Paling Sering Dicari

1 Surat 5 ayat 34 2 ali imran 159 3 korden bergambar burung 4 ALI IMRAN 110 5 al maidah ayat 3 6 Al Hujurat ayat 13 7 Zakat 8 Al maidah ayat 2 9 ali imran 10 Al hujurat ayat 12 11 al hujurat ayat 10 12 an nur ayat 2 13 Al-Maidah ayat 2 14 al baqarah ayat 43 15 Intipati dari surah luqman ayat 17 16 Ali imran ayat 104 17 al baqarah ayat 285 18 luqman 13 19 Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. 20 ali imran 19 21 ilmu 22 Ar rahman 23 al ikhlas 24 Ali Imran 104 25 Ali Imran 31 26 al baqarah ayat 275 27 An Nisa ayat 12 28 Luqman 29 an nisa ayat 59 30 al baqarah ayat 284 31 At Taubah ayat 60 32 riba 33 Meninggalkan haram 34 ali imran 97 35 ali imran 190 36 ali imran ayat 130 37 Ayat kursi 38 Al Imran 39 Dalil yang menjelaskan tentang muamalah 40 al baqarah ayat 255 41 adam 42 luqman 14 43 ibrahim ayat 7 44 al baqarah ayat 233 45 Kelak negeri-negeri akan ditaklukkan 46 ali imran 83 47 Al ahzab ayat 21 48 Ar rum ayat 21 49 Al Anam ayat 145 tafsir 50 ali imran 130 51 asmaul husna [berserta artinya] yg terkandung pada surar yunus ayat 56 52 al luqman 14 53 shalat 54 Menuntut ilmu 55 al maidah ayat 88 56 siapakah sahabat Nabi yang ada satu ketika Nabi pernah berjenaka dengan dia dimana ketika di pasar,Rasulullah melakukan jenaka untuk men'jual' nya, 57 al maidah ayat 1 58 Al-hujurat ayat 12 59 iman 60 Al maidah ayat 8 61 dosa 62 Ali Imran 134 63 menghormati guru 64 An nisa ayat 29 65 Ali Imran 191 66 yunus ayat 40 67 Taubat 68 An Nisa ayat 11 69 at taubah ayat 103 70 al maidah ayat 48 71 al jumuah ayat 10 72 yunus ayat 41 73 tauhid 74 cincin tangan kanan 75 ali imran 139 76 al baqarah ayat 282 77 ibrahim 78 al furqon ayat 67 79 tolong menolong 80 al hasyr ayat 7 81 AL baqarah ayat 177 82 an nisa ayat 36 83 yunus 101 84 Ali imran 85 85 Al baqarah ayat 29 86 Surga 87 Surat an nisa ayat 2 88 Al Baqarah ayat 110 89 Muhammad ayat 4 90 Aisyah gambar 91 an nahl ayat 97 92 hud ayat 6 93 Nabi lupa 94 an-najm ayat 12 95 an-najm ayat 13 96 al baqarah ayat 286 97 Al Mulk ayat 2 98 Al baqarah ayat 17 99 an nahl ayat 125 100 An nisa ayat 1

Hasil pencarian tentang Ayat mengenai pengendalian diri

dengan meninggalkan istri-istri, maka mereka menangguhkan), artinya hendaklah para istri itu menahan (diri...Ini adalah mengenai wanita-wanita yang tidak hamil....Mengenai yang hamil, maka idah mereka sampai melahirkan kandungannya berdasarkan ayat At-Thalaq, sedangkan...artinya habis masa idahnya, (mereka tiada dosa bagi kamu) hai para wali (membiarkan mereka berbuat pada diri...mereka), misalnya bersolek dan menyiapkan diri untuk menerima pinangan (secara baik-baik), yakni menurut
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ashfar] dari salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang aku kira [Ibnu Umar] mengenai...firman Allah; "Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau menyembunyikannya" (Al Baqarah...Ibnu Umar berkata; Ayat ini telah dinaskh oleh ayat sesudahnya.
Ayat ini menerangkan wajibnya iddah di rumah keluarganya....Lalu Allah menurunkan ayat; Dan orang-orang yang akan mati di antara kami dan meninggalkan istri-istri...diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik....diri mereka senidiri."...Albaqarah 240), Atha berkata; kemudian turun ayat mirats (mengenai warisan) yang menghapus mengenai tempat
Lafal ayat ini dan kalimat sesudahnya, berkedudukan menjadi Mubtada, yaitu sampai dengan firman-Nya,...menyisipinya (yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati) dengan tenang dan rendah diri...(dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka) mengajak mereka berbicara mengenai hal-hal yang tidak...disukainya (mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan) perkataan yang menghindarkan diri
kami beda-bedakan seorang pun di antara mereka) dalam membenarkan dan mendustakan (dan kami berserah diri...Ayat berikut diturunkan mengenai orang-orang yang murtad dan menggabungkan diri dengan orang-orang kafir
Thahman Abu Bakr] saya pernah mendengar [Anas bin Malik] berkata; dahulu Zainab binti Jahsy berbangga diri...Dan mengenai dirinya turunlah ayat hijab.
jika mereka pindah) atas kemauan sendiri, (maka tidak ada dosa bagimu) hai para wali orang yang mati (mengenai...apa yang mereka perbuat terhadap diri mereka secara patut), yakni menurut syariat, misalnya bersolek...Wasiat yang disebut di atas dinasakh oleh ayat waris dan menunggu selama setahun oleh ayat empat bulan...Mengenai tempat kediaman, menurut Syafii tetap dipertahankan bagi istri-istri itu, artinya tidak dinasakh
[[24 ~ AN-NUR (CAHAYA) Pendahuluan: Madaniyyah, 64 ayat ~ Dalam surat yang mengandung 64 ayat ini Allah...Pembicaraan mengenai zina ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai kebohongan yang berkaitan dengan...Kemudian, setelah pembicaraan mengenai dakwah secara umum, dibicarkan pula soal kesucian diri....Pembicaraan selanjutnya mengenai cahaya Allah, zikir di masjid, perbuatan orang-orang kafir dan ihwal...Di samping itu, disebutkan juga mengenai siapa saja yang boleh makan di meja makan mereka.
Ketika itu Zainab binti Jahsyin membanggakan diri kepada isteri-isteri beliau lainnya seraya berkata,...Dan masih dari Tsabit mengenai ayat: '(Dan kamu merahasiakan urusanmu yang Allah membeberkannya, dan...Al Ahzab: 37), ayat ini diturunkan tentang percekcokan rumah tangga Zainab dan Zaid bin Haritsah."
[[5 ~ AL-MA'IDAH (HIDANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 120 ayat ~ Surat al-Mâ'idah termasuk kelompok surat...Surat ini berisikan 120 ayat, dan merupakan surat yang terakhir kali turun....kemuliaan Ka'bah serta bulan-bulan suci, kebatilan orang-orang Arab yang telah mengharamkan sesuatu kepada diri...Ayat ini bersifat umum dan menyeluruh....Tidak ada hukum positif mana pun yang lebih mencakup, lebih jelas dan lebih terperinci daripada ayat
orang-orang munafik itu (bahwasanya Allah mengetahui rahasia mereka) apa-apa yang mereka simpan di dalam diri...Ketika ayat mengenai sedekah ini diturunkan, ada seorang lelaki datang dengan membawa sedekah yang banyak
dari [Abu Hurairah], bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika turun ayat...mengenai li'an: "Wanita mana saja yang memasukkan seorang laki-laki (asing) yang bukan dari mereka,...laki-laki mana saja yang mengingkari anaknya padahal ia melihatnya, maka Allah Azza wa Jalla akan menutup diri
Umar], bahwa Rasulullah shallAllahu wa'alaihi wa sallam di atas mimbar bersabda dan beliau menyebutkan mengenai...sedekah, menahan diri darinya, serta mengenai sikap meminta-minta: "Tangan yang di atas lebih baik daripada...[Abdul Warits] mengatakan; tangan di atas adalah yang menahan diri (dari meminta-minta)....[salah seorang dari mereka] mengatakan dari [Hammad]; yaitu yang menahan diri (dari meminta-minta).
] dari [Abu Hurairah] bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika telah turun ayat...mengenai li'an beliau bersabda: "Bagi setiap wanita yang memasukkan kepada kaumnya seseorang yang bukan...mengingkari anaknya sementara ia mengetahui bahwa anak tersebut benar-benar anaknya, maka Allah menutup diri
Sesungguhnya omongan-omongan yang akan mereka bisikkan kepada diri mereka sendiri, atau kepada sesama...Tetapi, jika pembicaraan itu mengenai perintah mengeluarkan sedekah, mengenai rencana melakukan suatu...perbuatan yang tidak dilarang, atau mengenai rencana perbaikan di antara sesama manusia, itu baik-baik
Pada ayat ini Allah menjelaskan kepada umat manusia mengenai keesaan-Nya melalui bukti-bukti yang terdapat...Mereka menjawab, 'Betul, Engkau adalah Tuhan yang diri kami sendiri mempersaksikan-Mu. ' Dengan demikian...hari kiamat nanti mereka tak lagi beralasan dengan mengatakan, 'Sesungguhnya kami tidak tahu apa-apa mengenai
Ayat-ayat selanjutnya menguatkan apa yang disenandungkan oleh malaikat-malaikat itu....Setelah berbicara mengenai ajaran tauhid, ayat-ayat selanjutnya kemudian berbicara mengenai kepercayaan...Sedangkan orang-orang Mukmin yang beribadah dengan ikhlas, seperti disebutkan pada ayat-ayat selanjutnya...misi kenabian--ayat-ayat berikutnya mematahkan anggapan orang-orang musyrik bahwa Allah mempunyai anak...Orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah akan mendapat pertolongan, dan tentara-tentara yang membela
Kemudian [Abu Ayyub] berkata; sesungguhnya ayat ini turun mengenai kami, orang-orang anshar....Kemudian Allah ta'ala menurunkan ayat: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah...Menjatuhkan diri sendri ke dalam kebinasaan adalah mengurusi harta kami dan memperbaikinya serta meninggalkan
Jubair], dia berkata; "Saya diperintahkan oleh Abdur Rahman bin Abza untuk bertanya kepada [Ibnu Abbas] mengenai...dua ayat ini: Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah Neraka...Dan mengenai ayat ini: Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh...Dia berkata; "Ayat tersebut turun mengenai ahli syirik."
[[41 ~ FUSHSHILAT (AYAT-AYAT TERPERINCI) Pendahuluan: Makkiyyah, 54 ayat ~ Dalam surat yang diawali dengan...Pada bagian lain terdapat peringatan bagi orang-orang musyrik mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah yang...disertai dengan pembicaraan mengenai orang-orang Mukmin....Allah dalam membangkitkan dan menghidupkan orang mati; ancaman keras kepada orang yang menyelewengkan ayat-ayat...Kami, di segala ufuk dan pada diri mereka, sehingga akan jelas bagi mereka bahwa hal itu adalah benar
] ia berkata; telah memberitakan kepada kami [Yazid bin An Nahwi] dari ['Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] mengenai...ayat: '(ayat mana saja yang kami nasakhkan atau kami jadikan lupa kepadanya maka kami datangkan yang...Al Baqarah: 106), dan firman: '(Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai...) dalam Al Qur'an adalah tentang kiblat, dan firman: '(Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri
[[11 ~ HUD (NABI HUD) Pendahuluan: Makkiyyah, 123 ayat ~ Surat Hûd merupakan salah satu dari kelompok...Surat yang terdiri atas 123 ayat ini dibuka dengan menyebutkan kemuliaan al-Qur'ân, tentang penyembahan...kepada Allah semata, tentang janji-janji dan ancaman-ancaman-Nya, serta penjelasan mengenai kekuasaan...Kemudian Allah menyebutkan mengenai kemahasempurnaan ilmu yang dimiliki-Nya dan kewajiban berserah diri...disimak, sebagai pertanda bahwa al-Qur'ân adalah kitab suci yang memiliki kedudukan yang sangat luhur: ayat-ayatnya
Khathab] ia berkata, "Tatkala telah turun pengharaman arak Umar berkata, "Ya Allah, jelaskan kepada kami mengenai...Kemudian turunlah ayat yang terdapat dalam Surat Al Baqarah (219): '(Mereka bertanya kepadamu tentang...Allah, jelaskan kepada kami mengenai khamer dengan penjelasan yang memuaskan."...kepada kami mengenai khamer dengan penjelasan yang memuaskan!"...Maka turunlah ayat ini: '(….. apakah kalian akan berhenti?)
manusia yang tidak mau mengamati bukti-bukti kekuasaan Kami di alam raya yang begitu banyak ini(1). (1) Ayat...Adapun mengenai sebab terjadinya eksodus adalah dalam upaya menyebarkan agama tauhid sekaligus membebaskan...diri dari cengkeraman Fir'aun yang telah memperbudak dan menyiksa Banû Isrâ'îl....Sampai di sini, tampaknya, kita patut bertanya, "Bukankah ayat ini menjadi salah satu bukti bahwa al-Qur'ân
Sufyan] telah menceritakan kepada kami [Amru] dari [Ikrimah] dari [Ibnu 'Abbas] radliallahu 'anhuma, mengenai...ayat; 'Dan tidaklah Kami jadikan mimpi yang Kami perlihatkan kepadamu selain sebagai cobaan bagi manusia...Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam ketika beliau diisra'kan ke baitul maqdis, dan dia mengatakan mengenai...ayat; 'Dan pohon terlaknat dalam alquran' (QS.
Kata Abu Hurairah; 'Karena peristiwa itu maka turunlah ayat: 'Dan mereka lebih mementingkan tamu dari...diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan……………' (Al Hasyr 59: 9).'...Dan di dalamnya disebutkan mengenai turunnya ayat sebagaimana disebutkan oleh Waki'.
[Malik bin Su'air] telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin 'Urwah] dari [Ayahnya] dari [Aisyah] mengenai...QS Al Isra`; 110. ayat ini di turunkan mengenai do'a.
(Maka gelaplah bagi mereka segala alasan) maksudnya alasan yang dapat menyelamatkan diri mereka tidak...menemukan alasan agar dirinya dapat selamat dari azab (karena itu mereka tidak saling tanya menanya) mengenai
(Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat Kami) yakni membatalkan Alquran (dengan anggapan untuk...dapat melepaskan diri dari azab Kami) yakni mereka menganggap Kami tidak mampu mengazab mereka dan mereka...dapat meloloskan diri dari azab Kami (mereka itu dimasukkan ke dalam azab.)
[[77 ~ AL-MURSALAT (AYAT-AYAT YANG DIKIRIM) Pendahuluan: Makkiyyah, 50 ayat ~ Surat yang mulia ini memuat...mereka yang mendustakan keduanya yang ditegaskan berulang kali, serta gambaran yang sangat menakutkan mengenai...Aku bersumpah demi ayat-ayat yang dikirim melalui Jibril kepada Muhammad untuk membawa kebaikan; demi...ayat-ayat yang membuat semua agama yang batil hancur berantakan; demi ayat-ayat yang menaburkan hikmah...Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian mengenai kedatangan hari kiamat adalah benar dan pasti