Paling Sering Dicari

1 hutang 2 kemudahan 3 syirik 4 al mujadalah ayat 11 5 rumah 6 kurban 7 al baqarah ayat 275 8 Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh 9 Ruhul 10 manusia 11 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 12 al+kautsar+ayat+1-2 13 ali imran 14 al waqiah ayat 63 15 al hasyr ayat 7 16 Iman 17 al quran adalah petunjuk 18 MARYAM 19 musibah 20 ibrahim 37 21 harun 22 Jihad 23 AL HUJURAT AYAT 13 24 Dua masa 25 Surah+Al+A'raf+ayat+ 26 Makanan 27 Hati 28 hujan 29 luqman 30 Disebabkan 31 Adam 32 surah al-maidah ayat 8 33 surat al mujadalah ayat 11 34 Sholat 35 mendidik anak sesuai zaman 36 Berdebat 37 al qalam ayat 4 38 Ilmu 39 al ikhlas 40 al imran 159 41 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 42 bala' 43 ikhlas 44 Jika allah menganugerahi rahmat 45 Al-Imran (3 : 130) 46 Surga 47 Yusuf 48 Al-Imran ayat 130 49 sumber daya alam 50 surat+al+imranayat+110 51 Hadits Muslim Nomor 3035 52 Ta ha+ayat+14 53 cemas 54 ibrahim 55 an nisa ayat 29 56 Jahe 57 al imran 58 ALI IMRAN 14 59 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 60 hadist tentang perilaku konsumen 61 Kafir 62 Al Isra ayat 73 63 ibrahim ayat 7 64 azab 65 Haji 66 al isra ayat 36 67 Ali imran ayat 191 68 an+nur+ayat+31 69 dalil hidayah 70 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 71 meninggalkan 72 Tafsir tarbawi tentang evaluasi pembelajaran ak qur'an 73 al maun ayat 7 74 Surat yunus+ayat+8 75 Surat Al Kahfi ayat 97 76 ali imran 92 77 Metode pendidikan 78 2+ayat+ber+tag+menjaga+lisan 79 ayat 29:20 80 pendidikan 81 Bahasa kaumnya 82 keinginan berhasil 83 fusilat+ayat+34 84 FATHIR AYAT 32 85 kebaikan 86 Kurang ilmu 87 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 88 riba 89 kebebasan berpendapat 90 shaffat+ayat+102 91 surat saba surah yang ke berapa 92 allah maha 93 al baqarah ayat 30 94 kenikmatan 95 QS. IBRAHIM AYAT 37 96 az zumar ayat 68 97 AYAT AL GAFFAR 98 QS.An-Nahl ayat 89 99 surat al-zalzalah 100 al kahfi ayat 46

Hasil pencarian tentang Kisah+nabi+dan+kesabarannya

ayahnya, “Engkau akan mendapatiku insya Allah termasuk orang yang sabar.” Beliau memenuhi janjinya dan...menyembelihnya, yang kemudian Allah tebus dengan kambing sebagai ganti Isma’il, di mana di dalam kisah...pun seakan-akan seperti membinasakan dirinya, maka hal itu agar diketahui dengan jelas sejauh mana kesabarannya...Ayat ini menunjukkan keutamaan Nabi Isma’il di atas saudaranya, yaitu Ishak, karena Ishaq hanya disifati...dengan kenabian saja, sedangkan Isma’il disifati dengan kenabian dan kerasulan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sungguh Kami telah mewahyukan kepadamu, Muhammad, kisah-kisah para Nabi, guna memantapkan hatimu dan...Kisah-kisah itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari...Kisah-kisah itu benar adanya dan merupakan wahyu yang menguatkan kebenaran kitab-kitab suci dan kebenaran...nabi-nabi yang membawanya....kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus, dan membuka pintu rahmat bagi orang-orang yang beriman
(Demikian itu) hal yang telah disebutkan itu menyangkut kisah tentang Nabi Yusuf (di antara berita-berita...yang gaib) kisah-kisah yang tidak diketahui olehmu hai Muhammad sebelumnya (yang Kami wahyukan kepadamu...padahal kamu tidak berada pada sisi mereka) yang dimaksud adalah saudara-saudara Nabi Yusuf (ketika...mereka memutuskan rencananya) untuk berbuat makar terhadap Nabi Yusuf, yaitu memasukkannya ke dalam sumur...(dan mereka sedang mengatur tipu daya) terhadap Nabi Yusuf.
hiburan untuk Nabi Muhammad saw. dari pendustaan kaumnya dengan mengatakan bahwa perlakuan seperti itu...Maka disebutlah kisah tentang pertemuan Mûsâ dan Hârûn dengan Fir'aun yang membangkang; kisah Ibrâhîm...a. s., bapak para nabi; kisah Nûh a. s. bersama kaumnya; kisah Hûd a. s. dengan kabilah 'Ad dan Shâlih...; dan kisah Syu'aib a. s. tatkala menghadapi penduduk Aykah....Kisah ketujuh nabi ini, jika dicermati, mencerminkan kesatuan pokok-pokok dasar dakwah seluruh rasul
Diceritakan, misalnya, kisah penciptaan Adam dan Hawâ', kisah keluarnya mereka dari dalam surga akibat...Di antaranya kisah Nabi Nûh, Nabi Hûd dengan pengikutnya, kaum 'Ad, Nabi Shâlih dengan kaum Tsamûd yang...terkenal kuat dan memiliki kekayaan, Nabi Lûth dengan kaumnya dan tindakan makar yang mereka lakukan...dan Nabi Syu'ayb dengan penduduk Madyan....Juga kisah-kisah nyata yang mengandung nasihat dan pelajaran.
Selanjutnya, dalam surat ini Allah memaparkan beberapa kisah para nabi, termasuk di dalamnya perdebatan...yang terjadi antara para nabi dengan kaum-kaum mereka dan bagaimana kemudian orang-orang kafir itu ditimpakan...Kisah Nabi Nûh a. s., dalam surat ini, dijelaskan dengan lebih rinci dibanding paparan sebelumnya dalam...Setelah kisah Nûh a. s., dipaparkan pula kisah Nabi Hûd a. s. dan kaumnya, 'Ad, disertai penjelasan mengenai...Setelah itu, dengan alur yang hampir sama, dipaparkan juga kisah para Nabi lainnya: Shâlih a. s. dengan
Pada sepuluh ayat terakhir, Allah mengarahkan Nabi-Nya bahwa kisah ini termasuk berita-berita gaib yang...belum pernah Nabi ketahui hakikat dan rinciannya sebelum wahyu turun....tetap mempertahankan kekufurannya, dan bahwa usaha keras yang dilakukan Nabi agar kebanyakan mereka...Allah menegaskan bahwa kisah-kisah para nabi itu merupakan pelajaran berharga bagi orang-orang berakal...Dan al-Qur'ân yang berbicara tentang kisah-kisah tersebut, juga yang lainnya, bukanlah dongeng palsu
dan mengandung 88 ayat....bersama istrinya yang juga putri Nabi Syu'ayb....Uraian doa dan permohonan Nabi Mûsâ di tengah perjalanan menuju Mesir, sampai ia diangkat oleh Allah...Selain itu, dalam surat ini kita juga mendapatkan kisah yang terjadi antara Banû Isrâ'îl dan saudara...Berdasarkan uraian yang terperinci dan lengkap dari berbagai kisah itulah surat ini dinamakan al-Qashash
[[21 ~ AL-ANBIYA' (NABI-NABI) Pendahuluan: Makkiyyah, 112 ayat ~ Surat yang termasuk kelompok surat Makkiyyah...Pemaparan kisah Nabi Mûsâ dan Hârûn dengan Fir'aun, kisah Nabi Ibrâhîm denan kaumnya, karunia Allah berupa...Pemaparan kisah nabi Lûth dan kaumnya yang musnah. dan kisah nabi Nûh dan kekufuran kaumnya sehingga...Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan kisah nabi Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail),...Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus) serta Maryam.
Jika disebutkan nama dan kisah para nabi dan rasul, maka nabi dan rasul yang disebutkan adalah nabi yang...lebih utama daripada yang lain, oleh karena itu sering diulang-ulang kisah para nabi dan rasul yang...Di surah ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan secara garis besar kisah para nabi, di mana Allah...kisah tesebut dapat memperjelas pujian untuk Allah dan untuk mereka, menerangkan ihsan dan karunia-Nya...

-deskripsi"> Ibrahim ‘alaihis salam adalah nabi yang paling utama setelah Nabi
‘alaihis salam, sebagaimana susunannya tentang kisah Nabi Nuh dengan kaumnya, sehingga maknanya adalah...Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, sehingga kalimat ini berada tengah-tengah kisah Nabi Nuh, di...mana kisah-kisah tersebut termasuk perkara yang tidak diketahui kecuali oleh para nabi yang mendapatkan...membaca dan menulis, dan tidak pergi belajar kepada Ahli Kitab....mengada-ada padahal telah nyata tidak demikian, maka dapat diketahui bahwa mereka hanya menentang, dan
dalam mengazab umat-umat yang mendustakan, dan bahwa Dia mengutus hamba dan Rasul-Nya Nuh ‘alaihis...="tafsir-deskripsi"> Sebagai nabi dan rasul; berdakwah kepada mereka....kepada mereka di malam dan siang, secara sembunyi dan terang-terangan, namun mereka tidak mau mengikuti...Nabi mereka Nuh ‘alaihis salam mendoakan kebinasaan bagi mereka di tengah kesabarannya yang dalam,...santunnya dan siap memikul derita dalam berdakwah.
Dalam surat ini terdapat kisah lahirnya Yahyâ bin Zakariyyâ a. s. tatkala Zakariyyâ, dalam usianya yang...Kemudian setelah itu dijelaskan kisah Maryam, Sang Perawan Suci, dan kelahiran Nabi 'Isâ a. s....Selain itu disebutkan juga kisah Nabi Ibrâhîm, dakwahnya kepada keesaan Allah, permintaan dia kepada...Ishâq dan anak cucunya, dan juga kisah Nabi Idrîs....Kemudian setelah itu Allah menyebutkan pergantian generasi yang datang setelah nabi-nabi tersebut.
(Dan ceritakanlah kisah Idris di dalam Alquran) Nabi Idris adalah buyut Nabi Ibrahim atau ayah kakek...Nabi Nuh (Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi).
-deskripsi"> Maksudnya 9 buah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa ‘alaihis...

-deskripsi"> Maksud dari disebutkannya kisah-kisah ini adalah untuk memperingatkan...manusia dan orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.
-deskripsi"> Yakni kisah para nabi dan rasul bersama kaumnya....

-deskripsi"> Dari kisah-kisah itu, mereka dapat mengetahui perbuatan yang akan mendatangkan...dan hikmah yang dalam yang dimiliki Allah, dan bahwa tidak ada yang berhak diibadati selain-Nya....balasan atau pahala di dunia dan akhirat....

-deskripsi"> Benar, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang
Allah berfirman sehubungan dengan kisah Nabi Ibrahim a.s.: (Maka tiadalah jawaban kaumnya selain mengatakan...menyelamatkannya dari api) mereka melemparkannya ke dalam api, sedangkan Allah menjadikan api itu dingin dan...tanda-tanda kebesaran Allah) yaitu tidak berpengaruhnya api terhadap diri Nabi Ibrahim, padahal api...sebuah taman (bagi orang-orang yang beriman) yakni bagi orang-orang yang percaya kepada keesaan Allah dan...kekuasaan-Nya, karena hanya mereka saja yang dapat mengambil manfaat dari kisah ini.
Ayat-ayat pertama surat ini menuturkan kisah dan berbagai mukjizat Mûsâ a. s., kisah Dâwûd a. s. dan...Nabi yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Tuhannya....Ayat-ayat berikutnya menuturkan kisah Nabi Shâlih bersama kaumnya, kisah Nabi Lûth bersama kaumnya, kisah...penyelamatan Nabi Lûth dan pembinasan orang-orang yang menyimpang dari hukum Tuhan....dan keharusan memuji Allah Swt.]]
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah...apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik tentang Nabi Muhammad saw....Dijelaskan juga tentang keadaan manusia dalam kesusahan dan kegembiraan, tentang kekuasaan Allah dan...Muhammad dihibur dengan kisah para nabi dengan kaumnya: kisah Nabi Nûh, Nabi Mûsâ dan Nabi Hârûn beserta...Fir'aun dan Banû Isrâ'îl, kemudian kisah Nabi Yûnus, yang namanya dijadikan tajuk surat ini.
-deskripsi"> Yakni atas kesabarannya, keteguhannya, kembalinya kepada Allah, tawadhuâ...€™ dan penyerahan dirinya kepada Allah ‘Azza wa Jalla....class="tafsir-deskripsi"> Yakni agar mereka mengetahui, bahwa akhir dari kesabaran adalah kelonggaran dan
-deskripsi"> Menurut riwayat, ada beberapa orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad...s.a.w. tentang roh, kisah ashhabul kahfi (penghuni gua) dan kisah Dzulqarnain lalu beliau menjawab,...Nabi tidak dapat menjawabnya....Maka turunlah ayat 23-24 di atas, sebagai pelajaran kepada Nabi; Allah mengingatkan pula bilamana Nabi...Allah dan agar jangan sampai termasuk orang-orang yang lalai.
Kemudian surat ini menuturkan kisah Nabi Nûh dan jihadnya di antara kaumnya, juga kisah Nabi Ibrâhîm...Kemudian dilanjutkan dengan keterangan tentang reaksi kaum Nabi Ibrâhîm....Setelah itu kisah tentang Nabi Lûth dan kaumnya, pengutusan rasul-rasul Allah dari jenis malaikat untuk...Kemudian diteruskan dengan memaparkan kisah Nabi Syu'aib dengan penduduk Madyan, Nabi Hûd dengan kaum...'Ad, Nabi Shâlih dengan kaum Tsamûd, kesombongan Qârûn, Fir'aun, Hâmân dan akibat dari perbuatan mereka
Ketika Mûsâ melemparkan tongkatnya dan menjelma dalam seekor ular, Mûsâ terperangah dan beringsut ke...Allah menenangkan hati Mûsâ dan berfirman kepadanya, "Kamu tak perlu merasa takut, karena rasul-rasul...memiliki rasa takut saat Kami berbicara dengan mereka(1). (1) Lebih dari satu kali al-Qur'ân menuturkan kisah...Di satu bagian kisah itu tidak diuraikan secara rinci, ada bagian yang dipotong, yang kemudian disebutkan...Pada bagian ini kisah itu dituturkan untuk menhilangkan rasa heran Nabi Muhammad saat menerima wahyu
Akan tetapi timbul dalam hatinya rasa kasihan dan sayang kepada isterinya yang salehah sehingga dia tidak...Dengan begitu, Ayyub telah melaksanakan sumpahnya dan tidak melanggarnya....Ayat ini merupakan pujian Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada Nabi-Nya Ayyub alaihis salam atas kesabarannya...Allah dalam mengatasi berbagai masalah baik yang terkait dengan agama maupun dunia, banyak berdzikr dan...berdoa, mencintai-Nya dan beribadah kepada-Nya.
Perhatikan dan ketahuilah, hai Nabi, sebuah kisah yang unik....Yaitu kisah tentang suatu kaum yang meninggalkan kampung halaman dan melarikan diri dari medan perang...Lalu Allah menakdirkan untuk mereka kematian dan kekalahan melawan musuh.
Ini adalah kisah Tuhanmu, hai Muhammad, tentang kasih sayang-Nya yang diberikan kepada hamba dan nabi-Nya
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 51
Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka), kisah Musa di dalam Al Kitab (Al Quran) ini....Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 56
Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al Quran....Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi.
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengulangi beberapa kali kisah Musa dalam Al...Qur’an tidak seperti kisah yang lain, karena di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang besar dan pelajaran...

-deskripsi"> Yaitu ketika Dia berbicara dengan Musa, mengangkatnya sebagai nabi dan
Selanjutnya, dijelaskan kisah Nabi Mûsâ dengan Fir'aun, awal mula diutusnya Mûsâ, permohonan Mûsâ agar...Di sela-sela itu Allah menjelaskan perjalanan hidup Nabi Mûsâ a. s....Selain itu, diceritakan pula kisah Mûsâ dan Banû Isrâ'îl yang selamat dari kejaran Fir'aun yang tenggelam...Nabi Mûsâ murka dengan kejadian itu, kemudian menarik kepala Hârûn....Allah mengisyaratkan agar kisah Mûsâ dan kisah-kisah lainnya dapat dijadikan pelajaran.