Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 hutang 7 ibrahim 8 Syirik 9 Maryam 10 kemudahan 11 ar-rum ayat 21 12 rumah 13 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 14 Adam 15 Dua masa 16 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 17 Disebabkan 18 ibrahim 37 19 surah al-maidah ayat 8 20 Jihad 21 Iman 22 miskin 23 surat+al+imranayat+110 24 Ta ha+ayat+14 25 Kafir 26 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 27 sabar 28 al-mukminun+ayat+34 29 Aliimram+ayat+105 30 ilmu 31 al isra ayat 36 32 al baqarah ayat 275 33 cinta 34 Al Isra ayat 73 35 Jika allah menganugerahi rahmat 36 Ikhlas 37 al a'raf ayat 52 38 Berdebat 39 al isra ayat 7 40 surat al mujadalah ayat 11 41 puasa 42 al ahzab ayat 21 43 hadist tentang perilaku konsumen 44 matahari 45 Al-Imran (3 : 130) 46 Al-Imran ayat 130 47 Manusia 48 Hadits Muslim Nomor 3035 49 Saba 13 50 Tentang kematian 51 surah yusuf 65 52 AYAT AL GAFFAR 53 permainan 54 berlayar 55 mengetahui 56 ayat al-Baqarah 219 57 sunat perempuan 58 berserah diri 59 An Nahl ayat 125 60 tafsir al maidah ayat 2 61 maryam ayat 30-35 62 al baqarah ayat 269 63 Susah payah 64 Surat Al-Baqarah Ayat 256 65 makanan 66 Metode pendidikan 67 Bahasa kaumnya 68 Nikah 69 AL Hasyr ayat 7 70 surat Toha ayat 14 71 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 72 surat abasa 73 Surat Al A'raf ayat 157 74 al jumuah ayat 10 75 Gelap 76 albaqarah ayat 221 77 Al-ikhlas 78 Dongeng 79 al-baqarah ayat 164 80 allah sembahlah 81 AN NABA AYAT 7 82 al anam ayat 83 83 Tanah 84 Hud ayat 5 tema apa 85 Surat yunus+ayat+8 86 ayat+menyembunyikan+ilmu 87 al ikhlas 88 Ditanya 89 dalil hidayah 90 durhaka 91 al+qiyamah+ayat+1-2 92 Kurang ilmu 93 Ali imran ayat 191 94 surat yasin 95 Zina 96 surah al kautsar ayat 1-3 97 Abu Daud 1397 98 al bayyinah ayat 5 99 Perubahan zat 100 ar rum ayat 56

Hasil pencarian tentang al+an+am+ayat+97

tujuan tersebut sudah tercapai dengan sebagian ayat-ayat itu....

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an....kepadamu Al kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka?...Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin...Yunus: 96-97) Bahkan disampaikan ayat-ayat itu kepada mereka faedahnya adalah untuk menegakkan hujjah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat...97, al-An'âm.
[[97 ~ AL-QADR (KEMULIAAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 5 ayat ~ Dalam surat ini terdapat penjelasan tentang...al-Qur'ân dan malam diturunkannya, dan penjelasan bahwa malam tersebut mempunyai nilai keutamaan yang...Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur'ân pada malam kemuliaan (lailatulkadar, laylat al-qadr) dan
kepada mereka, “Innalladziina tawaffaahumum malaa’ikatu zhaalimii anfusihim…dst.” (An NIsaaâ...€™: 97) Ibnu Abbas berkata, “Maka dikirimlah surat berisi ayat tersebut kepada kaum muslimin yang tinggal...oleh kaum musyrik, kemudian mereka menimpakan fitnah (gangguan kepada kaum muslimin), maka turunlah ayat...Al ‘Ankabut: 10), maka kaum muslimin mengirimkan surat kepada mereka berisikan ayat tersebut....Syaikh Muqbil berkata, “Hadits ini menurut Al Haitsami dalam Majma’uzzawaa’id juz 7 hal. 10, â€
-deskripsi"> Yakni sebagaimana Kami telah menerangkan secara rinci Al Qur’an....

-deskripsi"> Meskipun ayat-ayat Al Qur'an begitu jelas dan terang, namun hidayah...Barang siapa yang ingin diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan mengambil petunjuk dari Al Qur’an...Sebaliknya, barang siapa yang tidak diinginkan Allah mendapatkan hidayah, maka meskipun semua ayat datang...kepadanya, ia tetap tidak akan beriman dan Al Qur’an tidak akan bermanfaat baginya, bahkan sebagai
dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu 'anha, “Kaana khuluquhul Qur’aan,” (artinya: Akhlak Beliau adalah Al...Qur’an)....Beliau melakukan apa yang disebutkan dalam Al Qur’an seperti pada ayat-ayat berikut:

-deskripsi"> Maksudnya, di dalam Al Qur’an terdapat kebaikan dan ilmu yang banyak,...

-deskripsi"> Ini di antara hikmah diturunkan-Nya Al Qur’an, yaitu agar manusia...menghayati ayat-ayat-Nya, sehingga mereka dapat menggali ilmunya serta mengkaji rahasia dan hikmah-Nya...Dalam ayat ini terdapat dorongan untuk mentadabburi Al Qur’an, dan bahwa ia termasuk amalan yang paling...

-deskripsi"> Dengan Al Qur’an, maka orang-orang yang berakal sehat dapat mengingat
-deskripsi"> Al Qur’an disebut Adz Dzikr, Karena di sana disebutkan semua yang dibutuhkan...tafsir-deskripsi"> Yakni perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam Al...Ayat ini menunjukkan bahwa di antara fungsi As Sunnah adalah menerangkan Al Qur’an, dan bahwa Al Qurâ...€™an butuh kepada Sunah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam....Ayat ini juga sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi shallallahu 'alaihi

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
-deskripsi"> Maksudnya, Al Quranul karim itu diturunkan bukanlah karena Nabi Muhammad...Dia mengutus Beliau dengan membawa kitab Al Qur’an ini, yang dengannya alam semesta mendapat rahmat..., dengan turunnya Al Qur’am diajarkan kepada mereka sesuatu yang sebelumnya mereka tidak ketahui, dengannya...Jika kita mengetahui, bahwa diturunkan-Nya Al Qur’an adalah karena rahmat-Nya, maka dapat kita ketahui
-deskripsi"> Ada yang mengatakan, bahwa ia adalah Bal’am bin Ba’uraa salah seorang...Ia dikatakan sebagai orang yang melepaskan diri dari ayat-ayat Allah, karena seharusnya orang yang mengetahui...ayat-ayat al kitab memberikan dukungan kepada kebenaran, bukan malah menentangnya....Ayat ini berlaku pula bagi setiap orang yang diberi ilmu tentang ayat-ayat-Nya, namun ia melepaskan diri
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Jika Al Qur’an merupakan kitab yang terbaik, maka dapat diketahui bahwa lafaz-lafaznya adalah lafaz...antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya bahwa ayat-ayat Al Quran itu diulang-ulang membacanya...

-deskripsi"> Kata dzaalika (itu) di ayat ini bisa kembalinya kepada Al Qur’an yang...telah disebutkan sifatnya, dan bisa juga kembali kepada pengaruh yang dihasilkan oleh Al Qur’an.
-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan ayat-ayat-Nya baik yang...ada dalam Al Qur’an atau yang ada di alam semesta yang mereka saksikan, dan bahwa manusia dalam hal...

-deskripsi"> Petunjuk merupakan sifat yang merata kepada seluruh isi Al Qur’an....Al Qur’an menunjuki ma’rifatullah (mengenalkan Allah) dengan sifat-sifat-Nya yang suci dan perbuatan-Nya...Ia (Al Qur’an) juga menunjuki amal yang saleh dan mengajak kepadanya, demikian pula menerangkan amal
-deskripsi"> Ayat ini merupakan bukti kebenaran Al Qur’an, di mana Allah menantang...manusia dan jin untuk mendatangkan yang serupa dengan Al Qur’an, dan Dia memberitahukan, bahwa mereka...

-deskripsi"> Ayat ini turun untuk membantah perkataan orang-orang kafir, “Jika
-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan ayat-ayat-Nya, yaitu Al...Qur’an untuk memperingatkan hamba-hamba-Nya, Dia menyebutkan, bahwa peringatan dengan kitab dan dengan...Qur’an dan dibenarkan oleh Al Qur’an (saling membenarkan), sehingga hak keduanya sama dan kuat buktinya...Oleh karena itu, Dia memerintahkan kita agar tidak ragu menerima Al Qur’an, karena telah datang dalil-dalil...Adapun Al Qur’an ini, maka Allah jadikan sebagai petunjuk untuk semua manusia baik untuk urusan agama
-deskripsi"> Ayat ini memberitakan tentang pengawasan Al Qur’an terhadap kitab-kitab...Qur’an menjelaskan dengan penjelasan yang menyingkirkan kemusykilan dan menerangkan yang benar di...Oleh karena itulah, pada ayat selanjutnya Allah menerangkan, bahwa manfaat, cahaya dan petunjuk Al Qurâ...€™an hanyalah dikhususkan kepada orang-orang mukmin....

-deskripsi"> Al Qur’an menjelaskan sesuatu yang mereka perselisihkan, sehingga
Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan suatu berita yang di dalamnya mengandung perintah mengagungkan Al...Qur’an dan memuliakannya....Hal itu, karena Al Qur’an turun dari Allah Tuhan yang berhak disembah karena sifat sempurna pada-Nya...Selanjutnya, Dia menguatkan hal itu dengan menyebutkan ayat-ayat-Nya yang ada di ufuk (cakrawala) dan...Ini semua merupakan ayat yang jelas dan dalil yang terang yang menunjukkan kebenaran Al Qur’an dan

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an....Ada pula yang mengartikan karunia dalam ayat tersebut dengan Al Qur’an, sedangkan rahmat maksudnya...Berdasarkan ayat ini, maka nikmat Islam dan Al Qur’an merupakan nikmat paling besar.
Al Qur’an penuh dengan kebenaran dan kejelasan....hadits, pengajar dan penasehat mengikuti Tuhannya dalam menyesuaikan ayat-ayat-Nya dengan keadaan rasul-Nya..., oleh karenanya ia membawakan ayat-ayat, hadits-hadits dan nasehat yang sesuai yang sesuai dengan kondisi...Dalam ayat ini juga terdapat bantahan terhadap kaum Jahmiyyah dan yang semisal mereka yang memandang...bahwa nash-nash Al Qur’an harus dibawa kepada selain zhahirnya, dan bahwa ia memiliki makna selain

-deskripsi"> Seperti Musailamah Al Kadzdzab....

-deskripsi"> Mereka memperolok ayat-ayat Allah, merekalah orang-orang berkata, â€...Qur’an....Qur’an....

-deskripsi"> Mengangkat diri dan tidak tunduk kepada ayat-ayat-Nya.
-deskripsi"> Ada pula yang menafsirkan dengan, “Ayat-ayat Al Qur’an yang memisahkan
class="tafsir-deskripsi"> Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mendustakan adalah berpaling dari Al...Quran dan satu sama lain saling mengingatkan agar tidak mendengarkan Al Qur’an dan menimbulkan kegaduhan...ketika Al Qur’an dibacakan, lihat Fushshilat: 26....menolong mereka dari azab serta ditambah mendapat celaan karena perbuatan itu seperti yang disebutkan pada ayat
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung dari langit (lihat An...Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti inilah kebiasaan mereka...terhadap rasul-rasul, meminta ayat-ayat yang memberatkan diri mereka, bukan ayat-ayat untuk memperoleh
An Nahl: 97)

-deskripsi"> Oleh karena itu berhijrahlah jika kamu dicegah untuk beribadah...Dalam ayat ini Allah Subhaanahu wa Ta'aala menjanjikan pahala tanpa batas dan tanpa ukuran bagi orang-orang
Ini dan apa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya adalah ayat-ayat Allah yang agung, dimana Allah Subhaanahu...wa Ta'aala bersumpah dengannya untuk menjelaskan tingginya sanad Al Qur’an, keagungannya, dan penjagaan-Nya
-deskripsi"> Apabila ayat-ayat itu dibacakan kepada mereka, maka keimanan mereka bertambah..., mereka pun memikirkan dan mentadabburi ayat-ayat-Nya, sehingga jelaslah bagi mereka makna-makna Al...Qur’an, keagungannya, kesesuaiannya dan tidak ada yang bertentangan, demikian pula ajakannya untuk...Di samping itu, mereka juga mentafakkuri ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta.

tafsir-deskripsi"> Shalat Subuh disebut Qur’anul fajr, karena disyariatkannya memperpanjang bacaan Al...Qur’an di sana melebihi biasanya pada shalat fardhu lainnya....Di samping itu, karena adanya keutamaan membaca Al Qur’an di waktu itu karena disaksikan oleh Allah...

-deskripsi"> Dalam ayat ini disebutkan waktu-waktu shalat fardhu, dan bahwa masuknya...Selain itu, di ayat ini terdapat dalil keutamaan shalat Subuh dan keutamaan memperpanjang bacaan di sana

-deskripsi"> Mereka tidak beriman kepada Al Qur’an yang menerangkan tentang kebangkitan...Oleh karena lemahnya ilmu dan keyakinan mereka kepada ayat-ayat Allah, maka Allah mengeluarkan binatang...melata tersebut yang merupakan ayat-ayat Allah yang menakjubkan untuk menerangkan kepada manusia apa
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung dari langit (lihat An...Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti inilah kebiasaan mereka...terhadap rasul-rasul, meminta ayat-ayat yang memberatkan diri mereka, bukan ayat-ayat untuk memperoleh