Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Ali Imran 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 al furqan ayat 67 8 Almaidah ayat 48 9 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 10 ali+imran+159 11 ayat tentang kepala madrasah 12 yusuf 13 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 14 Aman 15 Ibrahim ayat 7 16 al-baqarah ayat 168 17 Urusan 18 dunia 19 al-maidah ayat 3 20 orang tua 21 an-nur+ayat+36 22 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 23 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 24 al-insyirah ayat 5 25 hujan 26 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 27 huud+40 28 hewan 29 Al furqon ayat 67 30 ar rum ayat 21 31 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 32 Surga 33 an nisa ayat 59 34 Memohon ampun 35 al ahzab ayat 70 36 Saba 13 37 al baqarah ayat 124 38 menghindari perkelahian 39 An nahl ayat 120 40 petunjuk 41 kemuliaan 42 AL+AHZAB+AYAT+70 43 al baqarah ayat 261 44 mengharapkan pertemuan 45 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 46 Anjing 47 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 48 al-maidah ayat 48 49 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 50 al bayyinah ayat 8 51 Surat al maidah ayat 48 52 surat al baqarah ayat 11 53 ibrahim 32 54 ali imran ayat 185 55 ikhlas 56 ali imran ayat 26 57 surat Al furqan ayat 20 58 QS.Al imran ayat 79 59 Bersyukur 60 Al+Anbiyâ+ayat+73 61 lukman+ayat+15 62 surat Al furqan ayat 9 63 Al+hijr+ayat+48 64 al a'raf ayat 20 65 LUKMAN+AYAT+18 66 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 67 Ar Rahman ayat 33 68 rumah 69 al anfal ayat 63 70 mencintai iptek 71 surat al-araf 31 72 al haj ayat 41 73 bertakwa 74 Al imran 75 keamanan 76 Ali imran ayat 190-191 77 Rezeki 78 Cinta 79 LUKMAN+AYAT+19 80 al anfal ayat 17 81 an-nisa ayat 29 82 Zakat fitrah 83 an nahl ayat 43 84 Ayat tentang toleransi 85 al fatihah ayat 1 86 hutang 87 ali imran 139 88 Al+waqiah+ayat+37 89 Nabi Yahya 90 Almujadilah surah ke berapa 91 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 92 yunus 93 Kuda 94 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 95 Ibnu Katsir 96 Tafsir surat alkafirun 97 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 98 q.s al qalam ayat 68 99 Al-Baqarah · Ayat 286 100 Al mu'minun ayat 51

Hasil pencarian tentang Ayat+jihad++nikah+misyar

Apakah yang Anda maksud Ayat jihad nikah miswar?

-deskripsi"> Keumuman ayat ini menunjukkan haramnya nikah mut’ah, karena wanita
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ayat ini juga menunjukkan haramnya nikah mut’ah (kontrak), karena keadaan wanitanya bukan istri yang
Ayat ini juga menunjukkan bahwa talak hanyalah terjadi setelah menikah, jika seseorang menalak sebelum...Jika talak yang merupakan pisah dan pengharaman secara sempurna tidak terjadi sebelum nikah, maka pengharaman...yang kurang, seperti zhihar atau iila’ lebih tidak jatuh lagi sebelum nikah....Ayat ini juga menunjukkan bolehnya talak, karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan kepada kaum
-deskripsi"> Dengan nikah yang sesungguhnya, bukan bermaksud menghalalkan kepada suami...

-deskripsi"> Dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa hendaknya seseorang...Dalam ayat ini terdapat dalil keutamaan ahli ilmu, karena Allah Ta'ala menerangkan hukum-hukum-Nya kepada
-deskripsi"> Ayat ini di dalamnya terdapat berita tentang luasnya kerajaan Allah Subhaanahu...Nikah misalnya, ia termasuk sebab lahirnya anak, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala Dialah yang memberikan
Ayat ini menunjukkan, bahwa orang yang layak mendapatkan kebenaran adalah orang yang sungguh-sungguh,...Ayat ini juga menunjukkan, bahwa orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu syar’i, maka dia akan mendapatkan...kecuali manusia-manusia pilihan, yang pertama yaitu jihad dengan ucapan dan lisan kepada kaum kafir...dan munafik, jihad untuk berusaha mengajarkan agama dan membantah orang-orang yang menyelisihi yang hak..., sedangkan yang kedua adalah jihad fisik (perang).
Wahai orang-orang beriman, jika kalian melangsungkan akad nikah dengan salah seorang wanita Mukmin, kemudian
Dalam ayat ini terdapat dalil bolehnya mahar dengan harta yang banyak, hanya saja yang lebih utama dan...Hal itu, karena istri sebelum akad nikah itu haram bagi suaminya, dan istri tidak ridha menghalalkan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 237
tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah
Ayat ini adalah ayat pertama yang diturunkan sehubungan dengan masalah jihad (karena sesungguhnya mereka
bahwasanya tidak ada dosa bagi mereka dalam hal tersebut sebagai kemurahan bagi mereka dalam masalah nikah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 235
Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya.

-deskripsi"> Yaitu jalan yang menghubungkan ke surga, seperti jihad dan lainnya....

-deskripsi"> Karena mereka sombong dari beriman kepada Allah dan tunduk kepada ayat-ayat-Nya
-deskripsi"> Ayat ini merupakan ayat pertama yang turun berkenaan dengan jihad.
menyatakan) menampakkan (hal ikhwal kalian) tentang ketaatan kalian dan kedurhakaan kalian di dalam masalah jihad...Ketiga Fi'il yang ada dalam ayat ini, ketiga-tiganya dapat dibaca dengan memakai huruf Mudhara'ah Ya
yang di dalamnya disebutkan masalah jihad....(Maka apabila diturunkan suatu surah yang muhkam) tiada suatu ayat pun darinya yang dimansukh (dan disebutkan...(Maka hal yang lebih utama bagi mereka) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada, sedangkan Khabarnya
(Dan) ada pula suatu kaum (yang lain) lafal ayat ini menjadi mubtada (mereka mengakui dosa-dosa mereka...Lafal ayat ini menjadi khabarnya (mereka mencampur-baurkan pekerjaan yang baik) yaitu jihad yang telah...Ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan segolongan orang-orang lainnya...Kemudian setelah ayat ini diturunkan Nabi saw. melepaskan ikatan mereka.
tanpa memakai maskawin (sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang Mukmin) dalam pengertian nikah...istibra' atau menyucikan rahimnya terlebih dahulu sebelum digauli oleh tuannya (supaya tidak) lafal ayat
memaafkan mereka hingga mereka tidak mengambilnya (atau dimaafkan oleh yang pada tangannya tergenggam akad nikah
laki-laki dan istri lain selain ibunya, maka anak laki-laki harus mengawini janda ayahnya itu tanpa akad nikah
Namun menurut pendapat yang shahih, maksud "orang yang memegang ikatan nikah" adalah suami, karena dialah
Ayat ini diturunkan sewaktu Nabi saw. menyeru kaum muslimin untuk berangkat ke perang Tabuk sedangkan...Artinya kalian malas dan enggan untuk melakukan jihad (dan ingin tinggal di tempat kalian saja?)...artinya ingin tetap di tempat tinggal, istifham/kata tanya pada permulaan ayat mengandung makna taubikh
Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan ujian paling besar yang Allah uji dengannya hamba-hamba-Nya, yaitu jihad...

-deskripsi"> Yakni iman dan kesabaranmu dengan adanya jihad dan lainnya....tafsir-deskripsi"> Bisa juga diartikan, “dan akan Kami tampakkan perihal kamu.” Yakni taat atau maksiat dalam jihad
(Dan janganlah kamu pastikan akan mengakadkan nikah), artinya melangsungkannya (sebelum yang tertulis
Ayat ini merupakan hujjah tentang kewalian kerabat dalam semua kewalian, seperti nikah, harta, dan lain-lain
Ayat ini turun menceritakan perbuatan orang-orang Romawi yang telah merobohkan Baitulmakdis atau orang-orang...Kalimat ini kalimat berita dengan arti perintah, artinya ancamlah mereka itu dengan jihad, sehingga tidak
-deskripsi"> Ayat ini merupakan dorongan dari Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba-hamba-Nya...mereka bagaimana yang seharusnya mereka lakukan, dan bahwa sepatutnya mereka berbaris secara rapi dalam jihad
-deskripsi"> Jihad melawan orang kafir atau jihad melawan hawa nafsu dan setan....Sudah menjadi maklum, bahwa perintah dan larangan butuh adanya jihad (kesungguhan), karena jiwa seseorang
itu, niatkanlah yang baik dan jangan meniatkan hal yang buruk seperti berazam untuk mengadakan akad nikah
(Dan barang siapa yang berjihad) maksudnya jihad fisik atau jihad nafsi (maka sesungghnya jihadnya itu