Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 Ali Imran 4 sabar 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 hujan 8 yusuf 9 ali+imran+159 10 ayat tentang kepala madrasah 11 Almaidah ayat 48 12 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 13 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 14 al-insyirah ayat 5 15 Ibrahim ayat 7 16 hewan 17 huud+40 18 dunia 19 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 20 al-baqarah ayat 168 21 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 22 an-nur+ayat+36 23 Aman 24 Urusan 25 al-maidah ayat 3 26 ali imran ayat 26 27 Bersyukur 28 ali imran ayat 185 29 ibrahim 32 30 al bayyinah ayat 8 31 surat Al furqan ayat 20 32 lukman+ayat+15 33 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 34 surat al baqarah ayat 11 35 ar rum ayat 21 36 Memohon ampun 37 surat Al furqan ayat 9 38 Al+Anbiyâ+ayat+73 39 Al+hijr+ayat+48 40 an nisa ayat 59 41 al baqarah ayat 124 42 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 43 Surga 44 An nahl ayat 120 45 menghindari perkelahian 46 Anjing 47 petunjuk 48 kemuliaan 49 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 50 al ahzab ayat 70 51 AL+AHZAB+AYAT+70 52 QS.Al imran ayat 79 53 al baqarah ayat 261 54 mengharapkan pertemuan 55 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 56 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 57 orang tua 58 Surat al maidah ayat 48 59 ikhlas 60 al-maidah ayat 48 61 Ibrahim ayat 3 62 Tadabbur asy syuara ayat 174 63 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 64 bohong 65 Cobaan 66 ali imran 185 67 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 68 ali+imran+188 69 Ibrahim ayat 43 70 Q.S Al-Maidah ayat 48: 71 olah raga 72 Surat Al ikhlas 73 Keras hati 74 al baqarah ayat 30 75 luqman 76 surah yunus ayat 57 77 al a'raf ayat 20 78 MARYAM 79 al-baqarah+ayat+66 80 ibrahim ayat 33 81 SURAT 2 AYAT 168 82 terjemahan surat al mulk 83 al-an’am ayat 121 84 contoh waqaf la waqafu fih 85 Niat 86 an-nisa ayat 36 87 hud ayat 61 88 al-baqarah ayat 245 89 LUKMAN AYAT 12 90 Cinta 91 Diamlah 92 Surat at-taubah 104 93 Yunus 100 94 Al-Nur ayat 51-54 95 Perang 96 kabut 97 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 98 al maidah ayat 2 99 Al-Baqarah ayat 177 100 surat+Asy+syuara+ayat+157

Hasil pencarian tentang talak

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (1) Suami dapat merujuk kembali istrinya setelah talak pertama...Ketentuan- ketentuan tersebut di antaranya: (1) Suami tidak menjatuhkan talak kepada istri lebih dari...satu kali talak raj'iy, yang mengandung pengetian bahwa suami berhak merujuk kembali istrinya selama...Sementara kita juga menemukan bukti bahwa kasus rujuk, kasus talak sebelum suami istri berhubungan, talak...itu akan turun drastis sehingga kasus talak yang benar-benar berakhir dengan perpisahan suami istri
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[65 ~ ATH-THALAQ (TALAK) Pendahuluan: Madaniyyah, 12 ayat ~ Surat ini membicarakan beberapa hukum talak...adalah, misalnya, orang yang sedang dalam masa idah harus tetap tinggal di rumah tempat ia dijatuhi talak...Wahai Nabi, jika kamu hendak menjatuhkan talak kepada istri-istrimu maka jatuhkanlah talak itu ketika...Jangan izinkan istri-istri yang kamu jatuhi talak itu keluar dari tempat mereka ditalak....melanggar, tidak mengetahui barangkali Allah akan mewujudkan sesuatu yang tidak diperkirakan, sesudah talak
(Dan sekiranya mereka berketetapan hati untuk talak), artinya tak mau kembali, maka mereka harus menjatuhkannya...selama empat bulan tidak ada lagi kesempatan terbuka bagi mereka, kecuali kembali atau menjatuhkan talak
-deskripsi"> Yakni berniat keras untuk talak, maka segeralah menjatuhkan talak.
Ayat ini juga menunjukkan bahwa talak hanyalah terjadi setelah menikah, jika seseorang menalak sebelum...Jika talak yang merupakan pisah dan pengharaman secara sempurna tidak terjadi sebelum nikah, maka pengharaman...Ayat ini juga menunjukkan bolehnya talak, karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan kepada kaum...Demikian pula menunjukkan bolehnya talak sebelum dicampuri, dan bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri

-deskripsi"> Oleh karena talak terkadang membuat seseorang merasakan kesempitan,...memerintahkan untuk bertakwa kepada-Nya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah baik dalam masalah talak...Ta'aala memberikan celah dan jalan keluar agar ia dapat merujuk istrinya jika ia menyesal melakukan talak...Digunakan talak sebagai contohnya, karena jika seorang tidak bertakwa kepada Allah dalam masalah talak..., misalnya ia menjatuhkan talak dengan cara yang diharamkan seperti langsung tiga kali, maka ia tentu
Apabila suami menjatuhkan talak kepada istri untuk ketiga kalinya, maka si istri tidak lagi halal baginya...Apabila suami kedua itu telah menjatuhkan talak kepadanya sehingga menjadi wanita yang halal dinikahi
(Kemudian jika ia menceraikannya lagi), maksudnya si suami setelah talak yang kedua, (maka wanita itu...tidak halal lagi baginya setelah itu), maksudnya setelah talak tiga (hingga dia kawin dengan suami yang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 227
Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri, dan mereka hampir menghabiskan masa idahnya, maka kalian...Kalian tidak dibenarkan sama sekali merujuk istri yang telah dijatuhi talak dengan maksud mengulur-ulur...sebagai bahan ejekan dan permainan, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sia-sia, dengan menjatuhkan talak
katakanlah kepada mereka (apabila kalian menceraikan istri-istri kalian) apabila kalian hendak menjatuhkan talak...mereka pada waktu mereka menghadapi idahnya) yaitu pada permulaan idah, seumpamanya kamu menjatuhkan talak...perceraian itu (sesuatu hal yang baru) yaitu rujuk kembali dengan istri yang telah dicerainya, jika talak
-deskripsi"> Yakni talak raj'i (masih bisa rujuk), baik sekali atau dua kali....mencerai tidak dengan cara yang ma'ruf (seperti dengan maksud menimpakan madharat), banyak melakukan talak..., atau menggabungkan tiga talak sekaligus, padahal Allah Subhaanahu wa Ta'aala memisahkannya satu persatu
Wanita-wanita yang dijatuhi talak suaminya setelah digauli, berhak memperoleh harta sesuai keinginan
Wanita-wanita yang dijatuhi talak, diharuskan menunggu, tidak bersegera kawin lagi, selama tiga kali...Kedua, idah juga disyariatkan agar suami yang menjatuhkan talak mempunyai kesempatan untuk merujuk istrinya...Sebab, kadang-kadang seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan marah dan emosi....Tetapi, talak sudah terhitung jatuh satu. (3) Allah memberikan kepada istri hak yang sama seperti kewajibannya
duniawi, aku akan menyerahkan sebagian harta yang dapat meringankan beban penderitaan kalian akibat talak
boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena talak...Sedangkan wanita yang dalam masa 'iddah talak raj'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran.
kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya diberikan kepada kalian mut`ah) yakni mut`ah talak
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 230
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 229
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.
-deskripsi"> Karena sulit bersatu, baik dengan adanya talak (penceraian dari pihak suami
rujuk (dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian) dalam masalah rujuk atau talak
Sedangkan apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri sebelum kalian menggaulinya dan sudah menentukan
Jika ditalak dalam keadaan haidh, maka ia tidak menghitung dengan haidh yang dijatuhkan talak ketika...Memberikan tempat tinggal ini apabila talaknya talak raj’i (masih bisa rujuk), adapun dalam talak baâ
atau menahan (diri mereka) dari kawin (selama tiga kali quru') yang dihitung dari mulainya dijatuhkan talak...Ini mengenai talak raj`i dan memang tidak ada orang yang lebih utama daripada suami, karena sewaktu masih
Apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri, dan mereka telah menghabiskan masa idahnya lalu berniat
bahwa ucapan orang yang dipaksa tidaklah dipandang dan tidak membuah hukum syar’i, baik dalam urusan talak
alaihi wa sallam tersebut, dan pada ayat selanjutnya terdapat peringatan yang lebih besar lagi, yaitu talak
dari keluarga wanita) yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan talak
Seorang istri yang sudah digauli suami kemudian dijatuhi talak, berkewajiban mengembalikan maskawin yang
"orang yang memegang ikatan nikah" adalah suami, karena dialah yang memiliki hak melepaskan ikatan (talak