Paling Sering Dicari

1 Minta kembali ke dunia 2 Al Araf ayat 200 3 annissa ayat 19 4 al+araf ayat 200 5 ali imran 133 6 binatang+melahirkan 7 luqman 8 Al iklash halaman berapa 9 Quran 10 Takdir 11 keistimewaan berpikir 12 at+taubah+ayat+128 13 al maidah ayat 3 14 Dengki 15 distribusi 16 al-Tagabun ayat 2 17 Sesungguhnya bayi yang gugur benar-benar akan memprotes Rabbnya bila kedua orangtuanya dimasukkan ke dalam api neraka. Hingga dikatakan kepadanya, ‘Wahai bayi yang gugur yang memprotes Rabbnya, masukkanlah kedua orangtuamu ke dalam surga.’ Ia pun menarik 18 Sungguh Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba-Nya yang shalih di surga”, maka ia pun bertanya, “Wahai Tuhanku bagaimana ini bisa terjadi?” Allah menjawab, “Berkat istighfar anakmu bagi dirimu” (HR. Ahmad) 19 ali+imran+134 20 Al Maidah ayat 6 21 Zina 22 Kiamat 23 ali+imran+135 24 ali+imran+136 25 Al-Baqarah ayat 143 26 musuh yang nyata 27 Imran 28 an-nahl ayat 91 29 al-baqarah+ayat+24 30 surah+al-alaq+ayat+1-5 31 al ahzab ayat 21 32 al insyirah ayat 7 33 Surah Ath-Thalaq (65) ayat 6-7: 34 qs al isra ayat 32 35 hadits tentang utang 36 an-nisa-ayat-11 37 Surah Al Ikhlas 38 anak 39 Kontrol diri 40 Murka Allah 41 ali imran 159 42 al-Maidah ayat 6 43 Yunus 62-63 44 Adam 45 ali imran 104 46 Kaya 47 Surat Yasin ayat 36 48 QS Al Araf ayat 200 49 Takut 50 yunus+100 51 Muhammad 52 Wafatkan 53 Puasa 54 QS.+Ar-Ra'd ayat 39 55 yunus ayat 71 56 riba 57 Allah+Meliputi 58 Yusuf 59 al+madinah+ayat+3 60 Al maidah ayat 6 -10 61 al+isra'+ayat+32+33 62 Umur 40 tahun 63 Luqman+ayat+33 64 Iblis 65 Shalat 66 hadis tentang memberkatinya dan memberi kedamaian 67 Menahan marah 68 Adz-Dzariyat ayat 56 69 Azzariyat ayat 56-58 70 sikap dermawan 71 Surah+al+an'am+halaman+35 72 hadits imam malik 1298 73 Bathil 74 pendidikan dilingkungan sekolah 75 At thalaq ayat 7 76 ayat qs al a'raaf (7) :179 77 albaqarah ayat 1 78 yunus 57 79 al ikhlas 1-4 80 ar+rahman+ayat+1 81 AL A'RAF AYAT 199 82 dunia 83 al-jin ayat 18 84 surat+al+anfal+ayat+73 85 al a'raf ayat 58 86 diusir 87 Al-Isra ayat 78 88 hadits riwayat ahmad 89 Orang orang yang berdosa 90 surat+al+anfal+ayat+74 91 terjemahan surat al mulk 92 Iman 93 Nabi Yusuf 94 larangan bermabuk-mabukan 95 iblis berkata kepada robbnya dengan keagungan dan kebesaranmu aku tidak akan berhenti menyesatkan bani adam selama mereka masih bernyawa. lalu allah berfirman dengan keagungan dan kebesaranku, aku tidak akan berhenti mengampuni mereka selama mereka berist 96 al-Furqan ayat 63 97 Berusaha 98 surat al Kautsar ayat 2 99 surat+al+anfal+ayat+75 100 obat

Hasil pencarian tentang Ilmu+pengetahuan

-deskripsi"> Pengetahuan mereka lemah, sedikit, dan tidak yakin serta tidak masuk sampai...Ini merupakan tingkatan ilmu yang paling rendah, bahkan mereka tidak memiliki ilmu sama sekali....Sedangkan keragu-raguan menyingkirkan pengetahuan, karena ilmu (pengetahuan) dengan semua tingkatannya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ

-deskripsi"> Yaitu dengan kitab-kitab samawi, mukjizat, ilmu yang bermanfaat yang...

-deskripsi"> Mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka maksudnya...ialah bahwa mereka sudah merasa cukup dengan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka dan tidak merasa...perlu lagi dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh rasul-rasul mereka, malah mereka memandang enteng...Termasuk ke dalam contoh ilmu yang biasanya manusia berbangga dengannya adalah ilmu Filsafat dan ilmu
dan tidak menyombongkan diri untuk tidak taat kepada Allah(1). (1) Ayat ini telah mendahului penemuan ilmu...pengetahuan modern tentang keberadaan makhluk hidup di beberapa planet yang berada di dalam dan di luar...Dan inilah yang sedang dan akan terus diupayakan untuk diketahui oleh ilmu pengetahuan modern.
Hal ini karena jika mereka menyampaikan pengetahuan yang sebenarnya kepada selain mereka, nantinya orang...lain memiliki ilmu tentang kebenaran risalah Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana yang...Adapun umat ini, maka mereka memperoleh hidayah dan taufiq (yakni ilmu dan amal), sehingga wal hamdulillah...umat ini karena hidayah dari Allah memperoleh berbagai cabang ilmu dan pengetahuan dengan dibarengi...

-deskripsi"> Berupa pengetahuan tentang kebenaran.
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
Wahai Bapak, sesungguhnya aku telah memperoleh ilmu pengetahuan tentang Allah melalui wahyu yang tidak...kamu peroleh, juga pengetahuan tentang kewajiban manusia terhadap Tuhannya.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.
("Dan bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang...Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
-deskripsi"> Baik wahyu (Al Qur'an), ilmu pengetahuan, pertolongan maupun berita gembira
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 3
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap
Tetapi hendaknya ada satu golongan yang memenuhi seruan Rasul untuk memperdalam pengetahuan agama dan...bahwa orang-orang Mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semua untuk menuntut ilmu...Maka dari itu, sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan
Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan") tentang Alquran, sehingga setiap kali diturunkan kepadanya Alquran..., makin bertambah ilmu pengetahuannya.
(Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan) para malaikat dan lain-lainnya: (...kalian telah berdiam menurut ketetapan Allah) sesuai dengan apa yang telah dipastikan oleh-Nya menurut ilmu
Hanya Allah saja--dengan ilmu-Nya yang berada di atas segala ilmu--yang mengetahui segala mukjizat para...Dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang benar.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 8
Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk
di batu tempat berlindung, mereka mendapatkan seorang hamba Kami yang saleh yang Kami berikan hikmah pengetahuan...Ia Kami ajarkan banyak ilmu.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 43
Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu
Kami telah mengajarkan kepada mereka ilmu yang luas menyangkut pengetahuan agama dan pengetahuan tentang
Oleh karena itu, ilmu mereka merugikan mereka dan tidak bermanfaat; mereka tenggelam dalam mengkaji ilmu-ilmu...Perbuatan mereka adalah main-main dan kebodohan, tidak membersihkan jiwa dan membuahkan pengetahuan.
Tidak dapat diterima akal dan tidak akan sampai hati, seorang nabi yang menerima wahyu dan ilmu pengetahuan...meminta oang lain menyembah Allah swt., yang menciptakan mereka, dengan penuh ketulusan sesuai dengan ilmu
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 29
Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang akan

-deskripsi"> Pengetahuan dan pengkajian mereka hanya berfokus pada pengetahuan yang...adalah perbuatan orang-orang yang bodoh; berbeda dengan orang-orang yang membenarkan dan beriman, dimana ilmu
apakah mereka mengetahui yang gaib yang tidak diketahui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu pengetahuan...baca-tulis), tidak berpengetahuan dan teresat, sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memiliki ilmu...yang lebih dibanding mereka, dan Allah telah memberitakan kepadanya pengetahuan terhadap hal gaib yang
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 114
qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu...pengetahuan".
Sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah
ita (adalah sumpah yang besar kalau kalian mengetahui) jika kalian termasuk orang-orang yang memiliki ilmu...pengetahuan niscaya kalian mengetahui besarnya sumpah ini.
(Dan pada sisi Allahlah) Yang Maha Luhur (kunci-kunci semua yang gaib) simpanan-simpanan ilmu gaib atau...jalan-jalan yang mengantarkan kepada pengetahuan tentangnya (tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia...sendiri) ilmu tentang kegaiban itu ada lima macam; mengenai penjelasannya telah dikemukakan dalam surah...Luqman ayat 34, yaitu firman-Nya, "Sesungguhnya Allah hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang
tentang pengaturan kerajaan-Nya sampai Allah berfirman karena sempurnanya adab mereka kepada Allah dan pengetahuan...mereka tentang sempurnanya kebijaksanaan Allah dan ilmu-Nya.
="tafsir-deskripsi"> Ma’iyyah (kebersamaan) Allah Subhaanahu wa Ta'aala di sini adalah ma’iyyah ilmu...(pengetahuan)-Nya dan meliputnya Dia terhadap apa yang mereka bisikkan dan apa yang mereka sembunyikan
Untuk menguatkannya dipakai dalil di mana orang yang mengakuinya, mesti membenarkan kebangkitan, yaitu ilmu...(pengetahuan) Allah Subhaanahu wa Ta'aala yang luas lagi merata, Dia berfirman, “Yang mengetahui yang...gaib,” yakni perkara-perkara yang gaib dari penglihatan dan pengetahuan kita....Selanjutnya diperkuat pengetahuan-Nya, bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya seberat dzarrah pun...

-deskripsi"> Ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, penanya lebih dulu berjalan, dan tertulis