Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 ibrahim 7 Syirik 8 hutang 9 rumah 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 Maryam 12 kemudahan 13 ar-rum ayat 21 14 Jihad 15 Adam 16 Dua masa 17 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 18 Disebabkan 19 ibrahim 37 20 surah al-maidah ayat 8 21 Al Isra ayat 73 22 cinta 23 al a'raf ayat 52 24 Jika allah menganugerahi rahmat 25 Ikhlas 26 al isra ayat 7 27 Berdebat 28 al ahzab ayat 21 29 hadist tentang perilaku konsumen 30 surat al mujadalah ayat 11 31 puasa 32 Al-Imran (3 : 130) 33 matahari 34 Al-Imran ayat 130 35 Hadits Muslim Nomor 3035 36 Manusia 37 miskin 38 Iman 39 surat+al+imranayat+110 40 Ta ha+ayat+14 41 Kafir 42 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 43 ilmu 44 sabar 45 al-mukminun+ayat+34 46 Aliimram+ayat+105 47 al baqarah ayat 275 48 al isra ayat 36 49 arah 50 perempuan 51 injil 52 Membunuh 53 surat an nazi'at 54 empat puluh tahun 55 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 56 Rezeki 57 az zumar ayat 68 58 atap terpelihara 59 keinginan berhasil 60 annisa ayat 12 61 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 62 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 63 surah al maidah ayat 96 64 al imran 65 Ar Rahman 66 QS. IBRAHIM AYAT 37 67 ali imran : 92 68 pikun dan beruban 69 al+maidah+ayat+ 83 70 Mencela pemberian 71 Surah Taha ayat 5 72 surat al-zalzalah 73 Dimana dia akan mati 74 al baqarah ayat 81 75 yunus 99 76 ALI IMRAN 159 77 surah al hadid ayat 57:3 78 ibrahim ayat 7 79 Yusuf ayat 103 80 al qashash ayat 77 81 surat al-an'am ayat 59 82 Al-Muzammil ayat 20 83 al-mujadalah ayat 11 84 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 85 SURah FATHIR AYAT 28 86 dosa 87 al an'am ayat 71 88 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 89 Surat Ali imran ayat 64 90 al-imron ayat 110 91 Surat Al Kahfi ayat 97 92 AL Baqarah ayat 286 93 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 94 allah maha 95 khusyu 96 yusuf 97 AN NAML AYAT 88 98 Al ikhlas ayat 1-4 99 asy+syuara+ayat+181+182+183 100 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya

Hasil pencarian tentang Q.S+AL-BAQARAH+AYAT+111

Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maa-idah ayat 18....Al Baqarah: 112)

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S....Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
(Q.S....Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...(Q.S. Al-Baqarah, 255)
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...(Q.S. Al-Baqarah, 30)
(Q.S. An Nisa 148)....Allah telah berfirman pula dalam ayat yang lain, yaitu, "Oleh karena itu barang siapa yang menyerang...(Q.S. 2 Al Baqarah, 194) ("Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui) yaitu mereka yang zalim
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...(Q.S. Al-Fath: 2)
Pengertian ayat ini lebih keras daripada apa yang diungkapkan dalam ayat lain, yaitu, "Disiramkan air...(Q.S. Al-Hajj, 19).
ya atau tanpa memakai ya, demikian pula lafal yang sama sesudahnya (yang putus asa dari haid) lafal al-mahidh...(Q.S....Al-Baqarah 234) (Dan perempuan-perempuan yang hamil masa idahnya) baik mereka itu karena ditalak atau
Ayat ini mempunyai arti yang senada dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "tidak ada seorang pun yang...(Q.S. Al A'raf, 187).
-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.

aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...(Q.S. At-Taubah 128-129)....Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
yang kafir membantah dengan yang batil) yaitu melalui perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh ayat...(Q.S....Al-Isra, 94) dan ayat-ayat lainnya yang semakna (agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan) dapat...membatalkan melalui bantahan mereka (yang hak) yakni Alquran (dan mereka menganggap ayat-ayat-Ku) yakni
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...(Q.S....(Q.S. An-Nur, 12)....(Q.S. An-Nur, 16)....(Q.S. An-Nur, 17).
(Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami) melalui doanya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu...(Q.S. Al-Qamar, 10). (maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan) doanya adalah Kami.
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya...(Q.S. Al-Anfal 31).
-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

[[17 ~ AL-ISRA' (PERJALANAN MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini memuat 111 ayat yang...semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

akan mengingkari penyembahan orang-orang yang mempertuhankan mereka, sebagaimana dijelaskan pula oleh ayat...(Q.S. Al-Qashash, 63).
-deskripsi"> Tafsir ayat ini lebih rincinya sudah disebutkan dalam surat Al Baqarah:
Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...(Q.S....Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
sehingga Engkau memerintahkan aku supaya bersujud kepadanya; di dalam ayat lain disebutkan bahwa ketika...(Q.S....Al-A`raf 12) (Sesungguhnya jika) huruf lam di sini bermakna qasam (Engkau memberi tangguh kepadaku sampai
(Dan mengapa kalian tidak beriman) khitab pada ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, yakni tidak...mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, Allah adalah Rabb mereka, sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat...(Q.S....Al A'raf, 172) (Jika kalian adalah orang-orang yang beriman) maksudnya, jika kalian hendak beriman kepada-Nya
untuk menampakkan) memperlihatkan (kepada keduanya apa yang tertutup) dengan wazan fu`ila dari lafal al-muwaaraah...berdasarkan hal itu maka memakan pohon itu adalah suatu keharusan sebagaimana yang disebutkan pula di dalam ayat...(Q.S. Thaha 120)
sesembahan mereka itu didatangkan, selanjutnya dikatakan kepada mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S. Al-Anbiya, 98).
(Dari jin dan manusia") lafal ayat ini menjelaskan pengertian setan yang menggoda itu, yaitu terdiri...dari jenis jin dan manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu melalui firman-Nya,...(Q.S....Al-An'am, 112) Atau lafal Minal Jinnati menjadi Bayan dari lafal Al-Waswaasil Khannaas, sedangkan lafal...An-Naas di'athafkan kepada lafal Al-Waswaas.
(Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras) sehubungan dengan ayat ini Imam Bukhari dan...Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Musa Al-Asyari r.a. yang menceritakan bahwasanya Rasulullah...(Q.S. Hud 102)
Al An’aam: 111)

-deskripsi"> Sehingga ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran Nabi
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya...(Q.S. Muhammad, 15)