Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 zakat 9 penyakit 10 surah al a'raf ayat 79 11 Bumi bulat 12 lokasi yang memudahkan 13 sombong 14 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 15 Hikmah 16 an nisa ayat 58 17 Berfikir+positif 18 Jibril 19 at taubah ayat 60 20 saba 16 21 al+lail+ayat+1-2 22 Al maidah ayat 48 23 al+ikhlas 24 at taubah ayat 105 25 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 26 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 27 AS+SAJADAH+AYAT+6 28 Pengertian dalil kitab 29 Hadis kitab zabur 30 hr+muslim+288 31 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 32 al baqarah ayat 188 33 Lalai 34 Ayat ayat larangan zina 35 Melindungi 36 hadits kitab taurat 37 al-A’raf+ayat+204 38 Hadist kitab Zabur 39 yusuf ayat 111 40 an nisa ayat 1 41 Samiri 42 al hujurat ayat 13 43 Injil 44 surat+thaha+ayat+125 45 surat+thaha+ayat+126 46 Ali Imran 159 47 Menyelam 48 anjing 49 dalil+kitab+injil 50 Sakit 51 dalil+kitab+Zabur 52 at tahrim ayat 6 53 Zina 54 Jihad 55 Al Baqarah ayat 2 56 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 57 al+hijr+22 58 al maidah ayat 2 59 yusuf 69 60 Ayat 38 61 cinta 62 annisa+ayat+20 sampai 21 63 almaidah ayat 48 64 Fitrah 65 orang-oramg quraisy dahulu menghalangi kaum muslimin 66 al-mujadilah ayat 11 67 al hujurat ayat 10 68 al baqarah ayat 205 69 al maidah ayat 90 70 Al Baqarah ayat 26 71 Al-Hajj ayat 29 72 kebersihan mulut 73 dalil kitab Taurat 74 penetapan harga 75 Hadits Abu Daud Nomor 2936 76 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) A 77 kebiasaan 78 Ibrahim+40 79 an nisa ayat 5 80 Surat Al-Baqarah Ayat 21 81 ali imran 130 82 tafsir surat adzariyat ayat 56 83 Ali Imran 92 84 Ali+Imran+Ayat+190 latin 85 kafir 86 surat+al-ahzab+ayat+33 87 AL HASYR AYAT 18 88 Keutamaan Al quran 89 Sulaiman 90 gunung 91 Oorang yang bekerja atau berbuat yang senan tiasa memperhitungkan keuntungan secara miterial 92 Tajwid+surat+al+anbiya 93 Turunnya zabur 94 katakanlah 95 mereka tetap tidak akan beriman 96 Bentuk bumi bulat 97 tanah 98 Ali imran 99 Laba-laba 100 al mujadalah ayat 11

Hasil pencarian tentang Surah+fatir+ayat+43

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ


43. di dalam surga-surga yang penuh nikmat.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya
(Yang berada di atas) berta'alluq kepada ayat sebelumnya (jalan yang lurus) jalannya para nabi sebelum...Ar-Ra'd 43.)
Sesungguhnya surah itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya) kandungan isi surah itu, ('Dengan menyebut
yang dikehendaki-Nya, mereka pun segera bergembira ria(1). (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Nûr ayat...43.
(Dan apabila diturunkan suatu surah) dari Alquran (maka di antara mereka) orang-orang munafik (ada yang...teman-temannya dengan nada mengejek ("Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surah...(Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya) karena mereka benar-benar percaya...kepadanya (sedangkan mereka merasa gembira) dengan turunnya surah ini.
(Dan apabila diturunkan suatu surah) yakni sebagian daripada surah-surah Alquran (bahwa) yang memerintahkan
Kemudian burung Hud-hud membawa surah itu lalu mendatangi ratu Balqis yang pada waktu itu berada di tengah-tengah...Kemudian burung Hud-hud menjatuhkan surah Nabi Sulaiman itu ke pangkuannya....Ketika ratu Balqis membaca surah tersebut, tubuhnya gemetar dan lemas karena takut, kemudian ia memikirkan...isi surah tersebut.
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Imam Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat
beriman berkata) dalam rangka meminta berjihad, ("Mengapa tidak) atau kenapa tidak (diturunkan suatu surah...(Maka apabila diturunkan suatu surah yang muhkam) tiada suatu ayat pun darinya yang dimansukh (dan disebutkan...(Maka hal yang lebih utama bagi mereka) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada, sedangkan Khabarnya
(Sesungguhnya orang-orang yang kafir akan ayat-ayat Allah dan membunuh) pada satu qiraat yuqatiluuna...Diriwayatkan bahwa mereka telah membunuh 43 orang nabi kemudian mereka dicegah oleh 170 orang pengikut-pengikut
Muhammad telah membuat-buatnya") yakni Alquran itu (Katakanlah, "Kalau demikian, maka datangkanlah sepuluh surah-surah...Allah swt. menantang mereka untuk pertama kalinya supaya mereka mendatangkan sepuluh surah, kemudian...pada tantangan yang berikutnya cukup hanya dengan satu surah saja (dan panggillah orang-orang yang kalian
(Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit) lemah keyakinan (maka dengan surah ini...samping kekafirannya) kekafiran mereka makin bertambah karena pada mulanya mereka sudah kafir kepada surah
Inni dan Al Mala-u winni, yakni bacaan secara Tahqiq dan Tas-hil (telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah...yang mulia) yakni surah yang berstempel.
Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah...Al Bara'ah atau surah At Taubah.
Ini adalah (suatu surah yang Kami turunkan dan Kami wajibkan) dapat dibaca secara Takhfif, yaitu Faradhnaahaa...banyaknya fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalamnya (dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk
badal daripada lafal kullan (yang dengannya Kami teguhkan) Kami tenangkan (hatimu) kalbumu (dan dalam surah...ini telah datang kepadamu kebenaran) yang dimaksud adalah kisah-kisah para rasul ini atau ayat-ayat...disebutkan di sini secara khusus, mengingat hanya merekalah yang dapat memanfaatkan adanya kisah-kisah atau ayat-ayat
Alquran yang Kami wahyukan kepada Muhammad, bahwa itu benar-benar dari Allah, (maka buatlah sebuah surah...yang sebanding dengannya) dengan surah yang diwahyukan itu....Yang dimaksud dengan 'surah' ialah suatu penggal perkataan yang mempunyai permulaan kesudahan dan sekurang-kurangnya...terdiri dari tiga ayat.
gugusan bintang) yakni bintang-bintang yang dua belas gugusan, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah
Ar-Ra'd, 43.)...Istifham atau kata tanya pada ayat ini mengandung makna Taqrir yakni ketahuilah oleh kalian (berapa banyak
meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa membaca surah At-Tiin hingga akhir surah, maka hendaknya
Di dalam beberapa Fi'il pada surah ini Dhamir yang kembali kepada Rasulullah saw. tidak disebutkan karena...demi memelihara Fawashil atau bunyi huruf di akhir ayat.
atas negeri-negeri itu) batu-batu sesudah dibalikkan (azab besar yang menimpanya) di dalam ungkapan ayat...Azab ini dijelaskan pula dalam surah Hud, melalui firman-Nya, "Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang
(Sesungguhnya ini) surah ini (adalah suatu peringatan) suatu nasihat dan pelajaran bagi makhluk (maka
Kemudian Nabi Ibrahim memenuhi janjinya itu, sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu...sebelum jelas baginya bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surah
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat) sesungguhnya Nabi saw. sesudah surah ini diturunkan, beliau...Dengan turunnya surah ini dapat diketahui bahwa saat ajalnya telah dekat.
mulia jadi hina, dan demikian pula yang akan mereka perbuat) yang akan dilakukan oleh para pengirim surah
(Dialah yang menurunkan kepadamu Alquran, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat) jelas maksud...sedangkan yang lainnya mutasyabihat) tidak dimengerti secara jelas maksudnya, misalnya permulaan-permulaan surah...dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan) menyeleweng dari kebenaran, (maka mereka mengikuti ayat-ayat...mendalam) luas lagi kokoh (ilmunya) menjadi mubtada, sedangkan khabarnya: (Berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat