Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 ibrahim 7 Syirik 8 hutang 9 rumah 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 Maryam 12 kemudahan 13 ar-rum ayat 21 14 Jihad 15 Dua masa 16 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 17 Adam 18 Disebabkan 19 ibrahim 37 20 surah al-maidah ayat 8 21 Ikhlas 22 al isra ayat 7 23 al a'raf ayat 52 24 Jika allah menganugerahi rahmat 25 al ahzab ayat 21 26 Surga 27 Berdebat 28 matahari 29 puasa 30 surat al mujadalah ayat 11 31 Al-Imran (3 : 130) 32 Al-Imran ayat 130 33 hadist tentang perilaku konsumen 34 Hadits Muslim Nomor 3035 35 Manusia 36 miskin 37 Iman 38 Ta ha+ayat+14 39 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 40 surat+al+imranayat+110 41 Kafir 42 sabar 43 al-mukminun+ayat+34 44 Aliimram+ayat+105 45 ilmu 46 al baqarah ayat 275 47 al isra ayat 36 48 cinta 49 Al Isra ayat 73 50 al imran 51 Surah Taha ayat 5 52 az zumar ayat 68 53 Ar Rahman 54 keinginan berhasil 55 QS. IBRAHIM AYAT 37 56 ali imran : 92 57 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 58 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 59 al+maidah+ayat+ 83 60 Mencela pemberian 61 Yusuf ayat 103 62 surat al-zalzalah 63 yunus 99 64 pikun dan beruban 65 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 66 al qashash ayat 77 67 Dimana dia akan mati 68 surat al-an'am ayat 59 69 ALI IMRAN 159 70 surah al hadid ayat 57:3 71 ibrahim ayat 7 72 dosa 73 Al-Muzammil ayat 20 74 al an'am ayat 71 75 al-mujadalah ayat 11 76 AL Baqarah ayat 286 77 AN NAML AYAT 88 78 Al ikhlas ayat 1-4 79 asy+syuara+ayat+181+182+183 80 al baqarah ayat 81 81 SURah FATHIR AYAT 28 82 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 83 Surat Ali imran ayat 64 84 al-imron ayat 110 85 Surat Al Kahfi ayat 97 86 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 87 Sebaik baik penolong dan pelindung 88 ombak 89 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 90 allah maha 91 Yusuf 84 92 khusyu 93 yusuf 94 ayat tentang serakah 95 Hadist ibnu majah 2172 96 surah yusuf 65 97 shaffat+ayat+102 98 permainan 99 berlayar 100 Saba 13

Hasil pencarian tentang Tirmidzi+dalam+Sunan+At-Tirmidzi+No.+1952+yaitu

Apakah yang Anda maksud Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 152 yaitu?
-deskripsi"> Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada ‘Aisyah radhiyallahu...“Tidak.” Karena inilah (ayat tersebut) turun.” (Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam...Shahih At Tirmidzi (3331) dan Syaikh Muqbil dalam Ash Shahiihul Musnad Min Asbaabin Nuzuul hal. 264-
Kredit barang tanpa riba di SyarQ

-deskripsi"> Ma'ruf ialah adil dan baik, yaitu dengan tidak melebihi sepertiga dari...Ayat ini tidak berlaku untuk ahli waris karena sudah dinasakh dengan ayat tentang warisan (yaitu An Nisaa...': 11) dan hadits "laa washiyyata liwaarits" (tidak ada wasiat bagi ahli waris) diriwayatkan oleh Tirmidzi
-deskripsi"> Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Anas bin Malik,...turun berkenaan dengan penantian mereka terhadap shalat yang biasa disebut ‘atamah (shalat Isya).” Tirmidzi...mengetahui kecuali dari jalan ini.” Ibnu Jarir juga menyebutkannya di juz 12 hal. 100, Ibnu Katsir dalam...Adapun balasannya adalah seperti yang disebutkan dalam ayat selanjutnya.

-deskripsi"> Ayat ini juga menerangkan hak-hak kaum mukmin satu sama lain, yaitu hendaknya...sebagaimana firman Allah, “Wailul likulli humazatil lumazah.”

-deskripsi"> Tirmidzi...suka, sehingga turunlah ayat ini, “Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.” Tirmidzi...Adapun gelar yang tidak tercela, maka tidak termasuk dalam ayat ini....Ayat ini menerangkan bahwa manusia ada dua golongan; yaitu orang yang berbuat zalim kepada dirinya dan
Thalib mengirim orang kepada Beliau, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang, dan masuk ke dalam...Laailaahaillallah (artinya: Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah).” Lalu mereka bangkit dalam...Ibnu Jarir, Ahmad, Nasa’i, dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma)....Namun hadits ini didha'ifkan oleh Syaikh Al Albani dalam Dha’if At Tirmidzi no. 3232).
-deskripsi"> Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ma’mar dari Qatadah...(Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.”)

-deskripsi"> Allah Subhaanahu...menyaksikan mukjizat yang besar ini, mereka tercengang terhadapnya, namun iman tetap tidak masuk ke dalam
Wallaili idzaa sajaa—Maa wadda’aka Rabbuka wamaa qalaa.” (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Tirmidzi...berkata, “Hadits ini hasan shahih,” Ahmad, Thayalisi, Ibnu Jarir, Al Humaidiy, dan Al Khathiib dalam
menyelisihiku.” Umar menjawab, “Aku tidak bermaksud menyelisihimu.” Suara keduanya pun semakin keras dalam...bapaknya yang tergolong sahabat).” (Syaikh Muqbil menjelaskan, hadits ini diriwayatkan pula oleh Tirmidzi...disebutkan secara tegas bahwa Abdullah bin Abi Mulaikah diceritakan oleh Abdullah bin Az Zubair, dan ia (Tirmidzi...Ibnuz Zubair, sehingga diketahui bersambungnya hadits ini sebagaimana diisyaratkan oleh Al Haafizh dalam...class="tafsir-deskripsi"> Ayat ini merupakan adab terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam

-deskripsi"> Maksudnya melakukan khianat (kecurangan) dalam persaksiannya atau berdusta...Pengkhususan sumpah yang diambil dari dua orang kerabat terdekat adalah karena masalahnya yang khusus, yaitu...sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa ada seorang dari Bani Sahm keluar safar...Dalam sebuah riwayat Tirmidzi disebutkan, "Amr bin 'Ash dan yang lain dari mereka bangkit, lalu bersumpah...Dalam riwayat lain disebutkan lebih jelas, "Maka orang dari Bani Sahm itu sakit dan mewasiatkan kepada
meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Jabir bin Abdullah ia berkata, “Ketika kami shalat (Jum’at...engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhutbah)…dst.” (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Tirmidzi
-deskripsi"> Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ubay bin Ka’ab...Syaikh Muqbil berkata, “Hadits ini disebutkan pula dalam Musnad Ahmad dari Zawaa’id Abdullah juz...5 hal. 135, Ibnu Hibban sebagaimana dalam Al Mawaarid hal. 411, Thabrani dalam Al Kabir juz 3 hal. 157
Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam kitab Tauhid hal. 76, Ibnu Jarir juz 24 hal. 27, Baihaqi dalam...Imam Ahmad juga meriwayatkan juz 1 hal. 151, Tirmidzi dan ia menshahihkannya juz 4 hal. 177, Ibnu Khuzaimah...dalam At Tauhid (hal.)78, Thabari juz 14 hal. 26 dari hadits Ibnu Abbas yang sama seperti itu, namun...Al Itqaan juz 1 hal. 34 berkata, “Hadits tersebut dalam kitab shahih dengan lafaz, “Fa Talaa (Maka...mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya bahkan mereka melakukan hal yang sebaliknya, yaitu
berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan…dst.” (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Tirmidzi..., Ahmad, Ibnu Jarir dalam At Taarikh juz 2 hal. 216 dan dalam At Tafsir juz 19 hal. 121 dan juz 30 hal.... 337, dan Baihaqi dalam Dalaa’ilun Nubuwwah juz 1 hal. 431....Dalam ‘Umdatul Qaari juz 16 hal. 93 diterangkan, bahwa hadits ini mursal, karena Ibnu Abbas ketika
-deskripsi"> Tirmidzi berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah...dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka…dst.” (Tirmidzi...meriwayatkan.” Adz Dzahabi mendiamkan pernyataan Hakim, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim sebagaimana dalam
-deskripsi"> Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ummu ‘Ammaarah...sampai turun ayat ini, “Innal muslimiina wal muslimaati wal mu’miniina wal mu’minaati…dst.” Tirmidzi...Haitsami dalam Majma’uzzawaa’id juz 7 hal. 91 berkata, “Di dalam (sanad)nya terdapat Qabus, sedangkan...

-deskripsi"> Dalam semua keadaan mereka, terutama dalam beribadah, dan terutama pula...dalam shalat mereka.
ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya (Hafsah)…dst.” Yaitu...386, penyusun ‘Aunul Ma’bud berkata: Al Mundziri berkata, “Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi...

-deskripsi"> Yaitu sesuatu yang baik-baik yang Allah karuniakan kepadamu dan kepada...serta merahmatinya, dan pengharaman tersebut menjadi sebab pensyariatan hukum yang umum untuk manusia yaitu...hukum yang diterangkan dalam ayat selanjutnya.
-deskripsi"> Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada ‘Amr bin Syuâ...kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik.” Maka janganlah engkau nikahi.” (Tirmidzi...Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Jarir dan dalam sanad tersebut menurutnya...Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa pezina bukanlah seorang mukmin (mutlak), sebagaimana sabda Nabi shallallahu...adalam keadaan mukmin.” Pezina meskipun bukan musyrik, namun tidak diberikan gelar yang terpuji, yaitu
akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya.” Ia (Ibnu Abbas) berkata, “Yakni mengumpulkan dalam...(Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Ahmad, Thayalisi, Ibnu Sa’ad, Ibnu Jarir
Hal. 452, Tirmidzi juz 4 hal. 199 dan ia menerangkan apa yang di sana berupa perselisihan terhadap Al...Al Haafizh dalam Al Fat-h juz 10 hal. 265, “Telah terjadi ‘mendengarkan surah ini’ secara berantai...dalam hadits yang disebutkan pada bagian awalnya sebab turunnya, dan isnadnya shahih....

-deskripsi"> Dalam ciptaan-Nya dan dalam perintah-Nya.

menuju Tihamah pergi mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di Nakhlah ketika Beliau sedang dalam...sekumpulan jin telah mendengarkan (bacaan Al Quran),…dst.” (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Tirmidzi..., Ahmad, Ibnu Jarir, Hakim, Baihaqi dan Abu Nu’aim dalam Al Hilyah).
Tirmidzi juga meriwayatkannya di juz 4 hal. 171 dan ia menghasankannya....riwayat keduanya ada Tharif bin Syihab, sedankan dia adalah dha’if sekali sebagaimana dalam Al Mizan..., namun orang tersebut dalam riwayat Hakim adalah Sa’id bin Tharif, mungkin saja sebagian rawi keliru...dalam hal ini....

-deskripsi"> Dalam Lauh Mahfuzh.
(Berangkatlah kalian baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat) dalam keadaan bersemangat...keadaan lemah atau baik dalam keadaan berkecukupan maupun dalam keadaan kekurangan....Akan tetapi ayat ini dinasakh oleh firman Allah swt. yang lain, yaitu, "Tiada dosa (lantaran tidak pergi...At-Taubah 91). (dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang munafik, yaitu mereka yang enggan pergi berperang
-deskripsi"> Yaitu hari Jum’at....

-deskripsi"> Yaitu hari ‘Arafah....Menurut Syaikh As Sa’diy, bahwa termasuk ke dalam ayat ini, yang melihat dan yang dilihat, yang hadir...Isi sumpahnya adalah apa yang dikandung dalam sumpah ini berupa tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar
(Mereka itulah) maksudnya yang mengatakan ucapan ini, yaitu Abu Bakar dan lain-lainnya (orang-orang yang...Ash-haabil Jannah berkedudukan menjadi Hal atau kata keterangan keadaan maksudnya, mereka digolongkan ke dalam...para penghuni surga (sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka) yaitu sebagaimana...yang telah diungkapkan dalam ayat yang lain, yakni firman-Nya, "Allah menjanjikan kepada orang-orang...At-Taubah, 72).
(Yaitu orang-orang) lafal alladziina di sini menjadi na`at atau sifat (yang diwafatkan oleh para malaikat...dalam keadaan baik) yakni suci dari kekafiran (dengan mengatakan) para malaikat itu berkata kepada mereka...("Salaamun `alaikum.") dan dikatakan pula kepada mereka kelak di hari akhirat ("Masuklah kalian ke dalam

-deskripsi"> Yaitu di perang Tabuk, di mana ketika itu dua orang sampai berbagi dalam...Berpalingnya hati adalah dengan berpaling dari jalan yang lurus, jika berpaling dalam hal yang menyangkut...dasar agama, maka bisa menjadi kafir, namun jika berpalingnya dalam syari’at yang cabang (bukan ushul...), maka keadaannya tergantung sejauh mana tingginya kedudukan syari’at itu....Berpaling tersebut bisa dengan tidak melakukannya atau melakukannya namun tidak sesuai syari’at.
tidak dikuatkan dengan tanda dari Allah Subhaanahu wa Ta'aala yang menghalanginya tentu dia jatuh ke dalam...

-deskripsi"> Yaitu sifat khianat.

-deskripsi"> Yaitu zina....

-deskripsi"> Dalam sebuah qira’at dibaca dengan “mukhlishin”, yang artinya...termasuk orang-orang yang ikhlas dalam ketaatan.
-deskripsi"> Yaitu hari Kamis dan Jum’at....Dengan demikian Allah Subhaanahu wa Ta'aala menciptakan langit dan bumi dalam enam hari (dimulai dari...hari Ahad dan berakhir sampai hari Jum’at), sebagaimana firman-Nya, “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah...Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari.” (Terj....

-deskripsi"> Yaitu bintang-bintang yang bersinar serta dapat dipakai petunjuk, sebagai
Kemudian Nabi Ibrahim memenuhi janjinya itu, sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu...Ibrahim sebelum jelas baginya bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam...surah At-Taubah.
(Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat) lafal at-taa'ibuuna dirafa'kan untuk tujuan memuji, yaitu...yang bertobat dari kemusyrikan dan kemunafikan (yang beribadah) orang-orang yang ikhlas karena Allah dalam...beribadah (yang memuji) kepada Allah dalam semua kondisi (yang melawat) makna yang dimaksud adalah mereka