Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 9 qaaf ayat 16 10 al ahzab ayat 59 11 Al a'raaf 179 12 Al-A’raaf 179 13 qaaf 16 14 Al maidah ayat 2 15 ali imran 190-191 16 Al maidah ayat 90 17 Sedekah 18 luqman 19 Luqman ayat 20 20 QS.+Al-A’raaf+(7):179 21 al imran 190-191 22 al imran ayat 190-191 23 yusuf 24 Al Imran 190 25 surat Al-A'Raaf ayat 179 26 Al-A’raaf (7):179 27 Az-Zukhruf ayat 32 28 Adam 29 ali imran ayat 159 30 al qaaf ayat 16 31 ayat kursi 32 al baqarah ayat 26 33 AL-BAQARAH AYAT 30 34 Al-Hujurat ayat 10 35 an-Nisa ayat 58 36 al maidah ayat 1 37 rahmat 38 ali imran ayat 190-191 39 al baqoroh ayat 188 40 ali+imran+190+191 41 Ali-imran ayat 190-191 42 al hujurat ayat 13 43 al baqarah ayat 22 44 surat al baqarah ayat 165 45 sabar 46 makhluk berpasangan 47 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 48 surat al a'raaf ayat 179 49 Al-A’raaf 50 al isra ayat 32 51 ali imran 103 52 Luqman+33 53 al imran ayat 130 54 menciptakan manusia 55 ali imran 110 56 al-hujurat ayat 13 57 al hasyr ayat 7 58 surat al araaf 179 59 Al-A'Raaf ayat 179 60 al-Bayyinah ayat 5 61 al-a'raf ayat 179 62 At-Taubah ayat 105 63 surah+al+isra'+ayat+58 64 Surat az-Zumar ayat 18 65 al baqarah ayat 275 66 ali imran 191 67 Surat Al Baqarah ayat 247 68 at tahrim ayat 6 69 al maidah ayat 8 70 Ali-Imran 71 Ali Imran+ayat+159+ 72 al baqarah ayat 165 73 al+maidah ayat 90 74 a'raaf 75 AL IMRAN 125 76 berpasang pasangan 77 al baqarah ayat 195 78 Al baqarah ayat 233 79 doa nabi adam 80 al baqarah ayat 27 81 ali imran ayat 190 82 Surat Al-An’am: 162 83 Ali Imran 84 Surat Fatir ayat 28 85 Q.S Al-Qashass ayat 84 86 qaaf ayat 50 87 ali imran 190 191 88 al+qasas+ayat+50 89 al faathir ayat 53 90 Kaya 91 YUNUS AYAT 101 92 QS. Al-A'raaf ayat 179 93 at takasur ayat 6 94 Al hujurat ayat 10 95 At+talaq+ayat+3 96 al insyirah ayat 5 97 al+baqarah+ayat+168 98 ali imran 190 - 191 99 Al-baqarah ayat 34 100 Alif Lam Ra

Hasil pencarian tentang AL+MAIDAH+AYAT+3

il untuk kedua fi`ilnya (kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu) yang telah disebutkan di dalam ayat...Al-Maidah 3) (kecuali apa yang terpaksa kamu harus memakannya) di antara apa yang diharamkan itu maka
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
Al-Maidah, 3). Dengan demikian berarti Istitsna di sini bersifat Munqathi'.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
Ketika ayat ini diturunkan, sebagian sahabat masih suka meminum minuman keras, sedangkan yang lainnya...sudah meninggalkannya hingga akhirnya diharamkan oleh sebuah ayat dalam surat Al-Maidah....Menurut satu qiraat dibaca al-`afwu sebagai khabar dari mubtada' yang tidak disebutkan dan diperkirakan...artinya sebagaimana dijelaskan-Nya kepadamu apa yang telah disebutkan itu (dijelaskan-Nya pula bagimu ayat-ayat
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
sehingga mereka berubah ujud menjadi babi-babi; mereka adalah orang-orang Bani Israel yang memiliki Al-Maidah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad