Paling Sering Dicari

1 Cari contoh bacaan apah saja ynknad di surah Anfal ayat 44 2 al maidah ayat 2 3 al ikhlas 4 riba 5 ali imran 190 6 al maidah ayat 90 7 ibrahim 8 Ali Imran ayat 104 9 al maidah ayat 6 10 Surat 4 ayat 48 11 Surah Al-hajj ayat 5 12 Hadis yang di turunkan dari sikap rendah diri (tawadhu 13 ali imran 159 14 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perj 15 ali imran 16 Surat Al-Baqarah 17 AL HUJURAT AYAT 13 18 at tahrim ayat 6 19 Ayat kursi 20 az zariyat ayat 56 21 al ahzab ayat 21 22 zakat 23 pendidikan anak 24 Hujan 25 as shad ayat 24 26 al imran 27 Al- Isra’ ayat 35 28 pendidikan 29 AL ankabut ayat 45 30 belajar 31 Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. 32 yusuf 33 ayat surah An-nahl ayat 101 34 Ayat 78 35 al isra ayat 34 36 Al-hijr ayat 9 37 Shalat 38 QS.+Al-anfal+ayat+27 39 Maryam 40 Al Baqarah ayat 43 41 ayat 8 42 ali imran 110 43 rezeki 44 ali imran 130 45 Haji 46 sombong 47 hadist shahih riwayat muslim dalam kitab fadha'il no 2406 48 Hadits Muslim Nomor 4685 49 Fussilat ayat 32 50 ad dzariat ayat 19 51 al furqan ayat 63 52 Al Baqarah ayat 183 53 Annas+ayat+5 54 QS. Al-Araf ayat 31 55 an nisa ayat 58 56 Ayat terkait jarimah hudud 57 Puasa 58 al-Baqarah ayat 43 59 Hukum+acara 60 Sedekah 61 al baqarah ayat 267 62 Yusuf 108 63 an nisa ayat 29 64 al isra ayat 26 65 Al baqarah ayat 221 66 ali imran 185 67 An Nisa ayat 176 68 Zina 69 al maidah ayat 3 70 al 'ala ayat 1 71 al ara'f ayat 180 72 Al maidah ayat 5 73 an nahl ayat 97 74 at taubah ayat 60 75 at+taubah+ayat+60 76 mengusir kalian 77 Mencuri 78 al baqarah ayat 256 79 alquarn kitab yang jelas dan detail 80 al qasas ayat 77 81 Tafsir al-hijr ayat 22 82 Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, 83 Al fatir ayat 6 84 ali imron ayat 92 85 an nahl ayat 125 86 ar rahman 87 an nisa ayat 3 88 surat al anfal ayat 10 89 quraisy 90 surat al isra ayat 24 91 ali imran 190-191 92 Kerusakan 93 surat al maa'un 1-3 94 Berpikir 95 al baqarah ayat 29 96 Ibnu majah 97 Jihad 98 Yahudi 99 Jujur 100 al maidah ayat 8

Hasil pencarian tentang nuh+ayat+11

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا


11. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
dipakai pula bilamana diperkirakan adanya huruf Ba sesudah lafal Tukallimuhum (dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat...itu tidak dianggap lagi keimanannya, sebagaimana yang telah diwahyukan oleh Allah swt. kepada Nabi Nuh...(Q.S. 11 Hud, 36).
-deskripsi"> Ketika Nuh merasa bahwa seruannya tidak bermanfaat apa-apa bagi mereka selain...menambah mereka lari, Nuh berdoa sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas....

-deskripsi"> Pertolongan yang dipermohonkan oleh Nuh kepada Allah ialah membinasakan...Lihat selanjutnya surat Nuh ayat 26.
(Dan) ingatlah (kaum Nuh tatkala mereka mendustakan Rasul-rasul) mereka mendustakan Nabi Nuh, mengingat...Nabi Nuh tinggal bersama mereka dalam kurun waktu yang lama sekali, maka diungkapkan dalam ayat ini...seolah-olah Nabi Nuh menduduki tempat Rasul-rasul....Atau karena dengan mendustakan Nabi Nuh maka seolah-olah mereka mendustakan Rasul-rasul lainnya yang...mereka) lafal ayat ini menjadi jawab dari Lamma (dan Kami jadikan cerita mereka bagi manusia) sesudah
(Itu adalah) ayat-ayat yang mengandung kisah Nabi Nuh (di antara berita-berita penting yang gaib) berita-berita...di dalam menyampaikan risalah dan menghadapi perlakuan kaummu yang menyakitkan itu, sebagaimana Nabi Nuh
(Lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera...) perahu (dan Kami jadikan mereka itu) orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh (pemegang kekuasaan)...di muka bumi (dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) dengan banjir besar
-deskripsi"> Dhamir (kata ganti nama) “Dia” di sini bisa kembalinya kepada Nabi Nuh...‘alaihis salam, sebagaimana susunannya tentang kisah Nabi Nuh dengan kaumnya, sehingga maknanya adalah..., bahwa kaum Nuh berkata, “Dia (Nuh) cuma membuat-buat nasihatnya saja.” Bisa juga kata “Dia”...kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, sehingga kalimat ini berada tengah-tengah kisah Nabi Nuh...Ketika Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengisahkannya kepada Rasul-Nya, di mana hal itu termasuk ayat-ayat
-deskripsi"> Yakni Kami tinggalkan pada kisah Nuh bersama kaumnya ayat bagi orang-orang...Atau dhamir (kata ganti nama) dari kata “Haa” kembalinya kepada kapal yang dibuat Nabi Nuh ‘alaihis...salam, dan bahwa asal pembuatannya adalah pengajaran dari Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba-Nya Nuh
(Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami) melalui doanya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu...Maksudnya, Nuh berdoa kepada Allah untuk dimenangkan atas kaumnya, lalu Allah binasakan mereka melalui
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 64
Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera..., dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami.
-deskripsi"> Maka Nabi Nuh 'alaihis salam senantiasa mendakwahi mereka siang dan malam...namun mereka malah bertambah jauh, bahkan mereka mengancam Beliau sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...

-deskripsi"> Mereka balas nasehat yang begitu tulus dari Nabi Nuh ‘alaihis salam

-deskripsi"> Dalam ayat lain Nabi Nuh ‘alaihis salam berdoa, “Ya Tuhanku, janganlah...Nuh: 26) Maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengabulkan doanya dan menolongnya terhadap kaumnya.

-deskripsi"> Yaitu Idris, kakek Nabi Nuh....

-deskripsi"> Yaitu Ibrahim, cucu dari anak Nabi Nuh bernama Sam....

-deskripsi"> Dihubungkannya ayat-ayat dengan nama-Nya Ar Rahman menunjukkan, bahwa...ayat-ayat-Nya termasuk rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya dan ihsan-Nya kepada mereka, di mana dengan...ayat-ayat tersebut Dia menunjuki mereka kepada kebenaran, memperlihatkan kepada mereka mata mereka yang
-deskripsi"> Tampaknya mereka meminta kepada Nabi Nuh ‘alaihis salam agar Beliau mengusir...mereka karena merasa diri mereka adalah orang-orang besar, maka Nabi Nuh ‘alaihis salam menerangkan...sebagaimana firman Allah Ta’aala di surah Al An’aam: 54: “Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 73
Lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera..., dan Kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat
(Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya) dari tenggelam...(di dalam bahtera) perahu (dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) dengan
"tafsir-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala tidak menyebutkan dalam surah ini selain kisah Nabi Nuh...Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan bahwa Dia telah mengutus Nuh kepada kaumnya karena rahmat-Nya...Maka Nuh ‘alaihis salam melaksanakan perintah itu sebagaimana yang diterangkan dalam ayat selanjutnya
Maka Nabi Nuh ‘alaihis salam mendoakan kebinasaan kepada mereka, “Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan...hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir.” (lihat Nuh...: 26-27) Allah pun mengabulkan doanya dan berfirman seperti yang tersebut dalam ayat di atas.
(Dan) ingatlah kisah (Nuh) kalimat yang sesudahnya merupakan Badal atau kata ganti daripadanya (ketika...dia berdoa) yakni berdoa bagi kebinasaan kaumnya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu firman-Nya...Nuh, 26).
Dalam ayat ini terdapat isyarat dari para rasul ‘alaihimush shalaatu was salam kepada kaum mereka tentang...ayat atau mukjizat yang besar, yaitu karena kaum mereka pada umumnya berada dalam kekuasaan, sedangkan...Sehingga ayat ini sama seperti ucapan Nuh kepada kaumnya, "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal...(bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah-lah aku bertawakal...Nuh: 71)

-deskripsi"> Mendakwahi dan menasehati kamu meskipun kamu menyakiti kami
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 58
nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh...Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 71
Dan bacakanIah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku..., jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka
(-Yakni- seperti keadaan kaum Nuh, Ad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka) lafal Mitsli...dalam ayat ini merupakan Badal atau pengganti keterangan dari lafal Mitsli yang sebelumnya, yang ada...pada ayat di atas.
Maka firman-Nya (dari keturunan Adam) yakni Nabi Idris (dan dari orang-orang yang Kami muatkan bersama Nuh...) di dalam bahteranya, maksudnya adalah Nabi Ibrahim yaitu cucu daripada anak Nabi Nuh yang bernama Sam...Khabar dari lafal Ulaaika yang di permulaan ayat tadi ialah ("Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat
pendapat sebagian ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan itu” adalah permohonan Nabi Nuh...Maka Nabi Nuh ‘alaihis salam menyesal dengan penyesalan yang dalam karena sikap itu, dan ia mengucapkan...kata-kata di atas (lihat ayat selanjutnya).
(Dan jika mereka mendustakan kamu) ayat ini mengandung makna yang menghibur hati Nabi saw....(maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh) lafal Qaum dimuannatskan karena memandang
[[71 ~ NUH (NABI NUH A. S.)...Pendahuluan: Makkiyyah, 28 ayat ~ Surat ini merinci kisah Nabi Nûh a. s. bersama kaumnya.
Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan keadaan orang-orang yang mendustakan Rasul-Nya, dan bahwa semua ayat...Allah Subhaanahu wa Ta'aala sebutkan kaum Nuh, dimana Dia mengutus kepada mereka Nuh seorang rasul pertama...Nabi Nuh ‘alaihis salam tetap berdakwah mengajak mereka kepada Allah di malam dan siang, sembunyi-sembunyi...ini berupa syirk dan kesesatan adalah sesuatu yang didukung oleh akal, dan bahwa apa yang dibawa Nabi Nuh...Saat itulah Nabi Nuh ‘aaihis salam berdoa, “Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah (aku
berbagai nikmat kepada manusia dan yang menghindarkan azab, di antaranya adalah apa yang disebutkan dalam ayat...

-deskripsi"> Kata “dzurriyyah”dalam ayat tersebut juga bisa diartikan dengan...moyang mereka, yakni Allah Subhaanahu wa Ta'aala yang mengangkut nenek moyang mereka ke dalam kapal Nabi Nuh
untuk menyembahnya (dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang lalim itu selain kesesatan) ayat...ini diathafkan kepada lafal qad adhalluu, yakni merupakan doa Nabi Nuh setelah Allah mewahyukan kepadanya
Beliau tidak bosan dan berhenti berdakwah, bahkan kaumnya yang lama-kelamaan bosan, hingga kemudian Nabi Nuh...‘alaihis salam berkata kepada kaumnya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas....tafsir-deskripsi"> Ini merupakan bukti yang kuat yang menunjukkan kebenaran risalahnya dan apa yang Nabi Nuh...Kemudian Nabi Nuh ‘alaihis salam berkata sambil bertawakkal kepada Allah, “Karena itu bulatkanlah