Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 al-baqarah ayat 23 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 sabar 6 cinta 7 hujan 8 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 9 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 10 ibrahim 11 surat ali' imran ayat 185 12 Zina 13 ar-rum ayat 21 14 Kurban 15 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 16 ali imran 159 17 dosa 18 Maryam 19 sedekah 20 Rezeki 21 Ar Rahman 22 Nikah 23 lumpuh dan buta 24 al ikhlas 25 JUAL BELI AYAT 26 ar rahman 19 27 ali imran 134 28 yunus 99 29 Gunung 30 al infitar ayat 6 7 31 surat Al-Baqarah ayat 177 32 an nur ayat 35 33 jual beli 34 al baqarah ayat 256 35 Surah An-Najm ayat 24 36 perempuan 37 Aliimram+ayat+105 38 al ahzab ayat 70 39 al baqarah ayat 233 40 Matahari 41 al ahzab ayat 21 42 Nabi Ismail 43 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 44 surat al qasas ayat 77 45 Putra 46 AN NAML AYAT 88 47 al imran 200 48 al-mukminun+ayat+34 49 miskin 50 Al-ahzab ayat 70 51 ayat kursi 52 pagi 53 al+anam+ayat+14 54 surat al imran ayat 185 55 al anbiya ayat 30 56 al imran ayat 47 57 Yusuf ayat 103 58 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 59 Hadits Muslim Nomor 4936 60 Bahasa kaumnya 61 Ditanya 62 kacang adas 63 Ali Imron ayat 133-135 64 Merasakan mati 65 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 66 al imran ayat 159 67 Laut 68 keamanan 69 al hijr 22 70 Gelap 71 at+taubah+ayat+103 72 at tahrim ayat 6 73 Tafsir surat al baqarah 74 Adam 75 al+maidah+ayat+ 83 76 Ali+Imron+ayat+133-135 77 waris 78 al mujadalah ayat 11 79 Cahaya 80 Al Isra' ayat 1 81 surat al jatsiyah ayat 19 82 Al ikhlas ayat 1-4 83 asy+syuara+ayat+181+182+183 84 Surah Taha ayat 5 85 Annisa ayat 29 86 Saba 13 87 tolong menolong 88 surah al-baqarah ayat 153 89 yunus 44 90 al anfal ayat 53 91 Kabar gembira 92 pemahaman hadist abu daud no 332 93 ombak 94 Allah 95 ali imran ayat 190 96 dalil tentang pendorong sosial dan penggembangan diri 97 al an'am ayat 71 98 Surat Al-Baqarah Ayat 285 99 kesulitan 100 ASY SYUARA+ayat+222

Hasil pencarian tentang surat+al-Baqarah+ayat+2+

-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maa-idah ayat 18....Al Baqarah: 112)

tafsir-deskripsi"> Maksudnya, pada hari kiamat itu tidak ada penebusan dosa dan pertolongan sahabat, Lihat juga ayat...254 surat (2) Al Baqarah.
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
-deskripsi"> Tafsir ayat ini lebih rincinya sudah disebutkan dalam surat Al Baqarah:
maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat...al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.
membenarkan, maka jika mereka menolak (tidak beriman) kepada salah satunya, seperti tidak beriman kepada Al...Pada ayat ini juga terdapat dorongan bagi mereka, yakni sepatutnya mereka lebih dulu beriman kepada Al...

-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.

-deskripsi"> Lihat surat Al Anbiya ayat 92....Al Baqarah: 172) oleh karena itu, bagi mereka yang mengaku mengikuti para nabi harus melakukan demikian...akan tetapi orang-orang yang zalim tidak menghendaki selain durhaka sebagaimana yang diterangkan dalam ayat
Ibnul Qayyim setelah menyebutkan pendapat para imam tentang ayat tersebut berkata dalam Madaarijus Salikin...:

-deskripsi"> Dalam surat Al Baqarah ayat 178 sudah diterangkan, bahwa pembunuh
-deskripsi"> Sudah dibahas di surat Al Baqarah, lihatlah.

-deskripsi"> Pesan Allah ini tersebut dalam ayat 35 surat Al Baqarah, di mana pada pesan...Setelah disebutkan kisah Adam secara garis besar, maka di ayat selanjutnya disebutkan kisah Adam secara
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
-deskripsi"> Ayat ini menunjukkan batalnya pahala sedekah yang diiringi dengan menyebut-nyebut...Dari ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa amalan buruk dapat membatalkan amal shalih....Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al Hujurat ayat 2, berikut (yang artinya):

mengakibatkan keduanya keluar dari surga. yang dimaksud dengan setan di sini ialah iblis yang disebut dalam surat...Al Baqarah ayat 34 di atas....Dalam ayat tersebut terdapat peringatan Allah Ta'ala kepada bani Adam agar waspada terhadap setan....

-deskripsi"> Ayat ini menerangkan bahwa dunia yang kita tempati ini bukanlah tempat
kepada-Mu dari segala dosa, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada-Mu. "(1). (1) Berdasarkan ayat...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama
menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya(1). (1) Ayat...Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat...27 surat al-Baqarah, misalnya....al-Nakh'iy....Bunyinya, "Kalau terdapat perjanjian di antara kamu dengan musuhmu atau dengan ahl al-dzimmah (non Muslim
Kami tumbuhkan dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1). (1) Lihat catatan kaki pada surat...al-Ra'd ayat 2.
[[33 ~ AL-AHZAB (PASUKAN GABUNGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 73 ayat ~ Surat al-Ahzâb diawali dengan perintah...Dalam surat ini pula al-Qur'ân memerintahkan istri-istri nabi untuk memperhatikan etika pribadi dengan...Selebihnya, surat al-Ahzâb juga mengangkat topik pembicaraan tentang hari kiamat dan peristiwa-peristiwa...Secara ringkas, sasaran terpenting yang ingin dicapai oleh surat al-Ahzâb, antara lain, adalah: 1) Mengangkat...maksud meralat tradisi Jahiliah yang melarang bapak angkat untuk mengawini bekas istri anak angkatnya. 2)
Baca juga ayat 213 surat Al-Baqarah.
Allah telah berfirman pula dalam ayat yang lain, yaitu, "Oleh karena itu barang siapa yang menyerang...(Q.S. 2 Al Baqarah, 194) ("Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui) yaitu mereka yang zalim
-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

[[2 ~ AL-BAQARAH (SAPI) Pendahuluan: Madaniyyah, 286 ayat ~ Surat yang termasuk dalam kelompok Madaniyyah...yang diturunkan di Madinah setelah hijrah ini, adalah surat terpanjang di antara seluruh surat al-Qur'ân...Surat ini mulai memerinci hal-hal yang disebutkan secara singkat dan global pada surat sebelumnya (al-Fâtihah...Pada surat ini, misalnya, selain ditegaskan bahwa al-Qur'ân adalah sumber petunjuk kebenaran, juga disebut...Setelah penegasan bahwa al-Qur'ân adalah kitab petunjuk yang tidak diragukan kebenarannya, pada surat
-deskripsi"> Lihat surat An Nisaa' ayat 2 dan 3.

[[30 ~ AR-RUM (BANGSA ROMAWI) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini dimulai dengan menyebutkan...Ayat-ayat terakhir pada surat ini mengisyaratkan tentang hari kiamat dan kekufuran orang-orang musyrik...Surat yang dimulai dengan ayat ini bermaksud untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân terdiri atas huruf-huruf...al-Qur'ân....mereka atas orang-orang musyrik Quraisy pada Perang Badar yang terjadi pada hari Jumat, 17 Ramadan tahun 2
-deskripsi"> Lihat pula surat An Nisaa': 104....Sebagian ahli tafsir ada yang mengartikannya dengan menjadi saksi atas manusia sebagaimana tersebut dalam ayat...143 surat Al Baqarah.
[[18 ~ AL-KAHF (GUA) Pendahuluan: Makkiyyah, 110 ayat ~ Surat al-Kahf termasuk kelompok surat Makkiyyah...Surat al-Kahf diawali dengan pujian pada Allah, sebagai ungkapan rasa syukur atas diturunkannya al-Qur'ân...Di antara ayat-ayat surat al-Kahf ada yang berisikan ancaman bagi orang-orang yang beranggapan bahwa...Selanjutnya, surat ini juga menuturkan kisah Ashhâb al-Kahf (pemuda-pemuda beriman penghuni gua) yang...Dalam surat ini Allah juga memerintahkan Rasulullah saw. agar membaca al-Qur'ân, memberi peringatan kepada