Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 al+imran+ayat+56 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 zakat 9 penyakit 10 surah al a'raf ayat 79 11 at taubah ayat 105 12 al+ikhlas 13 Bumi bulat 14 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 15 at taubah ayat 60 16 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 17 sombong 18 lokasi yang memudahkan 19 al+lail+ayat+1-2 20 Al maidah ayat 48 21 Jibril 22 Hikmah 23 Berfikir+positif 24 an nisa ayat 58 25 saba 16 26 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 27 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 28 Jihad 29 Injil 30 Al Baqarah ayat 2 31 riba 32 al hujurat ayat 13 33 yusuf 69 34 AS+SAJADAH+AYAT+6 35 Ayat ayat larangan zina 36 Melindungi 37 Menyelam 38 Hadis kitab zabur 39 Sakit 40 hadits kitab taurat 41 al-A’raf+ayat+204 42 Hadist kitab Zabur 43 al maidah ayat 2 44 an nisa ayat 1 45 at tahrim ayat 6 46 al+hijr+22 47 Pengertian dalil kitab 48 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 49 surat+thaha+ayat+125 50 al baqarah ayat 188 51 Lalai 52 surat+thaha+ayat+126 53 hr+muslim+288 54 dalil+kitab+Zabur 55 Ali Imran 159 56 dalil+kitab+injil 57 anjing 58 yusuf ayat 111 59 Samiri 60 Zina 61 Kitab zabur 62 dalil kitab Taurat 63 ad dariyah ayat 58 64 ar ra'du ayat 11 65 al baqoroh ayat 247 66 surah al-a'raf ayat 29 67 an+nisa+ayat+29 68 aku uji dengan ketakutan 69 tafsiran+al-Maidah+ayat+48 70 hambur hamburkan harta 71 AL BAYYINAH AYAT 1 72 luqman 27 73 yusuf 31 74 HR Ibnu majah 149 75 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 76 fangqolibu bini mati 77 Laba-laba 78 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 79 wanita 80 akal 81 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 82 ar+ra'du+ayat+11 83 As al jinn 6 84 tindak kekerasan 85 muhammad ayat 7 86 maksiat 87 Semangat 88 an nahl ayat 125 89 Usaha 90 Surat Al-Baqarah Ayat 21 91 surat ghafir ayat 49 92 al+mukmin+ayat+17 93 hr.muslim:+3447 94 QS. Al-Fatihah Ayat 3 95 Bentuk bumi bulat 96 kafir 97 al hujurat ayat 10 98 Keutamaan Al quran 99 Oorang yang bekerja atau berbuat yang senan tiasa memperhitungkan keuntungan secara miterial 100 yunus 10

Hasil pencarian tentang Al+mu’minun+ayat+60

terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 16
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari
Wahai Ahl al-Kitâb, mengapa kalian mendustakan ayat-ayat Allah yang diturunkan untuk menunjukkan kebenaran
(Inilah) (ayat-ayat Al Kitab) yakni Alquran.