Paling Sering Dicari

1 kiamat 2 At tahrim ayat 6 3 SURAT AL KAFIRUN 4 Al Hijr 9 5 riba 6 ilmu 7 an nur ayat 32 8 Sesaji untuk berhala 9 An Naml ayat 6 10 an nisa ayat 29 11 ali imran ayat 19 12 al hujurat ayat 13 13 Ali imran 130 14 luqman ayat 13 15 al maidah ayat 8 16 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 17 Ali imran 110 18 Aisyah 19 al baqarah ayat 30 20 al maidah ayat 6 21 an nisa ayat 3 22 Ali Imran 159 23 al+Ali-Imran: 190 24 al imran 25 Munafik 26 surat al kahfi ayat 110 27 al maidah ayat 2 28 ibrahim 35 29 Berangsur 30 Ayat Alquran tentang filsafat 31 wasiat 32 Adam 33 an nisa ayat 4 34 surah fatir ayat 34 35 Niat 36 Al-Hajj Ayat 37 37 Dalam kubur berputus asa 38 At taubah ayat 114 39 An Nuur ayat 35 40 ibrahim ayat 7 41 Syirik 42 luqman 13 43 Sajian+nenek moyang 44 tulisan assalamualaikum arab 45 menyusui 46 surat an-nisa ayat 59 47 abu daud 48 al isra ayat 55 49 Ibnu katsir 50 Ali+imran+110 51 yasin+ayat+56 52 Al+Maidah+ayat+101 53 Surat al isra ayat 55 54 An nisa ayat 1 55 Al-Mutaffifin+ayat+2 56 Ali Imron ayat 190 57 pendidikan 58 Ayat 60 sampai 70 59 Az Zukhruf ayat 4 60 Annajm ayat 39 61 At takwir ayat 20 62 surat al imran ayat 18 63 ali imran 134 64 berat 65 Hidangan 66 TAUBAT 67 hari kiamat 68 Hud ayat 1 69 Al-Baqarah ayat 286 70 hukum+tajwid+luqman+ayat+34 71 Al-Maidah ayat 2 72 ALI+IMRAN+169 73 al maidah ayat 1 74 Surat al mulk 75 syaitan 76 Buah+dada 77 Sajian 78 sholat 79 Hidangan sesaji 80 al an'am ayat 165 81 waris 82 Fathir ayat 31 83 ibrahim 84 al maidah ayat 54 85 as syura ayat 38 86 Surat Al Baqarah ayat 102 87 az zumar ayat 3 88 Jiwa 89 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 90 al imran 192 91 ali imran 76 92 tenggelam+bumi 93 ali+imran+134 94 Talak 95 an nisa ayat 7 96 an nahl ayat 90 97 anak berkebutuhan khusus 98 dari 99 Ali imran 185 100 sungai

Hasil pencarian tentang perempuan

terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 35
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang...sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan...perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 4
Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu...(tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya
(Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya) (laki-laki dan perempuan yang benar) dalam keimanannya (laki-laki...dan perempuan yang sabar) di dalam menjalankan ketaatan (laki-laki yang khusyuk) yang merendahkan diri...(dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa..., laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya) dari hal-hal yang diharamkan (laki-laki dan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 52
Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka...dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 23
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan..., saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari...saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu...yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang...diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 73
sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki...dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan.
Orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat menamakan malaikat dengan nama perempuan....Mereka mengatakan, "Malaikat adalah anak-anak perempuan Allah."
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 3
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik;...dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik
(Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup) karena takut tercela mempunyai anak perempuan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 50
apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan...dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan...dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah...bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 3
dan penciptaan laki-laki dan perempuan,
(Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan) ia mempunyai anak perempuan...kedukaan dan kesusahan (dan dia sangat marah) marah sekali, maka mengapa mereka menisbatkan anak-anak perempuan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 176
, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang...laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara...perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal...Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang...saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.
bapakmu yang perempuan) termasuk pula saudara-saudara kakekmu (saudara-saudara ibumu yang perempuan)...termasuk pula saudara-saudara nenekmu (anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak...perempuan dari saudaramu yang perempuan) maksudnya keponakan-keponakanmu dan tercakup pula di dalamnya..., serta anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara perempuannya,...dengan saudara perempuan bapaknya atau saudara perempuan ibunya tetapi diperbolehkan secara "tukar lapik
yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan...) karena mereka telah mengatakan, bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah.
(Dan perempuan-perempuan) dibaca wallaa'iy dan wallaa'i, dengan memakai hamzah dan ya atau tanpa memakai...lafal yang sama sesudahnya (yang putus asa dari haid) lafal al-mahidh di sini bermakna haid (di antara perempuan-perempuan...kalian jika kalian ragu-ragu) tentang masa idahnya (maka idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan...Al-Baqarah 234) (Dan perempuan-perempuan yang hamil masa idahnya) baik mereka itu karena ditalak atau
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 39
lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 8
dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,
manusia; atau dianggap sebagai Maa Mashdariyah (yang Dia telah menciptakannya, yaitu laki-laki dan perempuan...) yang dimaksud adalah Adam dan Hawa, demikian pula setiap laki-laki dan perempuan lainnya....Adapun banci/wadam yang tidak dapat diketahui apakah ia sebagai laki-laki atau perempuan di sisi Allah...maka jika seseorang yang bersumpah bahwa dia tidak akan berbicara dengan siapa pun baik laki-laki atau perempuan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 12
dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 171
kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 153
Apakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki?
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 20
dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?
laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan..., perempuan-perempuan) yang beriman (dan hamba sahaya yang mereka miliki) yakni hamba sahaya laki-laki...dan perempuan, untuk melihat dan bercakap dengan mereka tanpa memakai hijab (dan bertakwalah kalian
(Dan Kami cegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusukannya sebelum itu) maksudnya...Yakni, Kami cegah dia untuk menerima air susu perempuan-perempuan yang mau menyusuinya selain dari air...Maka Nabi Musa menolak semua air susu perempuan-perempuan yang dihadirkan untuk menyusuinya (maka berkatalah...ia) yakni saudara perempuan Musa, ("Maukah kalian aku tunjukkan kepada ahlul bait) ketika dia melihat
Kepada saudara perempuan Mûsâ, sang ibu berkata, "Ikutilah jejak Mûsâ, agar kamu mengetahui beritanya...kehati-hatian agar tidak diketahui, sementara Fir'aun dan keluarganya tidak tahu bahwa ia adalah saudara perempuan
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 150
atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan(nya)?
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 7
yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 135
kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 21
Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?