Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 ilmu 5 akhlak 6 Sabar 7 ali imran 8 Menuntut ilmu 9 Etika murid kepada guru 10 al jaatsiyah ayat 13 11 iblis 12 shalat 13 kejadian manusia 14 an nahl ayat 125 15 ali imran 159 16 Sholat 17 al maidah ayat 3 18 sedekah 19 akal 20 al maidah ayat 2 21 muhammad 10 22 luqman 13 23 al hujurat ayat 13 24 jujur 25 jual beli 26 haji 27 an-nisa ayat 19 28 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 29 taubat 30 yunus 10 31 Dosa 32 Al baqarah ayat 2 33 Hadist Bukhori dan muslim 34 al+anam+ayat+1 35 saba 19 36 Pasar modal 37 al ahzab ayat 21 38 luqman 39 an nisa ayat 59 40 Pohon 41 amanat 42 Zakat 43 al ikhlas 44 al baqarah ayat 282 45 an nur ayat 2 46 an-nahl ayat 90 47 Mengurus 48 al-Furqan ayat 67 49 nafas 50 al ankabut ayat 45 51 at taubah ayat 71 52 Surah al baqarah ayat 30 53 AL HUJURAT AYAT 10 54 Hud ayat 61 55 al maidah ayat 1 56 AL ISRA AYAT 23 57 Masjid 58 nikah 59 surah hud ayat 61 60 an nisa ayat 29 61 maha lembut 62 surat quraisy 63 Ibrahim 7 64 al mujadilah ayat 11 65 Takdir 66 al-ikhlas 67 Ibrahim+ayat+34 68 Agama 69 al- Baqarah ayat 195 70 jihad 71 al baqarah ayat 21 72 At taubah ayat 36 73 ali imran 190 74 surat Yunus ayat 57 75 lebih dari 76 al ikhlas ayat 1 77 al imran 78 ali Imran 64 79 al maidah ayat 90 80 Ziarah kubur 81 yunus 41 82 ar rum ayat 30 83 Tentang bersi 84 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 85 at tahrim ayat 6 86 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 87 an+nisa+ayat+59 88 muslim, bab pakaian (2125) 89 al baqarah ayat 30 90 surat ali imran ayat 159 91 Takwa 92 Al-an'am ayat 165 93 at-talaq ayat 6 94 an nisa ayat 9 95 Yusuf 96 Alam 97 at-tahrim ayat 6 98 Yunus 57 99 Memaafkan 100 nenek moyang

Hasil pencarian tentang Hadist+yang+melarang+perilaku+korupsi+dan+riba

Orang-orang yang melakukan praktek riba, usaha, tindakan dan seluruh keadaan mereka akan mengalami kegoncangan...Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Dan orang yang mengulangi melakukan riba setelah diharamkan, mereka itu adalah penghuni neraka dan akan...Pengharaman riba dalam al-Qur'ân dan agama-agama samawi lainnya adalah sebuah aturan dalam perilaku ekonomi...Dan yang tidak produktif adalah bunga atau praktek riba, karena tidak berisiko.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),...maksudnya menambah dan mengembangkannya serta melipatgandakan pahalanya....(Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar) yang menghalalkan riba (lagi banyak dosa), artinya...yang durhaka dengan memakan riba itu hingga akan menerima hukuman-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan...itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba...), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)...Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
(Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah), maksudnya jauhilah (...sisa yang tinggal dari riba, jika kamu beriman dengan sebenarnya, karena sifat atau ciri-ciri orang beriman...Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
Jangan sampai kalian memungut bunga yang terus bertambah dari tahun ke tahun hingga berlipat ganda, dan...Karena kamu sekalian akan bisa berhasil dan beruntung hanya bila menjahui riba, banyak maupun sedikit...Ada dua macam riba: nasî'ah dan fadll....Adapun yang menjadi dasar pengharaman riba jenis ini adalah hadis Nabi yang disebut sebelumnya dan dikuatkan...menukar wariq (mata uang yang terbuat dari perak) kecuali dengan yang semisal dan sama persis jumlahnya
Allah memusnahkan (meniadakan berkah) pungutan tambahan dari praktek riba, dan memberikan berkah kepada...harta yang disedekahkan serta membalasnya dengan balasan berlipat ganda....Allah tidak menyukai orang-orang yang terus menghalalkan segala yang diharamkan seperti riba....Begitu juga terhadap orang yang terus melakukannya.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 279
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya...Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 39
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak...Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang...berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah....Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya....Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun...menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...., lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya...Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya
Dan waspadalah terhadap api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dengan menjahui sebab-sebabnya...berupa penghalalan riba.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 278
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)...jika kamu orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 130
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 13
Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
(Kenapa orang-orang alim dan para pendeta mereka tak melarang mereka mengucapkan dosa) artinya kata-kata...dusta (dan memakan barang yang haram?...Sungguh, amat buruklah apa yang mereka perbuat itu) yaitu tidak melarang mereka berbuat kejahatan.
Namun demikian, jika di antara mereka ada yang bertobat dan menyatakan penyesalan terhadap maksiat yang...dilakukannya itu, lalu berketetapan hati untuk selalu taat, dan perilaku kesehariannya pun kemudian...menunjukkan kebenaran pertobatannya, maka Allah akan mengampuni dan tidak menyiksanya.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 2
dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat),
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 9
Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang,
Wahai Tuhan kami, utuslah seorang rasul dari keturunan dan kerabat kami yang mengajarkan kitab suci yang...diwahyukan kepadanya, ilmu pengetahuan, hukum-keagamaan yang kokoh dan menyucikan mereka dari perilaku...Engkau Maha Menguasai, Maha Menundukkan dan Mahabijaksana atas perbuatan, perintah dan larangan-Mu."
Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan rasakanlah keagungan-Nya dalam hati kalian....Tinggalkan sisa riba yang belum diambil dan masih dalam tanggungan orang lain, jika kalian benar- benar
Kebiasaan mereka adalah tidak mau saling menasihati satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada seseorang...dari mereka yang mau melarang lainnya dari perbuatan buruk....Sesungguhnya perbuatan mereka yang mungkar dan menolak untuk saling melarang berbuat buruk itu merupakan...perbuatan yang sangat jelek.
Kalian akan melihat kebanyakan mereka selalu bersegera dalam berbuat maksiat, menyakiti sesama dan memakan...harta haram seperti harta yang didapat dari suap dan riba....Sungguh amat buruk perbuatan jelek yang mereka lakukan itu.
(Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakannya) yakni mendustakan Nabi saw....(dan berpaling) dari iman?
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 161
dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena...mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil....Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
(Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya) dalam Taurat (dan memakan harta orang dengan...jalan batil) dengan memberi suap dalam pengadilan (dan telah Kami sediakan untuk orang-orang kafir itu...siksa yang pedih) atau menyakitkan.
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 11
bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran,
Allahlah yang telah mengutus kepada bangsa Arab yang tidak mengenal baca-tulis seorang Rasul dari kalangan...Rasul tersebut membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dari keyakinan dan perilaku...buruk dan mengajarkan mereka al-Qur'ân dan pemahaman agama....Sebelum kedatangan Rasul, mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
Karena mereka memberlakukan riba--padahal Allah telah mengharamkan--dan karena memakan harta orang secara...tidak benar, agama memberikan hukuman berupa pengharaman makanan yang baik-baik kepada mereka....Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang kafir siksa yang menyakitkan.
(Mereka satu sama lain tidak pernah melarang) artinya sebagian di antara mereka tidak pernah melarang...sebagian lainnya (dari) kebiasaan (tindakan mungkar yang biasa mereka perbuat....Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat) kebiasaan mereka dalam melakukan perbuatan
(Bagaimana pendapatmu) lafal Ara-ayta dan dua lafal lainnya yang sama nanti mengandung makna Ta'ajjub...(tentang orang yang melarang) yang dimaksud adalah Abu Jahal.