Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 hari kiamat 5 dalil+kitab+injil 6 al-baqarah ayat 155 7 Cari t Opik dmn 8 Surat fatir ayat 3 9 sabar 10 dalil+kitab+zabur 11 Keuntungan+jual+beli 12 al-baqarah ayat 216 13 Ali+imran+ayat+134 14 surat ibrahim 15 surat an nas 16 bekerja 17 ilmu 18 Obat 19 Injil 20 Yunus 57 21 hutang 22 saba 23 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 24 qs yusuf 25 asmaul husna 26 hijrah 27 an nisa ayat 59 28 Al-Isro ayat 26-27 29 Al isra ayat 32 30 musibah 31 hadist+al-hujurat+ayat+12 32 Wasiat 33 Sedekah 34 ali imran 31 35 al maidah ayat 48 36 az zumar ayat 53 37 al hijr ayat 9 38 ali imran 159 39 Surat Ali Imran ayat 159 40 kiamat 41 at taubah ayat 105 42 Harta 43 Seratus 44 ibrahim 45 Al ikhlas 46 ali imran 185 47 Ali imran 110 48 pendidikan 49 Jinn 50 Melihat 51 dalil+naqli+kitab+injil 52 Jual beli yang dilarang 53 al jin ayat 26 54 ar rahman 55 niat 56 LUQMAN 57 putus amal 58 wanita 59 ibrahim+26 60 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 61 al imran 130 62 batu hitam 63 assyura ayat 38 64 Yusuf 65 riba 66 al maidah ayat 46 67 An nahl ayat 125 68 Al Mujaadilah ayat 13 69 an-nisa+ayat+21 70 surat+an-nisa+ayat+161 71 Wanita keji 72 al hasyr ayat 18 73 Surah Al Isra Ayat 55 74 surat 3 ayat 5 75 menikah adalah sunnah 76 maryam 58 77 al hijr ayat 22 78 Hadis berfikir kritis 79 berkembang 80 maryam 81 Maryam 56  82 hari+kiamat 83 shalat 84 al hujurat ayat 13 85 Cari nadzwa 86 jenazah 87 Peristiwa+hari+kiamat 88 QS+An-Nisa+ayat+29 89 Al Baqarah ayat 30 90 cepat 91 surat yasin 92 pakaian 93 Ali Imran 104 94 Memaafkan 95 luqman+14 96 al imran 97 Al-Baqarah ayat 201 98 lalat 99 al isra ayat 55 100 al mu'minun ayat 5-7

Hasil pencarian tentang Hukum+mendzolimi+orang+lain

Tidak sepantasnya bagi orang-orang beriman, baik lelaki maupun wanita, untuk mencari pilihan hukum lain..., jika Allah dan Rasul telah menetapkan hukum atas suatu persoalan....Barangsiapa menyalahi ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
dikatakan kepada mereka, marilah kamu kembali kepada apa yang diturunkan Allah) dalam Alquran berupa hukum-hukum...(dan kepada rasul) agar dapat mengadili kamu (maka kamu lihat orang-orang munafik berpaling daripadamu...) kepada yang lain (sejadi-jadinya.)
(tentang syair) ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan orang-orang kafir, karena mereka...(Alquran itu tiada lain) apa yang diturunkan kepadanya, tiada lain (hanyalah pelajaran) nasihat (dan...Kitab yang memberi penerangan) yang menjelaskan tentang hukum-hukum dan lain-lainnya.
Masalah pemberlakuan hukum adalah urusan Allah, bukan yang lain, yang diturunkan kepada kalian....Barangsiapa bertakwa kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan hukum-hukum-Nya akan dihapuskan segala
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 230
sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain...Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama...dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah....Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 50
Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah...bagi orang-orang yang yakin?
Apakah mereka, orang-orang yang melanggar perintah dan larangan Allah, hendak berhukum dengan hukum jahiliah..., bahkan hawa nafsulah yang berkuasa dengan menjadikan kecenderungan dan kepura-puraan sebagai asas hukum...Ini adalah cara orang-orang jahiliah....Adakah hukum yang lebih baik dari hukum Allah bagi kaum yang yakin akan syariat dan tunduk kepada kebenaran...Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang tahu akan kebaikan hukum-hukum Allah.
(Di dalamnya terdapat kitab-kitab) maksudnya hukum-hukum yang tertulis (yang lurus) artinya hukum-hukum...Dia akan membacakan apa yang dikandungnya, yaitu Alquran; di antara mereka ada orang-orang yang beriman...kepadanya dan ada pula orang-orang yang kafir kepadanya.
(Bahwasanya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya) artinya dengan memerangi...Atau secara bertingkat, maka hukum bunuh itu ialah bagi yang membunuh saja, hukum salib bagi yang membunuh...dan merampas harta, hukum potong bagi yang merampas harta tetapi tanpa membunuh sedangkan hukum buang...Termasuk dalam hukum buang hukuman lain yang sama pengaruhnya dalam memberikan pelajaran seperti tahanan...penjara dan lain-lain.
Sesungguhnya rahmat Allah atas kalian sangat besar dalam perundangan hukum kisas itu, yaitu terjaminnya...Tindak pencegahan yang terkandung dalam hukum kisas itulah yang menjamin kelanggengan hidup seorang yang...hendak melakukan tindak pembunuhan di satu pihak, dan orang yang akan menjadi korban di pihak lain....yang tidak bersalah dihukum karena kejahatan yang dilakukan orang lain, sebagaimana terjadi pada masa...Maka orang-orang yang berakal akan menerima hukum kisas ini sebab di dalam hukum itu mereka dapat merasakan
, potonglah tangan mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai peringatan bagi orang...lain agar tidak melakukannya....Itulah ketentuan hukum mereka dari Allah....Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana dalam menentukan hukum-Nya dan menetapkan sanksi dan hukuman bagi
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 229
yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak...Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya....Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
Sesungguhnya hukuman orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan keluar dari aturan dan hukum-hukum...bunuh bagi orang yang membunuh, hukum salib bagi orang yang membunuh dan merampas harta, hukum potong...tangan dan kaki secara silang bagi orang yang merampok di jalan dan merampas harta tetapi tidak membunuh..., hukum buang dari satu negeri ke negeri lain atau hukum penjara bagi orang yang hanya menakut-nakuti...Hukum ini telah mencapai suatu hasil yang tidak dicapai oleh hukum sipil buatan manusia dalam mencegah
Tidakkah kamu heran, wahai Nabi, melihat orang-orang yang mengaku beriman kepada kitab yang diturunkan...Dalam pertengkaran, mereka mendasarkan hukum-hukum dengan selain hukum Allah yang mengandung kesesatan...Padahal, mereka diperintah Allah untuk tidak berpegang kepada hukum selain hukum Allah itu.
Jika ada sekelompok orang di antara kalian yang beriman kepada kebenaran yang aku bawa dan ada sekelompok...lain yang tidak beriman, maka tunggulah sampai Allah menetapkan hukum-Nya di antara dua kelompok tersebut
Di dalam Tawrât, Kami mewajibkan hukum kisas kepada orang-orang Yahudi agar Kami memelihara kelangsungan...Barangsiapa yang tidak menerapkan hukum kisas dan lain-lainnya yang telah ditetapkan Allah, akan termasuk...orang-orang yang zalim.
Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan segala amanat...Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil....Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum....Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan...hukum secara adil atau zalim.
Di antara orang-orang yang Kami siapkan surga untuk mereka, adalah meraka yang selalu mengajak kepada...kebenaran, lalu berdasarkan kebenaran itu, mereka menegakkan keadilan dalam memutuskan hukum-hukum mereka
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 97
Orang-orang Arab Badwi itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui...hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 112
Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku',...yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum...Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 85
Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan...Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 61
Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada...hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari
Kami berikan kepadanya Injil yang berisi petunjuk) dari kesesatan (dan cahaya) artinya penjelasan bagi hukum-hukum...(serta membenarkan) menjadi hal (bagi kitab Taurat yang berada sebelumnya) membenarkan hukum-hukum Taurat...(serta menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang takwa).
binatang-binatang liar dikumpulkan) yakni dikumpulkan sesudah dibangkitkan; dimaksud untuk diadakan pembalasan hukum...kisas; sebagian di antara mereka mengkisas sebagian yang lain, kemudian setelah selesai, menjadi tanah
Kemudian Kami memerintahkan pengikut 'Isâ, pemilik Injîl, untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum...Barangsiapa tidak menerapkan hukum yang telah ditetapkan Allah, akan termasuk orang-orang yang tidak
Allah telah menetapkan sebuah hukum bahwa orang-orang yang bersikap munafik terhadap para nabi dan rasul...dan orang-orang yang membangkang, agar mereka itu dibunuh saja, di mana pun mereka berada....Dan kalian tidak akan mendapatkan penggantian hukum yang telah Allah tetapkan.
Di antara syariat yang Kami wajibkan atas orang-orang beriman adalah hukum yang mengatur soal pembunuhan...Maka dengan hukum kisas ini Kami mewajibkan bahwa orang merdeka harus dikisas karena membunuh orang merdeka...lain, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita....Akan tetapi, pada ayat lain kita menemukan bahwa hukum kisas itu berlaku secara umum tanpa memandang...di satu sisi dan sebagai upaya prefentif untuk menjaga hak hidup orang yang tak berdosa di sisi lain
Maka siapa yang tidak mampu) melakukan puasa (memberi makan enam puluh orang miskin) diwajibkan atasnya...makanan pokok negeri orang yang bersangkutan....Kesimpulan hukum ini berdasarkan pemahaman menyamakan pengertian yang mutlak dengan yang muqayyad....Dan itulah) yakni hukum-hukum tersebut (batasan-batasan Allah, dan bagi orang-orang yang ingkar) kepada...batasan-batasan atau hukum-hukum Allah itu (azab yang sangat pedih) atau siksaan yang amat menyakitkan
(Tidak lain) tiada lain (menetapkan hukum itu) dalam masalah tersebut dan masalah-masalah lainnya (hanyalah...memutuskan) menentukan (yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik.") pemberi ketentuan hukum
Dia meninggikan derajat kesempurnaan materi dan maknawi sebagian kalian di atas yang lain, karena menempuh...Juga atas hukum-hukum syariat, apakah kalian laksanakan atau tidak....Allah Mahacepat hukumannya terhadap orang-orang yang melanggar....Sesungguhnya ampunan-Nya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang bertobat dan berbuat