Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 ali imran 67 5 al ankabut ayat 3 6 darah 7 surah+al+baqarah+ayat+188 8 al imran ayat 104 9 cinta 10 ibrahim 11 ali imran 12 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 13 ali imran 159 14 al jumuah ayat 10 15 AL IKHLAS 16 yunus 17 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 18 an nisa ayat 5 19 al baqarah ayat 111 20 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 21 ali imran 134 22 yusuf 23 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 24 pikun dan beruban 25 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 26 al baqarah ayat 151 27 al maidah ayat 2 28 an nisa ayat 58-59 29 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 30 Muhammad 31 an+nisa+ayat+59 32 Ar rahman 33 sabar 34 Sedih 35 AL-BAQARAH AYAT 148 36 Pakaian 37 AN NISA AYAT 58 38 Muslim 4969 39 QS. Ali Imran (3): 67 40 al araf ayat 185 41 surah al baqarah ayat 151 42 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 43 Al Hajj ayat 54 44 menuntut ilmu 45 al baqarah ayat 195 46 hewan 47 al ankabut ayat 45 48 Putus asa 49 albaqarah ayat 2 50 ali imran 14 51 riba 52 al+kahfi+ayat++4 53 ali imran ayat 67 54 al baqarah ayat 198 55 al ahzab ayat 59 56 al+insyirah+ayat+5 57 al maidah ayat 8 58 al alaq ayat 2 59 Kisah nabi 60 al+insyirah+ayat+6 61 Al maidah ayat 18 62 an nisa ayat 29 63 maryam 64 al mujadilah ayat 11 65 Saba ayat 16 66 1. Jangan mudah mengobral sumpah 67 Peristiwa dimasa lalu 68 al imran 69 Surat Ar-Ra’d 70 an nahl ayat 97 71 Talak 72 an nur ayat 9 73 Darah manusia 74 al insyirah ayat 5 75 surat al-a'la 76 al baqarah ayat 43 77 +surat+at+taubah+ayat+24 78 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 79 quran 80 akhlak 81 Asy-syu'ara+ayat+8 82 surah fatir ayat 29 83 bekerja 84 Ali Imran ayat 26. 85 mimpi 86 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 87 Ali Imran ayat 185 88 surat ar rum 21 89 Al hujurat ayat 13 90 al imron ayat 198 91 luqman 92 Surat asyuaro ayat 214 93 ibrahim ayat 7 94 al baqarah ayat 10 95 Hadits cinta 96 an nisa ayat 59 97 al+imran+ayat+38 98 al+baqarah+ayat+69 99 Al Maidah ayat 1 100 al+baqarah+ayat+70

Hasil pencarian tentang Tafsir+Al+Baqarah+ayat+45

tafsir-deskripsi"> Yang dimaksud di sini ialah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menganggap...Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maa-idah ayat 18....

tafsir-deskripsi"> Yakni dengan iman dan amal saleh....Al Baqarah: 112)

Kredit barang tanpa riba di SyarQ

tafsir-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.

tafsir-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.

tafsir-deskripsi"> Tafsir ayat ini lebih rincinya sudah disebutkan dalam surat Al Baqarah:

tafsir-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

tafsir-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

tafsir-deskripsi"> Misalnya karena usianya yang masih kecil, maka ‘iddahnya selama tiga bulan...Tentang masa iddah, lihat pula surah Al Baqarah ayat 228 dan 234....

tafsir-deskripsi"> Baik karena ditalak maupun karena ditinggal wafat suaminya.

tafsir-deskripsi"> Baik dari kalangan ahli kitab maupun selain mereka....sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.

tafsir-deskripsi"> Tanda-tanda di sini adalah tanda-tanda sesuai yang mereka inginkan berdasarkan...sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.

tafsir-deskripsi"> Yakni ketahuilah....

tafsir-deskripsi"> Maksudnya, kamu semua harus berada di atasnya....

tafsir-deskripsi"> Lihat surat Al Anbiya ayat 92....Al Baqarah: 172) oleh karena itu, bagi mereka yang mengaku mengikuti para nabi harus melakukan demikian...akan tetapi orang-orang yang zalim tidak menghendaki selain durhaka sebagaimana yang diterangkan dalam ayat

Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.

tafsir-deskripsi"> Karena kitab-kitab Allah antara yang satu dengan yang lainnya saling membenarkan..., maka jika mereka menolak (tidak beriman) kepada salah satunya, seperti tidak beriman kepada Al Qur'an...Pada ayat ini juga terdapat dorongan bagi mereka, yakni sepatutnya mereka lebih dulu beriman kepada Al...

tafsir-deskripsi"> Menjadi kera....

tafsir-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.

tafsir-deskripsi"> Pesan Allah ini tersebut dalam ayat 35 surat Al Baqarah, di mana pada pesan...

tafsir-deskripsi"> Yakni ia meninggalkan pesan Allah....

tafsir-deskripsi"> Yakni keteguhan hati dan kesabaran dari perkara yang Kami larang....

tafsir-deskripsi"> Apa yang dialaminya menjadi pelajaran bagi keturunannya....Setelah disebutkan kisah Adam secara garis besar, maka di ayat selanjutnya disebutkan kisah Adam secara

tafsir-deskripsi"> Ada yang menafsirkan, bahwa dia akan kekal di neraka apabila menganggap...Ibnul Qayyim setelah menyebutkan pendapat para imam tentang ayat tersebut berkata dalam Madaarijus Salikin...:

tafsir-deskripsi"> Dalam surat Al Baqarah ayat 178 sudah diterangkan, bahwa pembunuh

tafsir-deskripsi">Adam dan Hawa dengan tipu daya dan bisikan setan akhirnya memakan buah pohon...keduanya keluar dari surga. yang dimaksud dengan setan di sini ialah iblis yang disebut dalam surat Al...Baqarah ayat 34 di atas....Dalam ayat tersebut terdapat peringatan Allah Ta'ala kepada bani Adam agar waspada terhadap setan....

tafsir-deskripsi"> Ayat ini menerangkan bahwa dunia yang kita tempati ini bukanlah tempat

tafsir-deskripsi"> Memerintahkan sesuatu yang di sana terdapat hal yang dapat memperbaiki keadaan...

tafsir-deskripsi"> Infak di sini mencakup infak yang wajib, seperti zakat, infak kepada...

tafsir-deskripsi"> Maksudnya, pada hari kiamat itu tidak ada penebusan dosa dan pertolongan...sahabat, Lihat juga ayat 254 surat (2) Al Baqarah.

Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan

tafsir-deskripsi"> Setelah diberikan peringatan, maka manusia terbagi menjadi dua; orang yang...menerima peringatan itu adalah orang yang celaka seperti halnya orang kafir sebagaimana diterangkan pada ayat...

tafsir-deskripsi"> Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Maka berilah peringatan...dengan Al Quran orang yang takut dengan ancaman-Ku.” (Terj....Qaaf: 45)

(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).

tafsir-deskripsi"> Sudah dibahas di surat Al Baqarah, lihatlah.

tafsir-deskripsi"> Di atas agama yang satu, yaitu Islam dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh...Baca juga ayat 213 surat Al-Baqarah....

tafsir-deskripsi"> Yakni sebagian mereka tetap di atas agama tauhid, sedangkan sebagian...

tafsir-deskripsi"> Ketetapan Allah itu ialah bahwa, perselisihan manusia di dunia itu akan...

tafsir-deskripsi"> Yaitu dengan diselamatkan-Nya orang-orang mukmin dan diazab-Nya orang-orang

tafsir-deskripsi"> Cara shalat khauf seperti tersebut pada ayat 102 ini dilakukan dalam...sesuai kemampuan, bisa sambil berjalan, naik kendaraan menghadap kiblat maupun tidak (berdasarkan surat Al...Baqarah ayat 239)....ayat, "In kaana bikum adzam mim matharin au kuntum mardhaa."...Al Haafizh berkata, "Maka turunlah ayat tersebut."

tafsir-deskripsi"> Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang perbantahan...para malaikat, lihat pula surah Al Baqarah: 30.

tafsir-deskripsi"> Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang perbantahan...para malaikat, lihat pula surah Al Baqarah: 30....

tafsir-deskripsi"> Yaitu Adam ‘alaihis salam bapak manusia.

tafsir-deskripsi"> Mereka mengakui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat melakukan semua itu...

tafsir-deskripsi"> Yakni kami ikuti jejak mereka dan kami pertahankan tradisi mereka....Oleh karena itu, di ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Dan apabila dikatakan kepada...Al Baqarah: 170)

Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.

tafsir-deskripsi"> Ayat ini dan ayat yang disebutkan dalam surah Al Baqarah: 217, yaitu, â€...

tafsir-deskripsi"> Kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari Akhir....

tafsir-deskripsi"> Yakni belum sempat bertobat darinya....

tafsir-deskripsi"> Baik dengan perantaraan syafaat maupun selainnya....Mafhum ayat ini menunjukkan, bahwa jika mereka bertobat sebelum matinya, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala

Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)

tafsir-deskripsi"> Yakni yang menunjukkan kehamilan istriku....menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku).” (lihat Al...Baqarah: 261)....

tafsir-deskripsi"> Selain dzikrullah....Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang menakjubkan, karena tidak mampunya Beliau berbicara dengan manusia

tafsir-deskripsi"> Laghw atau sumpah yang tidak disengaja adalah ucapan yang biasa keluar dari...

tafsir-deskripsi"> Masing-masing orang miskin mendapatkan satu mud (satu kaupan tangan...

tafsir-deskripsi"> Yang layak dipakai untuk shalat....Namun ada yang berpendapat bahwa kata raqabah (budak) di ayat ini adalah mutlak, dan tidak bisa ditaqyid...Al Baqarah: 224).