Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Al baqarah ayat 188 3 Al hujurat ayat 11-12 4 al hujurat ayat 11 5 ilmu 6 al maidah ayat 8 7 al baqarah ayat 30 8 al hujurat ayat 12 9 Az zuhri dari salim dari bapaknya 10 An Najm ayat 62 11 al maidah ayat 2 12 Pendidikan 13 At Taubah ayat 71 14 surat yunus 15 ali imran 159 16 An nisa ayat 29 17 jual beli 18 Dari Abu Qatadah RA berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mandi pada hari Jum’at maka dia berada dalam keadaan suci hingga Jum’at berikutnya 19 Al hajj ayat 18 20 al maidah ayat 3 21 An nur ayat 2 22 ayat tentang pendidikan 23 Maryam ayat 58 24 at tahrim ayat 6 25 ali imran 200 26 Al baqarah ayat 2 27 Al sajdah aYat 15 28 at taubah ayat 60 29 Ar rahman 30 yusuf ayat 17 31 Al furqan ayat 60 32 Riba 33 Al maidah ayat 5 34 HARI KIAMAT 35 dalil arab kitab injil 36 nabi 37 Zakat 38 AL IMRAN 39 al ankabut ayat 45 40 Al Baqarah ayat 256 41 al hajj ayat 41 42 Sabar 43 ar rum ayat 21 44 Ibrahim 45 Ali imran ayat 104 46 surat al hud ayat 1 47 ar rum ayat 30 48 yasin ayat 82 49 fitrah 50 an nisa ayat 58 51 surat an nisa ayat 11 52 an nisa ayat 4 53 An nisa ayat 2 54 al baqarah ayat 148 55 At tin ayat 4 56 al maidah ayat 6 57 DAlil tentang binatang yang hidup di air 58 Ali imran 110 59 ali imran ayat 159 60 surat al-balad ayat 3 61 Surat ibrahim ayat 34 62 LARANGAN MENIMBUN HARTA DAGANGAN 63 sulaiman 64 ali imran 104 65 Ibrahim ayat 7 66 tauhid 67 Sad ayat 24 68 at taubah ayat 103 69 talak 70 Anjing 71 Al insyiqaq ayat 21 72 Surat al alaq 73 Al baqarah ayat 31 74 An nisa ayat 3 75 Yasin ayat 39 76 surat al alaq ayat 19 77 al maidah ayat 90 78 Gambar di baju 79 Surat Al hajj ayat 18 80 Yasin ayat 38 81 Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan 82 enggan 83 al alaq ayat 19 84 al hadid ayat 11 85 al hujurat ayat 10 86 Tafsiran surah al isra ayat 2 87 al Isra ayat 32 88 al baqarah ayat 228 89 maryam 90 Ali imran ayat 19 91 Tafsir surah al muddassir ayat 1sampai 4 92 kencing unta 93 nikah 94 Ali imran ayat 102 95 ibrahim 24 96 Hadis tentang rendah hati.hemat dan sederhana. 97 Akad jual beli 98 Al isra ayat 33 99 Abu bakar 100 niat

Hasil pencarian tentang Al buruj 16

فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ


16. Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Telah mengabarkan kepada kami [Abu Al Walid Ath Thayalisi] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin...bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada shalat zhuhur dan asar membaca surat Ath Thariq dan surat Al...Buruj."
[[85 ~ AL-BURUJ (GUGUSAN BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 22 ayat ~ Di dalam surat al-Burûj terdapat...Disebutkan pula bahwa al-Qur'ân yang merupakan penyokong kebenaran, meski mendapat tantangan amat berat...dari pihak pendusta, akan tetap terpelihara dari keraguan karena berada di al-Lawh al-Mahfûzh.]]...langit yang memiliki banyak tempat persinggahan bintang ketika beredar(1). (1) Yang dimaksud dengan al-burûj
berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam shalat zhuhur dan asar membaca WAS SAMA`I DZATUL BURUJ...berkata; "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Khabbab, Abu Sa'id, Abu Qatadah, Zaid bin Tsabit dan Al
-deskripsi"> Dalam tafsir Al Jalaalain disebutkan, bahwa ketika turun ayat ini, ada yang...dengan ayat "fattaqullah mas tatha'tum" (Maka bertakwalah kepada Allah semampu kamu) surat At Taghabun: 16
dari [Ibnu Abbas] tentang Firman Allah Azza wa Jalla; "Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al...Al Qiyamah (75): 16-17) la mengatakan bahwa Rasulullah Shallallallahu'alaihi wasallam seringkali berusaha...Al Qiyamah (75): 16-17)....Ia berkata, "Allah mengumpulkan Al Qur'an di dalam dadamu....Al Qiyamah (75): 18).
Shadafi] telah mengkhabarkan kepada kami [Abdulah bin Wahab] telah mengkhabarkan kepadaku [Amru bin Al...(Al Hadiid: 16) kecuali hanya empat tahun.
Al Qiyamah: 16), Ibnu Abbas katakan, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam merasa sangat kepayahan mengikuti...Al Qiyamah: 16-17)....Al Qiyamah: 18).
menceritakan kepada kami [Abdullah bin Abu Ziyad] telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Abdullah Al...(As Sajdah: 16) Turun berkenaan dengan menunggu shalat yang disebut al 'atamah (shalat isyak).
Telah bercerita kepada kami [Ahmad bin Yunus] telah bercerita kepada kami [Al Laits] dari [Nafi'] dari...Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata: "amadan artinya ghooyatan (batas akhir) ", seperti firman Allah QS...al-Hadid ayat 16 yang artinya: ("Maka berlalulah masa yang panjang atas mereka").
(QS As Sajadah; 16), kata Anas; "Mereka biasa bangun antara waktu Maghrib hingga Isya' kemudian mereka...Sedangkan Al Hasan mengatakan; "Maksudnya adalah Qiyamul lail."
hanya empat tahun, yaitu: '(…dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al...Al Hadiid: 16).
Kemudian Allah menurunkan ayat: Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak...Alqiyamah 16), Ibnu Abbas berkata; dahulu beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk membaca Al Qur'an...Ali bin Al Madini berkata; Yahya bin Sa'id Al Qaththan berkata; dahulu Sufyan Ats Tsauri memuji Musa
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al 'Ala] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah...Az ZUmar: 16).
Al-Mukmin 16) Bagi orang yang membacanya 'maaliki' maknanya menjadi "Dia Yang memiliki semua perkara
Kemudian 'Umar bin Al Khaththab datang lalu mengambil timba tersebut sehingga dapat mengambil air yang...Ibnu Jubair berkata; Al 'Abqariy artinya ladang luas yang indah"....Dalam firman Allah Ta'ala QS Al Ghasyiyah ayat 16.
Az Zumar: 16)

Telah menceritakan kepada kami [Harun bin Ma'ruf] dan [Harun bin Sa'id Al Aili] keduanya berkata: Telah...(As Sajdah: 16-17)
berkata, "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diisra'kan maka beliau dihentikan di Sidrah al-Muntaha...An Najm: 16)....Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diberi tiga hal: shalat lima waktu, ayat-ayat penutup surat al-Baqarah
nabi pun sebelum beliau; shalat lima waktu diwajibkan atas beliau, beiau diberi penutup-penutup surat al...(An Najm: 16) ia berkata: Sidrah berada dilangit keenam.
menceritakan kepada kami [Abdur Rahman bin Waqid Abu Muslim As Sa'di] telah menceritakan kepada kami [Al...Walid bin Muslim] dari [Zuhair bin Muhammad] dari [Muhammad bin Al Munkadir] dari [Jabir radliallahu...Arrahman 16 dan seterusnya), Mereka mengatakan; "laa, bisyai'in min ni'amika robbanaa nukadzdzibu falakal...Abu Isa berkata; hadits ini adalah hadits gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Al Walid...Dan aku mendengar Muhammad bin Isma'il Al Bukhari berkata; penduduk Syam meriwayatkan dari Zuhair bin
An-Najm (53): 16) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " (Yang meliputi Sidratul Muntaha...) adalah kupu-kupu dari emas, lalu aku diberi tiga hal, yaitu shalat lima waktu, akhir-akhir surat Al
Qaaf: 16)....Al ‘Alaq: 19), untuk kedekatan khusus ini menghendaki seseorang mendapatkan kelembutan-Nya, pengabulan...terhadap doa mereka serta diwujudkan-Nya keinginan mereka, oleh karena itu, nama-Nya “Al Qariib”...(Mahadekat) sering digandengkan dengan nama-Nya “Al Mujiib” (yang mengabulkan permohonan hamba-Nya
Telah menceritakan kepada kami [Yahya] Telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al A'masy...(Ad Dukhaan: 16).
Telah menceritakan kepada kami [Amad bin Muhammad bin Tsabit Al Marwazi] berkata, telah menceritakan...kepadaku [Ali bin Al Husain] dari [Bapaknya] dari [Yazid bin An Nahwi] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas...An Nisa: 16-.
rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (16...(As-Sajdah: 16-17).
Al Hasyr: 16-17)

-deskripsi"> Jika Dia segera menimpakan hukuman kepadaku di dunia
menceritakan kepada kami [Muhammad bin Katsir] dari [Sufyan] telah menceritakan kepada kami [Manshur] dan [Al...Adl Dlukhaan: 16).
Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...tempat-tempat kerajaan Allah dengan luasnya yang tak terhingga seperti diisyaratkan pada ayat 137 surat al-A'râf...Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan...Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....dan ayat 17 surat al-Rahmân).
Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...tempat-tempat kerajaan Allah dengan luasnya yang tak terhingga seperti diisyaratkan pada ayat 137 surat al-A'râf...Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan...Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....dan ayat 17 surat al-Rahmân).
adalah suatu kemuliaan dan kemiskinan adalah suatu kehinaan seperti yang tersebut pada ayat 15 dan 16