Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 sabar 4 Al+hijr+ayat+47 5 al ikhlas 6 Almaidah ayat 48 7 ayat tentang kepala madrasah 8 ali+imran+159 9 al furqan ayat 67 10 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 11 yusuf 12 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 13 al-baqarah ayat 168 14 Urusan 15 hewan 16 hujan 17 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 18 huud+40 19 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 20 surat al-hadid ayat 57 21 Aman 22 Ibrahim ayat 7 23 dunia 24 orang tua 25 al-maidah ayat 3 26 an-nur+ayat+36 27 al-insyirah ayat 5 28 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 29 ali imran ayat 185 30 Saba 13 31 surat Al furqan ayat 9 32 AL+AHZAB+AYAT+70 33 QS.Al imran ayat 79 34 al baqarah ayat 124 35 an nisa ayat 59 36 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 37 al-maidah ayat 48 38 Surat al maidah ayat 48 39 Al+hijr+ayat+48 40 ar rum ayat 21 41 An nahl ayat 120 42 Al+Anbiyâ+ayat+73 43 ibrahim 32 44 Surga 45 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 46 al ahzab ayat 70 47 Menumbuhkan kebiasaan menegur 48 Memohon ampun 49 menghindari perkelahian 50 petunjuk 51 kemuliaan 52 Anjing 53 al baqarah ayat 261 54 mengharapkan pertemuan 55 ikhlas 56 Al furqon ayat 67 57 ali imran ayat 26 58 Bersyukur 59 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 60 al bayyinah ayat 8 61 surat Al furqan ayat 20 62 lukman+ayat+15 63 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 64 surat al baqarah ayat 11 65 surat+Asy+syuara+ayat+157 66 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 67 pendidikan 68 Kitab belakang 69 ibrahim 9 70 Hidup sederhana 71 Ibrahim ayat 3 72 bermain 73 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 74 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 75 Ayat 36 surat al isra 76 ali imran ayat 159 77 al imran 96 78 an-nisa ayat 36 79 Al-Nur ayat 51-54 80 an nisa ayat 9 81 Faedah hadits At tarmizi no 2292 82 Ibrahim ayat 43 83 al-baqarah+ayat+66 84 israq ayat 81 85 Perang 86 Terhadap diri 87 luqman 88 al-an’am ayat 136 89 ibrahim ayat 33 90 al-baqarah ayat 245 91 AL BAQARAH AYAT 43 92 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 93 Diamlah 94 Surat at-taubah 104 95 AKHLAK 96 yasin ayat 80 97 haram 98 malaikat taat kepada Allah 99 hadist ali imran ayat 190-191 100 Q.S Al-Maidah ayat 48:

Hasil pencarian tentang perempuan

terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 35
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang...sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan...perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya) (laki-laki dan perempuan yang benar) dalam keimanannya (laki-laki...dan perempuan yang sabar) di dalam menjalankan ketaatan (laki-laki yang khusyuk) yang merendahkan diri...(dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa..., laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya) dari hal-hal yang diharamkan (laki-laki dan
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 4
Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu...(tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 23
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan..., saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari...saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu...yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang...diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan
bapakmu yang perempuan) termasuk pula saudara-saudara kakekmu (saudara-saudara ibumu yang perempuan)...termasuk pula saudara-saudara nenekmu (anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak...perempuan dari saudaramu yang perempuan) maksudnya keponakan-keponakanmu dan tercakup pula di dalamnya..., serta anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara perempuannya,...dengan saudara perempuan bapaknya atau saudara perempuan ibunya tetapi diperbolehkan secara "tukar lapik
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 50
apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan...dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan...dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah...bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 52
Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka...dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (
(Dan perempuan-perempuan) dibaca wallaa'iy dan wallaa'i, dengan memakai hamzah dan ya atau tanpa memakai...lafal yang sama sesudahnya (yang putus asa dari haid) lafal al-mahidh di sini bermakna haid (di antara perempuan-perempuan...kalian jika kalian ragu-ragu) tentang masa idahnya (maka idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan...Al-Baqarah 234) (Dan perempuan-perempuan yang hamil masa idahnya) baik mereka itu karena ditalak atau
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 176
, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang...laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara...perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal...Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang...saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.
dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan...dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah...bersama kamu) berbeda halnya dengan perempuan-perempuan dari kalangan mereka yang tidak ikut berhijrah...(dan perempuan Mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya) bermaksud untuk...yang dimilikinya melalui jalan pembelian dan jalan yang lainnya, seumpamanya, hamba sahaya perempuan
anak) dan tidak pula bapak yakni yang dimaksud dengan kalalah tadi (tetapi mempunyai seorang saudara perempuan..., dan dia) maksudnya saudaranya yang laki-laki (mewarisi saudaranya yang perempuan) pada seluruh harta...(Jika mereka itu) maksudnya saudara perempuan (dua orang) atau lebih, karena ayat ini turun mengenai...Jabir; ia meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang saudara perempuan (maka bagi keduanya dua...laki-laki) di antara mereka (sebanyak bagian dua orang perempuan."
Kalian diharamkan mengawini ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan bapak, saudara...perempuan ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu susu, saudara perempuan sepersusuan dan ibu...istri (mertua). (1) Selain itu, kalian juga diharamkan mengawini anak tiri perempuan dari istri yang...sudah kalian gauli, dan istri anak kandung (menantu) serta menghimpun dalam perkawinan dua perempuan
(Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian perempuan-perempuan yang beriman) secara...Demikianlah isi sumpah yang dilakukan oleh Nabi saw. kepada perempuan-perempuan itu (Allah telah mengetahui...kembalikanlah kepada orang-orang kafir yang menjadi suami mereka (mahar yang telah mereka bayar) kepada perempuan-perempuan...tumsikuu, dan tumassikuu yakni dengan memakai tasydid dan tanpa tasydid (pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan...Atau perempuan-perempuan yang menyusul atau mengikuti orang-orang musyrik dalam keadaan murtad, karena
(Dan Kami cegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusukannya sebelum itu) maksudnya...Yakni, Kami cegah dia untuk menerima air susu perempuan-perempuan yang mau menyusuinya selain dari air...Maka Nabi Musa menolak semua air susu perempuan-perempuan yang dihadirkan untuk menyusuinya (maka berkatalah...ia) yakni saudara perempuan Musa, ("Maukah kalian aku tunjukkan kepada ahlul bait) ketika dia melihat
Kami halalkan bagi dirimu mengawini anak perempuan dari saudara laki-laki ayahmu, anak perempuan dari...saudara perempuan bapakmu, anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak perempuan dari saudara...perempuan ibumu yang telah berhijrah bersamamu.
Jika orang yang wafat itu meninggalkan saudara perempuan, maka ia memperoleh setengah bagian dari harta...Jika ia mempunyai dua saudara perempuan, maka keduanya mendapat dua pertiga dari harta waris. (1) Dan...jika ahli waris itu terdiri atas saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian laki-laki dua kali...lebih banyak dari bagian perempuan....yang berjumlah lebih dari dua orang, di samping ketentuan ayat yang menyebutkan bahwa anak perempuan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 73
sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki...dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 3
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik;...dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik
manusia; atau dianggap sebagai Maa Mashdariyah (yang Dia telah menciptakannya, yaitu laki-laki dan perempuan...) yang dimaksud adalah Adam dan Hawa, demikian pula setiap laki-laki dan perempuan lainnya....Adapun banci/wadam yang tidak dapat diketahui apakah ia sebagai laki-laki atau perempuan di sisi Allah...maka jika seseorang yang bersumpah bahwa dia tidak akan berbicara dengan siapa pun baik laki-laki atau perempuan
laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan..., perempuan-perempuan) yang beriman (dan hamba sahaya yang mereka miliki) yakni hamba sahaya laki-laki...dan perempuan, untuk melihat dan bercakap dengan mereka tanpa memakai hijab (dan bertakwalah kalian
(Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan) ia mempunyai anak perempuan...kedukaan dan kesusahan (dan dia sangat marah) marah sekali, maka mengapa mereka menisbatkan anak-anak perempuan
(Laki-laki yang berzina tidak menikahi) (melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik...; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang...masing-masingnya sebagaimana yang telah disebutkan tadi (dan yang demikian itu diharamkan) menikahi perempuan-perempuan
(Tidak halal) dapat dibaca Tahillu atau Yahillu (bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu) sesudah...kemudian kamu menggantikannya dengan istri yang lain (meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan
Aradhnaa, sebagai akibat dari apa yang telah dipikul oleh Nabi Adam (orang-orang munafik laki-laki dan perempuan...dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan) yakni orang-orang yang menyia-nyiakan amanat itu (dan...sehingga Allah menerima tobat orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan) yaitu orang-orang yang menunaikan
Orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat menamakan malaikat dengan nama perempuan....Mereka mengatakan, "Malaikat adalah anak-anak perempuan Allah."
Apabila anak yang ditinggalkan terdiri atas laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang anak laki-laki...dua kali bagian anak perempuan....Apabila semua anaknya perempuan, dan lebih dari dua orang, maka mereka mendapat dua pertiga dari harta...Secara tersirat, ayat ini bisa dipahami bahwa bila jumlah anak perempuan itu hanya dua orang, bagian...Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta yang ditinggalkan.
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 10
Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka...Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah
(Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup) karena takut tercela mempunyai anak perempuan
(Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan) yaitu melalui perkataan mereka, bahwa para malaikat...itu adalah anak-anak perempuan Allah (Maha Suci Allah) ungkapan yang menyucikan-Nya daripada apa yang...Artinya mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan yang mereka sendiri membencinya, sedangkan pada...Tanyakanlah (hai Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah) apakah untuk Rabb kalian anak-anak perempuan
-deskripsi"> Yaitu Adam dan Hawa’, atau setiap laki-laki dan perempuan....sebagai isim mushul yang berarti ‘yang’ sehingga artinya, “Demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan...kata ‘maa’ di ayat ini sebagai masdariyyah, sehingga artinya, “Demi penciptaan laki-laki dan perempuan