusan (syari'at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu....Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus.
(Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah) artinya tiada suatu urusan pun pada hari itu...Dengan kata lain, pada hari itu tiada seorang pun yang dapat menjadi perantara atau penengah, berbeda...halnya dengan di dunia.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 5
Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 31
Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang...kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta.