Paling Sering Dicari

1 surat yusuf ayat 6 2 Puasa 3 Al maidah ayat 3 4 al isra ayat 23 5 Al Baqarah ayat 2 6 al maidah ayat 2 7 Al baqarah ayat 185 8 Ali imran 159 9 Luqman 14 10 al maidah ayat 32 11 an nisa ayat 1 12 An nisa ayat 11 13 luqman ayat 14 14 Al Baqarah ayat 183 15 al maidah ayat 8 16 ali imran 17 Yunus 40 18 al hujurat ayat 13 19 al baqarah ayat 32 20 al baqarah ayat 33 21 Al Baqarah ayat 186 22 Ali Imran 110 23 Kandungan dari surat al baqaroh ayat233 24 al baqarah ayat 30 25 yunus 41 26 al baqarah ayat 31 27 at taubah ayat 105 28 al isra ayat 24 29 sedekah 30 Ali Imran 104 31 an nur ayat 2 32 Sabar 33 Ar rahman 34 Al hujurat ayat 12 35 al imran 36 al baqarah ayat 261 37 ali imran 133 38 ali imran 134 39 ali imran 97 40 zakat 41 An nisa ayat 7 42 AL ISRA AYAT 32 43 Riba 44 Al hasyr ayat 7 45 ramadhan 46 Ali imran ayat 104 47 Ibrahim 7 48 At taubah ayat 122 49 at tahrim ayat 6 50 al baqarah ayat 282 51 al maidah ayat 1 52 ayat kursi 53 Al Mujadalah ayat 11 54 Cinta 55 al maidah ayat 6 56 Al maidah ayat 38 57 luqman ayat 17 58 AL MAIDAH AYAT 90 59 luqman ayat 18 60 An nisa ayat 12 61 Luqman 12 62 Al bayyinah ayat 5 63 Al baqarah ayat 278 64 al baqarah ayat 285 65 yusuf ayat 87 66 Bekerja 67 Al maidah ayat 88 68 An Nisa ayat 146 69 an nur ayat 31 70 luqman 71 Sholat 72 al anfal ayat 2 73 An Nisa ayat 36 74 Al Baqarah ayat 184 75 Al maidah ayat 48 76 Al isra ayat 17 77 Yunus ayat 40 78 al ikhlas 79 Al hujurat ayat 11 80 al baqarah ayat 280 81 Al anbiya ayat 30 82 Al jumuah ayat 9 83 halaman annisa 84 Al mujadilah ayat 11 85 ilmu 86 al maidah ayat 5 87 An Nisa ayat 29 88 ali imran 7 89 al maidah ayat 91 90 Al baqarah ayat 286 91 Ibrahim 24 92 An Nisa Ayat 59 93 Surga 94 Surat Al baqoroh tentang empati berbagai serta artinya 95 Al Baqarah ayat 7 96 surat al-hijr 97 al baqarah ayat 34 98 sombong 99 surat maryam 100 at taubah ayat 119

Hasil pencarian tentang Al buruj 16

فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ


16. Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

Telah mengabarkan kepada kami [Abu Al Walid Ath Thayalisi] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin...bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada shalat zhuhur dan asar membaca surat Ath Thariq dan surat Al...Buruj."
[[85 ~ AL-BURUJ (GUGUSAN BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 22 ayat ~ Di dalam surat al-Burûj terdapat...Disebutkan pula bahwa al-Qur'ân yang merupakan penyokong kebenaran, meski mendapat tantangan amat berat...dari pihak pendusta, akan tetap terpelihara dari keraguan karena berada di al-Lawh al-Mahfûzh.]]...langit yang memiliki banyak tempat persinggahan bintang ketika beredar(1). (1) Yang dimaksud dengan al-burûj
berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam shalat zhuhur dan asar membaca WAS SAMA`I DZATUL BURUJ...berkata; "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Khabbab, Abu Sa'id, Abu Qatadah, Zaid bin Tsabit dan Al
-deskripsi"> Dalam tafsir Al Jalaalain disebutkan, bahwa ketika turun ayat ini, ada yang...dengan ayat "fattaqullah mas tatha'tum" (Maka bertakwalah kepada Allah semampu kamu) surat At Taghabun: 16
dari [Ibnu Abbas] tentang Firman Allah Azza wa Jalla; "Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al...Al Qiyamah (75): 16-17) la mengatakan bahwa Rasulullah Shallallallahu'alaihi wasallam seringkali berusaha...Al Qiyamah (75): 16-17)....Ia berkata, "Allah mengumpulkan Al Qur'an di dalam dadamu....Al Qiyamah (75): 18).
Shadafi] telah mengkhabarkan kepada kami [Abdulah bin Wahab] telah mengkhabarkan kepadaku [Amru bin Al...(Al Hadiid: 16) kecuali hanya empat tahun.
Al Qiyamah: 16), Ibnu Abbas katakan, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam merasa sangat kepayahan mengikuti...Al Qiyamah: 16-17)....Al Qiyamah: 18).
menceritakan kepada kami [Abdullah bin Abu Ziyad] telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Abdullah Al...(As Sajdah: 16) Turun berkenaan dengan menunggu shalat yang disebut al 'atamah (shalat isyak).
Telah bercerita kepada kami [Ahmad bin Yunus] telah bercerita kepada kami [Al Laits] dari [Nafi'] dari...Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata: "amadan artinya ghooyatan (batas akhir) ", seperti firman Allah QS...al-Hadid ayat 16 yang artinya: ("Maka berlalulah masa yang panjang atas mereka").
(QS As Sajadah; 16), kata Anas; "Mereka biasa bangun antara waktu Maghrib hingga Isya' kemudian mereka...Sedangkan Al Hasan mengatakan; "Maksudnya adalah Qiyamul lail."
hanya empat tahun, yaitu: '(…dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al...Al Hadiid: 16).
Kemudian Allah menurunkan ayat: Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak...Alqiyamah 16), Ibnu Abbas berkata; dahulu beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk membaca Al Qur'an...Ali bin Al Madini berkata; Yahya bin Sa'id Al Qaththan berkata; dahulu Sufyan Ats Tsauri memuji Musa
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al 'Ala] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah...Az ZUmar: 16).
Al-Mukmin 16) Bagi orang yang membacanya 'maaliki' maknanya menjadi "Dia Yang memiliki semua perkara
Kemudian 'Umar bin Al Khaththab datang lalu mengambil timba tersebut sehingga dapat mengambil air yang...Ibnu Jubair berkata; Al 'Abqariy artinya ladang luas yang indah"....Dalam firman Allah Ta'ala QS Al Ghasyiyah ayat 16.
Az Zumar: 16)

Telah menceritakan kepada kami [Harun bin Ma'ruf] dan [Harun bin Sa'id Al Aili] keduanya berkata: Telah...(As Sajdah: 16-17)
berkata, "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diisra'kan maka beliau dihentikan di Sidrah al-Muntaha...An Najm: 16)....Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diberi tiga hal: shalat lima waktu, ayat-ayat penutup surat al-Baqarah
nabi pun sebelum beliau; shalat lima waktu diwajibkan atas beliau, beiau diberi penutup-penutup surat al...(An Najm: 16) ia berkata: Sidrah berada dilangit keenam.
menceritakan kepada kami [Abdur Rahman bin Waqid Abu Muslim As Sa'di] telah menceritakan kepada kami [Al...Walid bin Muslim] dari [Zuhair bin Muhammad] dari [Muhammad bin Al Munkadir] dari [Jabir radliallahu...Arrahman 16 dan seterusnya), Mereka mengatakan; "laa, bisyai'in min ni'amika robbanaa nukadzdzibu falakal...Abu Isa berkata; hadits ini adalah hadits gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Al Walid...Dan aku mendengar Muhammad bin Isma'il Al Bukhari berkata; penduduk Syam meriwayatkan dari Zuhair bin
An-Najm (53): 16) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " (Yang meliputi Sidratul Muntaha...) adalah kupu-kupu dari emas, lalu aku diberi tiga hal, yaitu shalat lima waktu, akhir-akhir surat Al
Qaaf: 16)....Al ‘Alaq: 19), untuk kedekatan khusus ini menghendaki seseorang mendapatkan kelembutan-Nya, pengabulan...terhadap doa mereka serta diwujudkan-Nya keinginan mereka, oleh karena itu, nama-Nya “Al Qariib”...(Mahadekat) sering digandengkan dengan nama-Nya “Al Mujiib” (yang mengabulkan permohonan hamba-Nya
Telah menceritakan kepada kami [Yahya] Telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al A'masy...(Ad Dukhaan: 16).
Telah menceritakan kepada kami [Amad bin Muhammad bin Tsabit Al Marwazi] berkata, telah menceritakan...kepadaku [Ali bin Al Husain] dari [Bapaknya] dari [Yazid bin An Nahwi] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas...An Nisa: 16-.
rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (16...(As-Sajdah: 16-17).
Al Hasyr: 16-17)

-deskripsi"> Jika Dia segera menimpakan hukuman kepadaku di dunia
menceritakan kepada kami [Muhammad bin Katsir] dari [Sufyan] telah menceritakan kepada kami [Manshur] dan [Al...Adl Dlukhaan: 16).
Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...tempat-tempat kerajaan Allah dengan luasnya yang tak terhingga seperti diisyaratkan pada ayat 137 surat al-A'râf...Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan...Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....dan ayat 17 surat al-Rahmân).
Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...tempat-tempat kerajaan Allah dengan luasnya yang tak terhingga seperti diisyaratkan pada ayat 137 surat al-A'râf...Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan...Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....dan ayat 17 surat al-Rahmân).
adalah suatu kemuliaan dan kemiskinan adalah suatu kehinaan seperti yang tersebut pada ayat 15 dan 16