Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 penyakit 9 zakat 10 surah al a'raf ayat 79 11 Bumi bulat 12 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 13 at taubah ayat 105 14 al+ikhlas 15 at taubah ayat 60 16 Berfikir+positif 17 al+lail+ayat+1-2 18 sombong 19 Al maidah ayat 48 20 Hikmah 21 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 22 Jibril 23 saba 16 24 lokasi yang memudahkan 25 an nisa ayat 58 26 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 27 Samiri 28 Injil 29 riba 30 surat+thaha+ayat+125 31 Menyelam 32 al+hijr+22 33 Sakit 34 surat+thaha+ayat+126 35 Hadis kitab zabur 36 dalil+kitab+Zabur 37 Jihad 38 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 39 al maidah ayat 2 40 al-A’raf+ayat+204 41 Zina 42 hr+muslim+288 43 hadits kitab taurat 44 an nisa ayat 1 45 Ayat ayat larangan zina 46 Melindungi 47 Ali Imran 159 48 Hadist kitab Zabur 49 dalil+kitab+injil 50 anjing 51 at tahrim ayat 6 52 al baqarah ayat 188 53 Pengertian dalil kitab 54 AS+SAJADAH+AYAT+6 55 Al Baqarah ayat 2 56 al hujurat ayat 13 57 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 58 Lalai 59 yusuf 69 60 yusuf ayat 111 61 Surat Thaha ayat 15 62 tangan 63 orang-oramg quraisy dahulu menghalangi kaum muslimin 64 AL BAYYINAH AYAT 1 65 dalil kitab Taurat 66 yunus ayat 5 67 al kitab 68 yunus 12 69 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 70 Bunuh diri 71 singa 72 cinta 73 yusuf 31 74 takwa 75 ayat Alquran tentang syuruk 76 al baqarah ayat 205 77 pinjaman 78 fangqolibu bini mati 79 kebiasaan 80 kebersihan mulut 81 Bentuk bumi bulat 82 surat+an-nahl+ayat+90 83 ar ra'du ayat 11 84 ali imran 130 85 Bergelimang dosa 86 hujan 87 hambur hamburkan harta 88 luqman 27 89 malaikat 90 millah ibrahim 91 amal 92 Ali+Imran+Ayat+190 latin 93 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 94 ar rad ayat 21 95 akal 96 Arsy 97 ar+ra'du+ayat+11 98 Al Imran ayat 159 99 Surat-ad-dahr-ayat-23 100 muhammad ayat 7

Hasil pencarian tentang allah+memasukkan+orang+orang+ke+surga+Na'iim+

terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 14
Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga...Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 31
Dan memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya (surga)....Dan bagi orang-orang zalim disediakan-Nya azab yang pedih.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 23
Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga...Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah
Ketiga, orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia di garis terdepan....Mereka itulah orang-orang yang terlebih dahulu akan memperoleh derajat yang tinggi di akhirat....Mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah....Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
Ketiga, orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia di garis terdepan....Mereka itulah orang-orang yang terlebih dahulu akan memperoleh derajat yang tinggi di akhirat....Mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah....Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
Ketiga, orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia di garis terdepan....Mereka itulah orang-orang yang terlebih dahulu akan memperoleh derajat yang tinggi di akhirat....Mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah....Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 30
Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam...rahmat-Nya (surga).
(Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, "Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena...sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hamba-Nya") oleh karena itu maka Dia memasukkan...orang-orang yang beriman ke dalam surga, dan orang-orang kafir ke dalam neraka.
(Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh) amal fardu dan sunah...semuanya (ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai....Sesungguhnya Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki) termasuk memuliakan orang yang taat kepada-Nya...dan menghinakan orang yang durhaka kepada-Nya.
Orang-orang yang beriman kepada Allah dan kerasulan Muhammad serta berpegang teguh pada agamanya, maka...Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga di akhirat kelak, dan akan memberi mereka rahmat serta karunia...Sedang di dunia, mereka akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus.
(Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh maka Rabb mereka memasukkan mereka ke...dalam rahmat-Nya) yakni surga-Nya.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 175
Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada (agama)-Nya niscaya Allah akan...memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari-Nya (surga) dan limpahan karunia-Nya.
Mereka adalah orang-orang yang akan diberi kabar gembira dengan rahmat Allah yang luas dan menyeluruh..., yang hanya diperintahkan oleh Allah bagi mereka dengan keridaan-Nya....Allah akan memasukkan mereka pada hari kiamat ke dalam surga-surga yang di dalamnya mereka mendapatkan
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 59
Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat (surga) yang mereka menyukainya....Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.
(Supaya Dia memasukkan) lafal Liyudkhila ini berta'alluq kepada lafal yang tidak disebutkan, yakni Dia...memerintahkan berjihad supaya memasukkan (orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga...Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.)
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 5
supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya...Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah,
(Niscaya Allah akan mengampuni) menjadi jawab dari syarat yang diperkirakan keberadaannya; lengkapnya..., jika kalian mengerjakannya, niscaya Dia akan mengampuni (dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke...dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kalian ke tempat-tempat tinggal yang...baik di dalam surga Adn) sebagai tempat menetap.
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi) mereka adalah pemeluk agama Yahudi (orang-orang...Shabi'in) salah satu sekte dari orang-orang Yahudi (orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang...Musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat) yaitu dengan memasukkan orang-orang...yang beriman ke dalam surga dan mencampakkan orang-orang selain mereka ke dalam neraka....(Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu) yang diperbuat mereka (Maha Menyaksikan) mengetahuinya secara
(Yaitu orang-orang) lafal alladziina di sini menjadi na`at atau sifat (yang diwafatkan oleh para malaikat...diwafatkan ("Salaamun `alaikum.") dan dikatakan pula kepada mereka kelak di hari akhirat ("Masuklah kalian ke...dalam surga itu disebabkan apa yang telah kalian kerjakan.")
(Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya) dapat dibaca...tarajji, yakni sesuatu yang dapat diharapkan akan terjadi (akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian, dan memasukkan...kalian ke dalam surga-surga) yakni taman-taman surga (yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada...hari ketika Allah tidak menghinakan) Allah tidak akan memasukkan ke dalam neraka (Nabi dan orang-orang...Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami) hingga sampai ke surga, sedangkan orang-orang munafik cahaya mereka
Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga...Sedangkan orang-orang kafir akan menikmati sedikit kesenanganan dunia.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 13
Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan...Yang (berbuat) demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaan-Nya-lah kerajaan....Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari
Tetapi mereka yang segera bertobat, beriman dan beramal saleh, sesungguhnya Allah akan menerima pertobatan...Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga, dan pahala mereka tidak akan dikurangi sedikit pun.
Allah swt. berfirman kepada orang-orang Mukmin, ("Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman...dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai....Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara) kalau dibaca Lu-luin
Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah dari dosa-dosa kalian dengan tulus....Mudah-mudahan Tuhan akan menghapus dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang dialiri...Pada hari ketika Allah mengangkat derajat Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, cahaya mereka...Dengan mendekatkan diri kepada Allah, mereka berkata, "Ya Tuhan yang mengendalikan segala urusan kami..., sempurnakanlah cahaya kami sehingga kami dapat menuju ke surga, dan ampunilah segala dosa kami.
Jika kalian beriman dan berjuang di jalan Allah, niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan...kalian ke dalam surga yang dialiri sungai-sungai dan tempat tinggal yang baik di surga 'Adn.
kepada lafal Dukhuuluhaa yang diperkirakan keberadaannya tadi pada ayat sebelumnya, ("Segala puji bagi Allah...yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami) yakni memasukkan kami ke dalam surga (dan telah memberikan...kepada kami tempat ini) surga ini (sedangkan kami diperkenankan menempati) menghuni (tempat dalam surga...dengan yang lainnya, karena semuanya indah (maka sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal)...adalah surga.
(Dia memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya) yakni surga-Nya, mereka adalah orang-orang...(Dan bagi orang-orang lalim) dinashabkan oleh Fi'il atau kata kerja yang keberadaannya diperkirakan,...disimpulkan dari firman berikutnya (disediakan-Nya azab yang pedih) azab yang menyakitkan; mereka adalah orang-orang
(Dan) mereka mengatakan sehubungan dengan bantahan mereka terhadap orang-orang Yahudi yang mencap mereka...masuk Islam (mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami) yaitu...mengharuskan iman (padahal kami sangat ingin) diathafkan/dikaitkan dengan lafal nu'minu (agar Tuhan kami memasukkan...kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh?)...orang-orang yang beriman ke dalam surga. Allah melanjutkan firman-Nya:
(Demikianlah Kami memasukkannya) artinya seperti itulah gambarannya bila Kami memasukkan ke dalam hati...orang-orang kafir rasa ingkar dan memperolok-olokkan (ke dalam hati orang-orang yang berdosa) yaitu...orang-orang kafir Mekah.