Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 hujan 6 hutang 7 ibrahim 8 Syirik 9 rumah 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 Maryam 12 kemudahan 13 ar-rum ayat 21 14 ibrahim 37 15 surah al-maidah ayat 8 16 Jihad 17 Dua masa 18 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 19 Adam 20 Disebabkan 21 ilmu 22 al baqarah ayat 275 23 al isra ayat 36 24 cinta 25 Al Isra ayat 73 26 Ikhlas 27 al isra ayat 7 28 al a'raf ayat 52 29 Jika allah menganugerahi rahmat 30 al ahzab ayat 21 31 Surga 32 Berdebat 33 surat al mujadalah ayat 11 34 matahari 35 puasa 36 Al-Imran (3 : 130) 37 Al-Imran ayat 130 38 hadist tentang perilaku konsumen 39 Hadits Muslim Nomor 3035 40 Manusia 41 miskin 42 Iman 43 Ta ha+ayat+14 44 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 45 surat+al+imranayat+110 46 Kafir 47 sabar 48 al-mukminun+ayat+34 49 Aliimram+ayat+105 50 Abu Daud 1397 51 al+qiyamah+ayat+1-2 52 Kurang ilmu 53 Perubahan zat 54 Ali imran ayat 191 55 Laut 56 surat yasin 57 Gunung-gunung burung-burung daud 58 Surat yunus+ayat+8 59 arah 60 perempuan 61 surat saba surah yang ke berapa 62 ar rum ayat 56 63 injil 64 Membunuh 65 Rezeki 66 atap terpelihara 67 surat an nazi'at 68 annisa ayat 12 69 empat puluh tahun 70 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 71 surah al maidah ayat 96 72 Surah Taha ayat 5 73 az zumar ayat 68 74 Ar Rahman 75 keinginan berhasil 76 QS. IBRAHIM AYAT 37 77 ali imran : 92 78 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 79 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 80 al+maidah+ayat+ 83 81 Mencela pemberian 82 al imran 83 surat al-zalzalah 84 yunus 99 85 pikun dan beruban 86 Yusuf ayat 103 87 al qashash ayat 77 88 Dimana dia akan mati 89 surat al-an'am ayat 59 90 ALI IMRAN 159 91 surah al hadid ayat 57:3 92 ibrahim ayat 7 93 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 94 dosa 95 Al-Muzammil ayat 20 96 al an'am ayat 71 97 al-mujadalah ayat 11 98 AL Baqarah ayat 286 99 asy+syuara+ayat+181+182+183 100 al baqarah ayat 81

Hasil pencarian tentang alkolam+ayat+4

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ


4. sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ayat ini diturunkan ketika kaum muslimin memilih untuk mengambil tebusan terhadap para tawanan perang...akhirat) sebagai pahala oleh sebab memerangi orang-orang kafir (Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) ayat...(Muhammad 4)
mereka (para sahabat) melakukan qiyamullail seperti yang mereka lakukan di bulan Ramadhan sehingga turun ayat...terakhir, dimana antara awal ayat dan akhirnya jarak turunnya hampir setahun.” (Syaikh Muqbil berkata...Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkannya dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 4 hal. 436 dan para perawinya adalah...Di ayat selanjutnya, Dia menentukannya, yaitu separuhnya atau kurang daripadanya seperti sepertiga.
-deskripsi"> Ayat 172, 173, dan 174, di atas membicarakan tentang Peristiwa perang Badar...Tetapi karena tahun itu (4 H) musim paceklik dan Abu Sufyan sendiri merasa takut, maka dia beserta tentaranya...Madinah untuk menakut-nakuti kaum muslimin dengan menyebarkan kabar bohong, seperti yang disebutkan dalam ayat...Keuntungan ini mereka bawa pulang ke Madinah seperti yang disebutkan pada ayat 174.

Dan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa kadar masa itu adalah lima puluh ribu tahun.
[[112 ~ AL-IKHLASH (MEMURNIKAN KEESAAN ALLAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Nabi Muhammad saw. pernah
[[4 ~ AN-NISA' (WANITA) Pendahuluan: Madaniyyah, 176 ayat ~]] Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada
-deskripsi"> Diterangkan dalam Tafsir Al Jalaalain, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan...Syaikh As Sa’diy berkata, “Beberapa ayat yang mulia ini (ayat 4 dan 5) turun berkenaan dengan beberapa
-deskripsi"> Yang dimaksud dengan bulan Haram di sini adalah masa 4 bulan yang diberi...yang mengadakan perjanjian tidak diperangi), Yaitu dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah (hari turunnya ayat...Berdasarkan ayat ini, maka barang siapa yang enggan melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, ia harus
bermaksud menyelisihimu.” Suara keduanya pun semakin keras dalam hal itu, maka Allah Ta’ala menurunkan ayat...lagi memperdengarkan (mengeraskan suaranya) kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam setelah ayat...yang tergolong sahabat).” (Syaikh Muqbil menjelaskan, hadits ini diriwayatkan pula oleh Tirmidzi juz 4...Demikian pula diriwayatkan oleh Ahmad juz 4 hal. 6, Thabrani juz 26 hal. 119, di sana disebutkan ucapan...

-deskripsi"> Ayat ini merupakan adab terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam
[[106 ~ QURAISY (SUKU QURAISY) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memberikan karunia
[[106 ~ QURAISY (SUKU QURAISY) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memberikan karunia
aku minum adalah madu di sisi Zainab binti Jahsy dan aku tidak akan mengulangi lagi,” maka turunlah ayat...Sampai ayat, “Jika kamu berdua bertobat kepada Allah…dst (ayat 4).” Tertuju kepada Aisyah dan Hafshah...(Sedangkan ayat), “Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah...telah disebutkan dalam asbabunnuzul(sebab turunnya)nya, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat...tersebut menjadi sebab pensyariatan hukum yang umum untuk manusia yaitu hukum yang diterangkan dalam ayat
Lalu Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat, “Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinyaâ...Imam Ahmad juga meriwayatkan juz 1 hal. 151, Tirmidzi dan ia menshahihkannya juz 4 hal. 177, Ibnu Khuzaimah...Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membacakan ayat…dst.)” Dan inilah yang benar, karena ayat...€œAku katakan, bahwa lafaz, “Talaa” yang disebutkan dalam kitab shahih tidaklah menafikan bahwa ayat...Adapun keadaannya sebagai Makkiyyah, maka jika yang kuat turunnya, yakni ayat ini di Mekah, maka tidak
-deskripsi"> Ayat ini merupakan kaidah umum dalam berbicara tentang segala sesuatu, memberitakan...

-deskripsi"> Ayat ini sebagai bantahan terhadap salah seorang di antara orang-orang...halal bagi suaminya dengan membayar kaffarat (denda) sebagaimana disebutkan dalam surah Al Mujadilah ayat...1-4....ini, “Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja.” Adapun menurut Ibnu Katsir, maksud ayat
) dan jamak (ayyâm), seperti dapat kita lihat pada Q., s. al-Hajj: 47, al-Sajdah: 5 dan al-Ma'ârij: 4,...Ayat ini menunjukkan fakta-fakta ilmiah ini, yaitu bahwa waktu adalah nisbi.
bila kalian pikirkan kandungannya--sangat penting dan mempunyai pengaruh yang amat dalam. (1) (1) Dua ayat...Sedang bintang yang terdekat berikutnya berjarak ± 4 tahun cahaya.
bila kalian pikirkan kandungannya--sangat penting dan mempunyai pengaruh yang amat dalam. (1) (1) Dua ayat...Sedang bintang yang terdekat berikutnya berjarak ± 4 tahun cahaya.
Abu Hurairah dan ia menisbatkan kepada Ibnul Mundzir, dan di sana disebutkan, maka Allah menurunkan ayat..., dan disebutkanlah ayat itu....Al Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya juz 4 hal. 151, “Ibnu Jarir menyebutkan dengan susunan
Ayat-ayat terakhir pada surat ini mengisyaratkan tentang hari kiamat dan kekufuran orang-orang musyrik...manusia untuk mendengarkan dan membawa mereka untuk mempercayai ajaran-ajaran Nabi Muhammad saw (1). (1) Ayat-ayat...1 sampai 4 surat ini mengisyaratkan dua peristiwa, yang pertama benar-benar telah terjadi dan kedua...saw., dan orang-orang Persia bukan Ahl al-Kitâb seperti orang-orang musyrik--maka Allah menurunkan ayat-ayat...Dan juga terdapat kejadian ketiga yang dapat dipahami dari konteks ayat-ayat ini yang menjadi pembangkit
melakukan kejahatan karena kurang kesadaran disebabkan karena sangat marah atau karena dorongan hawa nafsu. 4....arti "kemudian segera bertobat" yakni segera bertobat setelah melakukan dosa tersebut, sehingga maksud ayat...taufiq lebih dekat kepada yang pertama tadi, oleh karenanya, Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengakhirinya ayat
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jauhnya tempat tinggal mereka dari masjid, maka turunlah ayat...Menurut Ibnu Katsir, bahwa di sana terdapat keghariban (keasingan) karena disebutkan turunnya ayat ini...Tirmidzi juga meriwayatkannya di juz 4 hal. 171 dan ia menghasankannya....Kalau memang ayat ini turun di Mekah, maka tidaklah menghalangi turunnya dua kali, namun jika tidak pasti...turunnya di Mekah, maka bisa saja surat ini Makkiyyah selain ayat itu sebagaimana yang sudah biasa,
menceritakan kepada kami Simak bin Harb dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa ia ditanya oleh seseorang tentang ayat...orang-orang telah paham agama, maka mereka hendak menghukum (keluarga) mereka, maka Allah menurunkan ayat...pernyataan Hakim, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 4...adalah mudhtharib (guncang), sehingga hadits tersebut dha’if.”)

-deskripsi"> Ayat
Namun tidak mengurangi jatah suami (1/2) atau istri (1/4) anak dari puterinya berdasarkan ijma'....Ayat ini juga menunjukkan bahwa yang laki-laki dan yang wanitanya mendapatkan bagian yang sama, karena...lafaz "syurakaa" di ayat tersebut menunjukkan sama.
amal apa yang paling dicintai Allah Ta’ala tentu kita akan lakukan,” maka Allah Ta'aala menurunkan ayat...Hal. 452, Tirmidzi juz 4 hal. 199 dan ia menerangkan apa yang di sana berupa perselisihan terhadap Al...Hadits itu adalah hadits musalsal (berantai) yang paling shahih.”

-deskripsi"> Ayat
kali: (1) Pada saat ia akan mati, (2) Ketika berada dalam kubur, (3) Pada waktu hari berbangkit, dan (4)
ke-3 surah ini).” Bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan pengiriman surat dari Hathib bin Abi...Firman-Nya, “Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya…(ayat ke-4).” Bahwa mereka (kaum muslimin...), Muslim juga meriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih dari Sufyan, dan ia menerangkan bahwa pembacaan ayat...dan disebutkannya ayat itu adalah terputus karena Sufyan termasuk atbaa’uttaabi’in....Demikian pula ayat, “Laa yanhaakumullah…dst (ayat ke-8).” Disebutkan turunnya ayat dari jalan Sufyan
sehingga jarak antara kerajaannya dengan kerajaan Saba di Yaman kurang lebih memakan waktu perjalanan 4...Syam, sehingga jarak antara kerajaannya dengan kerajaan Saba kurang lebih memakan waktu perjalanan 4
Ad Dukhaan: 4)

Nabi Ibrahim semuanya, selain dalam hal doa Ibrahim untuk bapaknya yang musyrik (lihat Al Mumtahanah: 4)
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya