Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 surat al-hadid ayat 57 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 Almaidah ayat 48 8 al furqan ayat 67 9 yusuf 10 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 11 ayat tentang kepala madrasah 12 ali+imran+159 13 al-baqarah ayat 168 14 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 15 Urusan 16 Aman 17 Ibrahim ayat 7 18 dunia 19 al-maidah ayat 3 20 orang tua 21 an-nur+ayat+36 22 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 23 al-insyirah ayat 5 24 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 25 hewan 26 hujan 27 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 28 huud+40 29 ar rum ayat 21 30 An nahl ayat 120 31 Saba 13 32 menghindari perkelahian 33 petunjuk 34 kemuliaan 35 al baqarah ayat 261 36 mengharapkan pertemuan 37 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 38 Memohon ampun 39 AL+AHZAB+AYAT+70 40 al ahzab ayat 70 41 Anjing 42 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 43 ikhlas 44 al-maidah ayat 48 45 Surat al maidah ayat 48 46 ali imran ayat 26 47 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 48 al bayyinah ayat 8 49 surat Al furqan ayat 20 50 Bersyukur 51 ibrahim 32 52 surat al baqarah ayat 11 53 lukman+ayat+15 54 surat Al furqan ayat 9 55 ali imran ayat 185 56 Al+Anbiyâ+ayat+73 57 QS.Al imran ayat 79 58 an nisa ayat 59 59 Al furqon ayat 67 60 Surga 61 Al+hijr+ayat+48 62 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 63 al baqarah ayat 124 64 Kuda 65 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 66 q.s al qalam ayat 68 67 al a'raf ayat 20 68 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa 69 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 70 rumah 71 al anbiya ayat 73 72 Almujadilah surah ke berapa 73 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 74 surat al-araf 31 75 an nahl ayat 43 76 Ayat tentang toleransi 77 al fatihah ayat 1 78 ibrahim 9 79 anak sapi 80 ali imran 139 81 Rezeki 82 Cinta 83 al anfal ayat 17 84 Ayat 36 surat al isra 85 Surat+Al-Baqarah 86 menjaga lisan 87 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 88 Surat Al-Baqarah ayat 10 89 ISLAM KONTOL 90 an nisa ayat 9 91 Tafsir surat alkafirun 92 Al-Baqarah · Ayat 286 93 Al-Baqarah ayat 256 94 Al mu'minun ayat 51 95 Al+waqiah+ayat+37 96 Sedekah 97 AL HAJJ AYAT 5 98 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 99 Surat Al-Baqarah Ayat 20 100 Ibnu Katsir

Hasil pencarian tentang Firman+Allah+dalam+Surah+Al-Hasyr+(+59)+:+ayat+6

[[59 ~ AL-HASYR (PENGUSIRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 24 ayat ~ Surat ini diawali dengan keterangan bahwa...Allah disucikan dari semua sifat yang tidak pantas oleh segala sesuatu yang ada di langit dan bumi....Dia Mahaperkasa dan tidak terkalahkan, serta Mahabijaksana dalam setiap tindakan....Akhirnya surat ini ditutup dengan keterangan tentang tingginya kedudukan dan pengaruh al-Qur'ân....selain diri-Nya dan yang mempunyai al-asmâ' al-husnâ (nama-nama yang terbaik).]]
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Jika mereka berpaling) dari iman kepadamu (maka katakanlah, "Cukuplah bagiku) maksudnya cukup untukku (Allah...aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
-deskripsi"> Hal ini seperti dalam firman Allah Ta’ala di surah Al Qashas ayat 50,...siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah...Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Terj....Al Qashash: 50)

-deskripsi"> Maksudnya bahwa segala urusan itu pasti berjalan sampai...waktu yang telah ditetapkan terjadinya, seperti urusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam
Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...disebutkan dalam bentuk Ta`nits yaitu, di dalam firman-Nya, "batang-batang pohon kurma yang telah kosong...Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
kecuali Dia sendiri) ilmu tentang kegaiban itu ada lima macam; mengenai penjelasannya telah dikemukakan dalam...surah Luqman ayat 34, yaitu firman-Nya, "Sesungguhnya Allah hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan...tentang hari kiamat... sampai akhir ayat."...dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering) diathafkan kepada Lafal waraqatin (melainkan tertulis dalam...Al-Istitsna/pengecualian berkedudukan sebagai badal isytimal dari istitsna yang sebelumnya.
Allah Ta’ala, “Jangan engkau (Muhammad) gerakkan lidahmu (untuk membaca Al Quran) karena hendak...Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat, “Jangan engkau (Muhammad) gerakkan lidahmu (untuk membaca Al...akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya.” Ia (Ibnu Abbas) berkata, “Yakni mengumpulkan dalam...alaihis salam kalimat demi kalimat, sebelum Jibril ‘alaihis salam selesai membacakannya (lihat pula surah...Thaaha: 114), agar Beliau dapat menghapal dan memahami betul-betul ayat yang diturunkan itu.

-deskripsi"> Mereka dibelit di neraka dengannya sebagaimana firman Allah Ta’ala...di surah Al Haaqqah: 32, “Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.â€...Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami,...kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka....Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana.” (Terj.
yang lainnya mutasyabihat) tidak dimengerti secara jelas maksudnya, misalnya permulaan-permulaan surah...Semuanya disebut sebagai 'muhkam' seperti dalam firman-Nya 'uhkimat aayaatuh' dengan arti tak ada cacat...atau celanya, dan 'mutasyaabiha' pada firman-Nya, 'Kitaaban mutasyaabiha,' dengan makna bahwa sebagian...takwilnya) tafsirnya (padahal tidak ada yang tahu takwil) tafsirnya (kecuali Allah) sendiri-Nya (dan...mutasyaabihat) bahwa ia dari Allah, sedangkan kami tidak tahu akan maksudnya, (semuanya itu) baik yang
(Lalu Allah menimpakan atas negeri-negeri itu) batu-batu sesudah dibalikkan (azab besar yang menimpanya...) di dalam ungkapan ayat azab yang dimaksud sengaja tidak disebutkan secara jelas, sebagai gambaran tentang...Azab ini dijelaskan pula dalam surah Hud, melalui firman-Nya, "Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang
Pembagian dalam ayat ini terkait dengan ghanimah saja. Adapun fa'i dibahas dalam surat Al Hasyr....) kaum muslimin secara umum, karena Allah dan Rasul-Nya tidak membutuhkannya, dan tidak disebutkan ke...Maksud ayat ini adalah bahwa seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada Allah dan Rasul-Nya, kerabat...

-deskripsi"> Yang dimaksud dengan “apa” di sini bisa maksudnya ayat-ayat Al-Quran...

-deskripsi"> Yang dimaksud dengan hari Al Furqaan adalah hari yang memisahkan antara
("Ini adalah hari yang berat") atau sulit bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam...surah Al Muddatstsir melalui firman-Nya, "Hari yang sulit bagi orang-orang kafir."...Al-Muddatstsir 9-10)
orang yang akan dibunuhnya itu beriman (maka balasannya ialah neraka Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah...Tetapi dengan catatan bahwa hukuman itu dapat saja diubah berdasarkan firman Allah swt., "Dan Dia mengampuni...Dan menurut Ibnu Abbas bahwa ayat ini menasakhkan ayat-ayat lain yang berisi pengampunan sementara ayat...pada surah Al-Baqarah menyatakan bahwa orang yang membunuh secara sengaja hendaklah dibunuh pula dan...Dan ini dalam keadaan sengaja lebih patut membayar kafarat daripada dalam keadaan tersalah.
melihat-Nya sebab hal ini hanya khusus untuk kaum mukminin kelak di akhirat sebagaimana yang diungkapkan dalam...firman-Nya surah Al-Qiyamah ayat 22-23 yaitu, "Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri...Dijelaskan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu, "Sesungguhnya kamu itu akan
Oleh karena itu, Al Qur'an merupakan penyelesai masalah di tengah-tengah manusia, baik dalam masalah...Dalil berilmu berdasarkan firman Allah, "dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu" dan dalil adil...berdasarkan firman Allah, "dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena...Dalam ayat ini terdapat dalil haramnya membela kebatilan dan menjadi pengacara untuk orang yang batil...Dalam ayat tersebut juga terdapat dalil bolehnya menjadi pengacara bagi orang yang tidak diketahui berbuat
Dalam surah Al-Anfal disebutkan seribu yakni sebagai bantuan pertama kemudian menjadi tiga ribu lalu...lima ribu sebagaimana firman Allah swt.: (Jika kamu bersabar) dalam menghadapi musuh (dan bertakwa) kepada...Allah dalam menghindari pertikaian (dan mereka datang) yakni orang-orang musyrikin (pada ketika itu...Sungguh mereka itu telah menunjukkan kesabaran sehingga Allah pun menepati janji-Nya yaitu dengan ikut
Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku…sampai firman-Nya, “Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan...(ayat ke-3 surah ini).” Bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan pengiriman surat dari Hathib bin...Firman-Nya, “Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya…(ayat ke-4).” Bahwa mereka (kaum muslimin...Haafizh dalam Al Fat-h juz 10 hal. 260 berkata, “Susunan (hadits tersebut) menjelaskan bahwa tambahan..., maka itu juga termasuk ucapannya sebagaimana dalam Bukhari juz 13 hal. 17, demikian pula dalam Al Adabul
-deskripsi"> Yakni jalannya para sahabat dalam beragama baik dalam 'aqidah, manhaj maupun...

-deskripsi"> Allah membiarkan mereka bergelimang dalam kesesatan....Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan...Ash Shaff: 5) dan firman Allah, "Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka sebagaimana...Nampaknya ayat selanjutnya merupakan perincian kemutlakan ini.

maksudnya Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam...ayat yang lain, yaitu firman-Nya, "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan...oleh firman berikutnya,
bahkan yang berhak mereka dapatkan adalah penghormatan baik dengan sikap maupun ucapan, sebagaimana firman...Allah Ta’aala di surah Al An’aam: 54: “Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami...kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah
Dalam ayat lain disebutkan, “(Bujukan orang-orang munafik itu adalah) seperti (bujukan) setan ketika...kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah..., Rabb semesta alam"--Maka kesudahan keduanya adalah, bahwa keduanya (masuk) ke dalam neraka, mereka...Al Hasyr: 16-17)

-deskripsi"> Jika Dia segera menimpakan hukuman kepadaku di dunia
orang yang dikehendaki)-Nya di antara hamba-hamba-Nya (dan diridai) ia diridai oleh-Nya, karena ada firman...Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya?"...Al-Baqarah, 255)
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana(1). (1) Enam hari yang yang disebutkan di dalam...ayat di atas merupakan ungkapan Allah tentang masa....Adapun Firman Allah yang berbunyi "…al-samâwât wa al-ardl wa mâ baynahumâ…" ('…langit, bumi dan apa yang...Sedangkan Firman Allah "…tsumma istawâ 'alâ al-'arsy…" ('…kemudian Dia menguasai 'arsy…') menetapkan...dalam penciptaan alam.
terhadap orang-orang yang meyelisihi, dan tidak ada seorang pun yang dapat beralasan lagi di hadapan Allah...

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
-deskripsi"> Mereka telah dijauhkan dari Al Qur’an, telah disiapkan meteor untuk menyerang...mereka demi menjaga Al Qur’an, dibawa turun oleh malaikat yang paling kuat, di mana setan tidak sanggup...Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala di surah Al Hijr: 9: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan...Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Terj....Al Hijr: 9)

memohonkan ampun) hai Muhammad (bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja) ayat...Di dalam kitab sahih Bukhari telah diketengahkan sebuah hadis mengenai hal ini yaitu, "Seandainya aku...Dalam pendapat yang lain dikatakan, bahwa pengertian yang dimaksud ialah bilangan tertentu, yaitu tujuh...Kemudian Allah swt. menjelaskan kepada Nabi-Nya tentang pemutusan ampunan, yaitu melalui firman-Nya,...Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." (Q.S. Al-Munafiqun 6).

-deskripsi"> Yaitu firman-Nya di Surah Al Qashash ayat 5, “Dan Kami hendak memberi...p>-deskripsi"> Yang dimaksud dengan bangunan-bangunan Fir'aun yang dihancurkan oleh Allah
Tetapi setelah saya mentadabburi beberapa ayat ini dengan beberapa ayat yang disebutkan dalam surah Al...Adapun dalam beberapa ayat ini, Allah telah menyebutkan umat-umat yang dibinasakan secara berturut-turut...Adapun dalam beberapa ayat di surah Al Qashas, maka jelas sekali di sana, bahwa setelah disebutkan kebinasaan...Al Qashash: 43) Ayat ini jelas, bahwa Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa setelah binasanya uamt-umat...

-deskripsi"> Yang dimaksud tanda-tanda kebesaran Allah dan bukti yang nyata dalam
(Dan sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran...surah Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk...(Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di dalam neraka Jahanam) sebagaimana...mereka pernah berkumpul di atas dunia dalam mengingkari dan memperolok-olokkan Alquran.
Inilah maksud mutasyaabih (kemiripan) dalam ayat tersebut....Adapun tentang firman Allah Ta’ala, “Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di...antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat...dalam shalat seperti halnya surat Al Faatihah....

-deskripsi"> Yang baik niatnya sebagaimana firman Allah Ta’ala di ayat yang lain
-deskripsi"> Ayat ini merupakan kaidah umum dalam berbicara tentang segala sesuatu, memberitakan...hal yang terjadi atau terwujudnya sesuatu yang Allah tidak mewujudkannya....Padahal, Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam tubuhnya....surah Al Mujadilah ayat 1-4....mendustakan mereka dengan firman-Nya ini, “Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja.â€