Paling Sering Dicari

1 Allah menghendaki kemudahan bagimu 2 Muntaha 3 an nisa ayat 3 4 adanya sikap suka menolong adalah wujud dari sikap 5 luqman 13 6 Al-Maidah ayat 3 7 ali imran 190 8 ali imran 9 Al baqarah ayat 30 10 Ibrahim 11 surah al maidah ayat 2 berisi tentang 12 Penuntut ilmu 13 ar rahman 14 Al mujadilah ayat 11 15 Al luqman 13 16 ali imran 191 17 ali imran 159 18 Luqman 19 an nahl ayat 90 20 yunus 40 21 Al maidah ayat 32 22 Ar-Rum ayat 30 23 An-Najm ayat 39 24 an nisa ayat 59 25 sikap menghargai dan menghormati termasuk tindakan yg di lakukan org lain termasuk sikap 26 ali imran 36 27 maryam 28 surat al`nahal 29 Al imran 134 30 munafik 31 Perhatikan Qs. Al Hujurat ayat 10 berikut ini! إِنَّمَاالْمُؤْمِنُونَإِخْوَةٌفَأَصْلِحُوابَيْنَأَخَوَيْكُمْوَاتَّقُوااللَّهَلَعَلَّكُمْتُرْحَمُونَ 32 An-nisa 4 ayat 79 33 hutang 34 Al hadid ayat 7 35 Ar Rum ayat 21 36 ALI IMRAN 110 37 Surat al kahf ayat 110 38 an-nur ayat 3 39 taubat 31 40 surat an nahl 90 41 kekal neraka 42 hadits tentang piutang 43 Tanda Kebesaran allah 44 barangsiapa yang menceritakan orang lain maka ia adalah orang yang berdusta 45 Makanan 46 dari abu hurairah dari nabi saw beliau bersabda "dahulu ada seorang yang telah berbuat dosa lalu berdoa ya Allah ampunilah dosaku kemudian Allah berfirman sesungguhnya hamba ku mengaku telah berbuat dosa dan ia mengetahui bahwasanya ia mempunyai tuhan yan 47 al-maidah ayat 2 48 Akhirat 49 ribA 50 surat yusuf ayat 21 51 Ali Imran ayat 83 52 Surat Al-Ma'idah Ayat 8 53 Isa hamba Allah 54 sebelum muslim berperang dengan oran Yahudi 55 An- Nisa ayat 37 56 al-hadid ayat 22 57 Almulk ayat 348 58 mendoakan orang sakit 59 Cinta kepada Allah 60 asy-syams ayat 7 61 Surat Ar rad 11 62 al-Hasyr ayat 18 63 al isra ayat 26 64 Al-Maidah ayat 2 latin 65 Al baqarah ayat 286 66 tenang dan nikmat 67 ali imran 35 68 al kahfi ayat 51 69 muhammad 70 Ali imran ayat 104 71 Sesiapa yang tidur dalam keadaan suci, malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya 72 Ibrahim ayat 7 73 langit dahulu adalah satu 74 ibrahim bukan yahudi 75 Qs 16 ayat 78 76 puas dengan nikmat 77 an nisa ayat 58 78 Menjaga saudara 79 orang yang meminta-minta tanpa ada kebutuhan saka halnya dengan orang yang memakan bara api 80 hukum aqiqah 81 Al-Hadid ayat 23 82 aisyah 9 tahun 83 At taubah ayat 122 84 Surat Al-hasyr ayat 7 85 ia kekal neraka 86 yunus 99 87 memelihara kemaluan 88 an nisa ayat 105 89 nuh ayat 14 90 QS 19 ayat 3-15 91 kekal 92 an nisa ayat 4 93 perempuan wangi keluar 94 rahmat bagi semesta alam 95 riya 96 Tumbuh 97 Surah fussilat ayat 35 98 pedagang jujur 99 amal 100 al baqarah ayat 43

Hasil pencarian tentang Al buruj 16

فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ


16. Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

Telah mengabarkan kepada kami [Abu Al Walid Ath Thayalisi] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin...bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada shalat zhuhur dan asar membaca surat Ath Thariq dan surat Al...Buruj."
[[85 ~ AL-BURUJ (GUGUSAN BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 22 ayat ~ Di dalam surat al-Burûj terdapat...Disebutkan pula bahwa al-Qur'ân yang merupakan penyokong kebenaran, meski mendapat tantangan amat berat...dari pihak pendusta, akan tetap terpelihara dari keraguan karena berada di al-Lawh al-Mahfûzh.]]...langit yang memiliki banyak tempat persinggahan bintang ketika beredar(1). (1) Yang dimaksud dengan al-burûj
berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam shalat zhuhur dan asar membaca WAS SAMA`I DZATUL BURUJ...berkata; "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Khabbab, Abu Sa'id, Abu Qatadah, Zaid bin Tsabit dan Al
-deskripsi"> Dalam tafsir Al Jalaalain disebutkan, bahwa ketika turun ayat ini, ada yang...dengan ayat "fattaqullah mas tatha'tum" (Maka bertakwalah kepada Allah semampu kamu) surat At Taghabun: 16
dari [Ibnu Abbas] tentang Firman Allah Azza wa Jalla; "Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al...Al Qiyamah (75): 16-17) la mengatakan bahwa Rasulullah Shallallallahu'alaihi wasallam seringkali berusaha...Al Qiyamah (75): 16-17)....Ia berkata, "Allah mengumpulkan Al Qur'an di dalam dadamu....Al Qiyamah (75): 18).
Shadafi] telah mengkhabarkan kepada kami [Abdulah bin Wahab] telah mengkhabarkan kepadaku [Amru bin Al...(Al Hadiid: 16) kecuali hanya empat tahun.
Al Qiyamah: 16), Ibnu Abbas katakan, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam merasa sangat kepayahan mengikuti...Al Qiyamah: 16-17)....Al Qiyamah: 18).
menceritakan kepada kami [Abdullah bin Abu Ziyad] telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Abdullah Al...(As Sajdah: 16) Turun berkenaan dengan menunggu shalat yang disebut al 'atamah (shalat isyak).
Telah bercerita kepada kami [Ahmad bin Yunus] telah bercerita kepada kami [Al Laits] dari [Nafi'] dari...Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata: "amadan artinya ghooyatan (batas akhir) ", seperti firman Allah QS...al-Hadid ayat 16 yang artinya: ("Maka berlalulah masa yang panjang atas mereka").
(QS As Sajadah; 16), kata Anas; "Mereka biasa bangun antara waktu Maghrib hingga Isya' kemudian mereka...Sedangkan Al Hasan mengatakan; "Maksudnya adalah Qiyamul lail."
hanya empat tahun, yaitu: '(…dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al...Al Hadiid: 16).
Kemudian Allah menurunkan ayat: Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak...Alqiyamah 16), Ibnu Abbas berkata; dahulu beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk membaca Al Qur'an...Ali bin Al Madini berkata; Yahya bin Sa'id Al Qaththan berkata; dahulu Sufyan Ats Tsauri memuji Musa
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al 'Ala] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah...Az ZUmar: 16).
Al-Mukmin 16) Bagi orang yang membacanya 'maaliki' maknanya menjadi "Dia Yang memiliki semua perkara
Kemudian 'Umar bin Al Khaththab datang lalu mengambil timba tersebut sehingga dapat mengambil air yang...Ibnu Jubair berkata; Al 'Abqariy artinya ladang luas yang indah"....Dalam firman Allah Ta'ala QS Al Ghasyiyah ayat 16.
Az Zumar: 16)

Telah menceritakan kepada kami [Harun bin Ma'ruf] dan [Harun bin Sa'id Al Aili] keduanya berkata: Telah...(As Sajdah: 16-17)
berkata, "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diisra'kan maka beliau dihentikan di Sidrah al-Muntaha...An Najm: 16)....Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diberi tiga hal: shalat lima waktu, ayat-ayat penutup surat al-Baqarah
nabi pun sebelum beliau; shalat lima waktu diwajibkan atas beliau, beiau diberi penutup-penutup surat al...(An Najm: 16) ia berkata: Sidrah berada dilangit keenam.
menceritakan kepada kami [Abdur Rahman bin Waqid Abu Muslim As Sa'di] telah menceritakan kepada kami [Al...Walid bin Muslim] dari [Zuhair bin Muhammad] dari [Muhammad bin Al Munkadir] dari [Jabir radliallahu...Arrahman 16 dan seterusnya), Mereka mengatakan; "laa, bisyai'in min ni'amika robbanaa nukadzdzibu falakal...Abu Isa berkata; hadits ini adalah hadits gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Al Walid...Dan aku mendengar Muhammad bin Isma'il Al Bukhari berkata; penduduk Syam meriwayatkan dari Zuhair bin
An-Najm (53): 16) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " (Yang meliputi Sidratul Muntaha...) adalah kupu-kupu dari emas, lalu aku diberi tiga hal, yaitu shalat lima waktu, akhir-akhir surat Al
Qaaf: 16)....Al ‘Alaq: 19), untuk kedekatan khusus ini menghendaki seseorang mendapatkan kelembutan-Nya, pengabulan...terhadap doa mereka serta diwujudkan-Nya keinginan mereka, oleh karena itu, nama-Nya “Al Qariib”...(Mahadekat) sering digandengkan dengan nama-Nya “Al Mujiib” (yang mengabulkan permohonan hamba-Nya
Telah menceritakan kepada kami [Yahya] Telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al A'masy...(Ad Dukhaan: 16).
Telah menceritakan kepada kami [Amad bin Muhammad bin Tsabit Al Marwazi] berkata, telah menceritakan...kepadaku [Ali bin Al Husain] dari [Bapaknya] dari [Yazid bin An Nahwi] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas...An Nisa: 16-.
rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (16...(As-Sajdah: 16-17).
Al Hasyr: 16-17)

-deskripsi"> Jika Dia segera menimpakan hukuman kepadaku di dunia
menceritakan kepada kami [Muhammad bin Katsir] dari [Sufyan] telah menceritakan kepada kami [Manshur] dan [Al...Adl Dlukhaan: 16).
Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...tempat-tempat kerajaan Allah dengan luasnya yang tak terhingga seperti diisyaratkan pada ayat 137 surat al-A'râf...Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan...Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....dan ayat 17 surat al-Rahmân).
Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...tempat-tempat kerajaan Allah dengan luasnya yang tak terhingga seperti diisyaratkan pada ayat 137 surat al-A'râf...Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan...Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....dan ayat 17 surat al-Rahmân).
adalah suatu kemuliaan dan kemiskinan adalah suatu kehinaan seperti yang tersebut pada ayat 15 dan 16