Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 dalil+kitab+injil 4 berfikir kritis 5 hari kiamat 6 Cari t Opik dmn 7 dalil+kitab+zabur 8 sabar 9 Surat fatir ayat 3 10 al-baqarah ayat 155 11 surat ibrahim 12 surat an nas 13 Ali+imran+ayat+134 14 Keuntungan+jual+beli 15 al-baqarah ayat 216 16 Injil 17 Al isra ayat 32 18 bekerja 19 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 20 musibah 21 ilmu 22 hutang 23 an nisa ayat 59 24 hijrah 25 Obat 26 Al-Isro ayat 26-27 27 Yunus 57 28 saba 29 qs yusuf 30 Al ikhlas 31 asmaul husna 32 ibrahim 33 dalil+naqli+kitab+zabur 34 dalil+naqli+kitab+injil 35 Jinn 36 Surat Ali Imran ayat 159 37 ali imran 159 38 ali imran 31 39 al maidah ayat 48 40 at taubah ayat 105 41 az zumar ayat 53 42 Wasiat 43 Harta 44 Seratus 45 Ali imran 110 46 ali imran 185 47 hadist+al-hujurat+ayat+12 48 Wanita 49 Sedekah 50 kiamat 51 pendidikan 52 al hijr ayat 9 53 Memaafkan 54 cepat 55 ayat kursi 56 Wanita keji 57 maryam 58 58 Ali Imran 104 59 al imran 130 60 Hadis berfikir kritis 61 An nahl ayat 125 62 hadis tentang manusia 63 berkembang 64 maryam 30 65 Cari nadzwa 66 al hujurat ayat 13 67 hari+kiamat 68 maryam 69 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 70 surat yasin 71 Hadits tentang kitab taurat 72 Al Baqarah ayat 30 73 shalat 74 putus amal 75 al imran 76 LUQMAN 77 Berobat dengan yang halal 78 Al Mujaadilah ayat 13 79 Surah Al Isra Ayat 55 80 an-nisa+ayat+21 81 surat 3 ayat 5 82 jenazah 83 Iblis 84 al hasyr ayat 18 85 surat+an-nisa+ayat+161 86 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 87 al hijr ayat 22 88 an nahl ayat 97 89 ibrahim+26 90 al jin ayat 26 91 menikah adalah sunnah 92 batu hitam 93 Al-Baqarah ayat 201 94 riba 95 lalat 96 Maryam 56  97 QS+An-Nisa+ayat+29 98 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 99 assyura ayat 38 100 Jual beli yang dilarang

Hasil pencarian tentang al-hujurat+ayat+9+dan+10

hari yang berat") atau sulit bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al...Al-Muddatstsir 9-10)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Aku bersumpah, "Sesungguhnya Kami telah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya...dalam enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari..." pada ayat ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
(Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami) melalui doanya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu...Al-Qamar, 10). (maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan) doanya adalah Kami.
orang-orang Mukmin, sesungguhnya jiwa orang-orang musyrik itu, akibat kesyirikan mereka, adalah najis, dan...Oleh karena itu, janganlah kalian perbolehkan mereka untuk memasuki al-Masjid al-Haram setelah tahun...9 Hijriyah ini....terputusnya hubungan dagang mereka dengan kalian, maka sesungguhnya Allah akan menggantinya untuk kalian dan...Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala urusan kalian dan Mahabijaksana dalam mengaturnya.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya...Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Quran); dan di antara mereka (orang-orang kafir Mekah) ada yang beriman kepadanya....Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran)....Dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar: akan tetapi kebanyakan manusia
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad...akan mendapatkan azab yang hina dan nista.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah...Dengan berisikan 109 ayat, surat ini dimulai dengan menerangkan tentang kedudukan Kitab Suci al-Qur'ân...Huruf-huruf itu mengisyaratkan bahwa al-Qur'ân terdiri atas huruf-huruf seperti itu....Kendati demikian, orang-orang musyrik tetap tidak dapat mendatangkan sesuatu yang semisal dengan al-Qur'ân...Sekalipun mereka telah bersepakat untuk tidak mendengarkan ayat-ayat suci ini atau ayat-ayat al-Qur'ân
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan...berbagai hukum dan aturan yang terkandung di dalamnya.
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 105
Demikianlah Kami mengulang-ulangi ayat-ayat Kami supaya (orang-orang yang beriman mendapat petunjuk)...dan supaya orang-orang musyrik mengatakan: "Kamu telah mempelajari ayat-ayat itu (dari Ahli Kitab)",...dan supaya Kami menjelaskan Al Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.
Adam dan istrinya merasa salah dan lalim terhadap diri sendiri....Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat(1) yang diucapkan untuk bertobat dan istigfar....Lalu Adam mengucapkan kalimat itu dan Allah pun menerima dan mengampuni mereka, karena Allah selalu menerima...Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi...petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih.