Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 Syirik 7 hutang 8 ibrahim 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 Maryam 11 kemudahan 12 ar-rum ayat 21 13 rumah 14 Jihad 15 Adam 16 Dua masa 17 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 18 Disebabkan 19 ibrahim 37 20 surah al-maidah ayat 8 21 Berdebat 22 al ahzab ayat 21 23 Surga 24 surat al mujadalah ayat 11 25 matahari 26 puasa 27 Al-Imran (3 : 130) 28 Al-Imran ayat 130 29 hadist tentang perilaku konsumen 30 Hadits Muslim Nomor 3035 31 Manusia 32 Iman 33 miskin 34 surat+al+imranayat+110 35 Ta ha+ayat+14 36 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 37 Kafir 38 sabar 39 al-mukminun+ayat+34 40 Aliimram+ayat+105 41 ilmu 42 al isra ayat 36 43 al baqarah ayat 275 44 cinta 45 Al Isra ayat 73 46 Jika allah menganugerahi rahmat 47 Ikhlas 48 al isra ayat 7 49 al a'raf ayat 52 50 ibrahim ayat 7 51 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 52 al qashash ayat 77 53 Dimana dia akan mati 54 al baqarah ayat 81 55 surat al-an'am ayat 59 56 ALI IMRAN 159 57 surah al hadid ayat 57:3 58 al-mujadalah ayat 11 59 AL Baqarah ayat 286 60 dosa 61 Al-Muzammil ayat 20 62 al an'am ayat 71 63 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 64 Surat Ali imran ayat 64 65 al-imron ayat 110 66 Surat Al Kahfi ayat 97 67 AN NAML AYAT 88 68 Al ikhlas ayat 1-4 69 asy+syuara+ayat+181+182+183 70 SURah FATHIR AYAT 28 71 yusuf 72 ayat tentang serakah 73 Hadist ibnu majah 2172 74 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 75 Sebaik baik penolong dan pelindung 76 ombak 77 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 78 allah maha 79 Yusuf 84 80 khusyu 81 Tentang kematian 82 surah al Maun beserta terjemahan 83 surah yusuf 65 84 shaffat+ayat+102 85 permainan 86 berlayar 87 Saba 13 88 ayat al-Baqarah 219 89 AYAT AL GAFFAR 90 mengetahui 91 sunat perempuan 92 berserah diri 93 An Nahl ayat 125 94 Nikah 95 surat Toha ayat 14 96 tafsir al maidah ayat 2 97 maryam ayat 30-35 98 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 99 al baqarah ayat 269 100 Susah payah

Hasil pencarian tentang surah+at-talaq+ayat+2-3

-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Lihat surat An Nisaa' ayat 2 dan 3.

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...At-Taubah 128-129). Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Namun tidak mengurangi jatah suami (1/2) atau istri (1/4) anak dari puterinya berdasarkan ijma'....Ayat ini juga menunjukkan bahwa yang laki-laki dan yang wanitanya mendapatkan bagian yang sama, karena...lafaz "syurakaa" di ayat tersebut menunjukkan sama....Suami mendapatkan 1/2, ibu mendapatkan 1/6, saudara/i seibu mendapatkan 1/3, sedangkan saudara-saudara...

-deskripsi"> Yakni yang kurang dari 1/3.
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.
-deskripsi"> Darimi di juz 2 hal. 200 berkata: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad...amal apa yang paling dicintai Allah Ta’ala tentu kita akan lakukan,” maka Allah Ta'aala menurunkan ayat...berupa perselisihan terhadap Al Auza’iy, Ibnu Hibban hal. 383 di Mawaariduzh Zham’aan, Hakim di juz 2...Al Haafizh dalam Al Fat-h juz 10 hal. 265, “Telah terjadi ‘mendengarkan surah ini’ secara berantai...Sedikit sekali jika terjadi penyebutan secara berantai (pembacaan surah secara berantai) yang sepertinya
meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Ketika turun ayat...” Maka turunlah surah, “Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia!...dia usahakan…dst.” (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Jarir dalam At...Taarikh juz 2 hal. 216 dan dalam At Tafsir juz 19 hal. 121 dan juz 30 hal. 337, dan Baihaqi dalam Dalaaâ
tafsir-deskripsi"> Kutukan terhadap orang kafir ini diulang-ulang sampai empat kali: (1) Pada saat ia akan mati, (2)...Ketika berada dalam kubur, (3) Pada waktu hari berbangkit, dan (4) Di dalam neraka Jahanam.
ditiru, karena Allah tidak membenarkan orang mukmin memintakan ampunan untuk orang-orang kafir (Lihat surah...At Taubah ayat 113-114).
Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah...Al Bara'ah atau surah At Taubah.
dengan tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah maksiat kecuali setelah dipikirkan lebih dahulu. 2....Orang yang durhaka kepada Allah baik dengan sengaja atau tidak. 3.
Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa membaca surah At-Tiin hingga akhir surah, maka hendaknya
mereka terbagi menjadi tiga golongan; (1) golongan yang ikut membuat galian dan meletakkan jaring, (2)...golongan yang melarang, dan (3) golongan yang tidak menjaring dan tidak melarang (atau merasa cukup...Golongan yang ketiga inilah yang berkata kepada golongan kedua yang melakukan nahi mungkar (lihat ayat
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
Sesungguhnya kami telah memakan ‘ilhiz,” yakni wabar (bulu unta) dan darah.” Maka Allah menurunkan ayat...Ibnu Hatim meriwayatkan sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 3 hal. 251, dan Nasa’i sebagaimana...Hakim juz 2 hal. 394 meriwayatkan juga, demikian pula Al Waahidiy dalam Asbaabunnuzul, dan di sana pada...berkata, “Kemudian saya menemukan syahidnya dalam riwayat Baihaqi di kitab Dalaa’ilunnubuwwah (2/...mereka, hingga mereka menderita kelaparan, agar mereka kembali kepada Allah dan mau beriman (Lihat ayat
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Imam Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat
Sungguh, pasti berlaku perkataan (hukuman) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman.” (2)...Golongan yang menerima peringatan sebagaimana yang disebutkan pada ayat 11 dalam surah Yaasiin ini.
-deskripsi"> Lihat pula Surah Lukman ayat 34.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

tidak bersegera kawin lagi, selama tiga kali haid,(1) agar diketahui betul rahimnya kosong dari janin(2)...berupa memelihara dan menjaga keutuhan serta kelangsungan kehidupan rumah tangga dan urusan anak-anak. (3)...Pertama, kata "qurû'" yang disebut dalam ayat ini ditafsirkan 'haid'....Kedua, jenis dan hukum tentang idah lainnya akan dijelaskan kemudian di tempat lain. (2) Masa idah disyariatkan...Tetapi, talak sudah terhitung jatuh satu. (3) Allah memberikan kepada istri hak yang sama seperti kewajibannya
-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

Kemudian Nabi Ibrahim memenuhi janjinya itu, sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu...sebelum jelas baginya bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surah...At-Taubah.
beriman berkata) dalam rangka meminta berjihad, ("Mengapa tidak) atau kenapa tidak (diturunkan suatu surah...(Maka apabila diturunkan suatu surah yang muhkam) tiada suatu ayat pun darinya yang dimansukh (dan disebutkan...(Maka hal yang lebih utama bagi mereka) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada, sedangkan Khabarnya
mencincang melebihi mereka.” Saat tiba penaklukkan Mekah, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat...Abdullah juz 5 hal. 135, Ibnu Hibban sebagaimana dalam Al Mawaarid hal. 411, Thabrani dalam Al Kabir juz 3...hal. 157, Hakim juz 2 hal. 359 dan 446, dan pada kedua tempat itu, ia berkata, “Shahih isnadnya”,
Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.

(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya