Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Ilmu 3 riba 4 al maidah ayat 1 5 Al Baqarah ayat 4 6 Ali Imran 7 pemimpin 8 menuntut ilmu 9 al Baqarah ayat 285 10 jihad 11 zakat 12 al ikhlas 13 Ali Imran 104 14 Salam 15 Al maidah ayat 48 16 Ali Imran 190 17 al maidah ayat 2 18 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 19 al ankabut ayat 51 20 sabar 21 ali imran 31 22 AT TAUBAH AYAT 60 23 Hadis tentang Musa dan khidir 24 luqman 25 ali imran ayat 110 26 Ayat+47 27 Al-Imran 182 28 Luqman ayat 18 29 Surat+Maryam+Ayat+94 30 surat+al hijr+AYAT+36 31 Surat Al maidah ayat 1 32 pinjaman 33 iman 34 maryam 35 al hijr 9 36 ali imran 159 37 An nisa ayat 29 38 sungai 39 ali imran 19 40 Akhlak 41 Itulah perumpamaan 42 Hadits+at+huru 43 Al+alaq+ayat+96 44 al-qiyamah ayat 2 45 nikah 46 yunus 99 47 al ahzab ayat 21 48 Maksiat 49 ar rum ayat 21 50 al baqarah ayat 256 51 makan 52 al+maarij+ayat+35 53 SEDEKAH 54 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 55 an nisa ayat 58 56 al-maidah ayat 2 57 yusuf ayat 87 58 bumi 59 annisa ayat 51 60 al quran 61 Surat+Maryam+Ayat+76 62 2154 hadist muslim 63 Tentang kesehatan jiwa 64 al anfal ayat 2 65 tentang murabahah 66 an-nisa ayat 58 67 an nisa ayat 3 68 Timbangan 69 Pendidikan 70 khalifah 71 niat 72 daud 73 islam 74 gunung 75 Al Baqarah ayat 275 76 Cahaya 77 Albaqarah ayat 2017 78 muhammad 79 ali+imran+191 80 al isra ayat 32 81 akal 82 pertolongan allah 83 Hadits tentang zakat 84 surat an nisa ayat 51 85 Hadits Tersenyum 86 Surat addzariyat ayat 19 87 Surat an-nisa ayat 51 88 al quraisy 89 ciri ciri nabi 90 ali imran 64 91 Surah al-qasas ayat 26 92 Senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah 93 surah al insirah ayat 5 dan 6 94 ali imran 110 95 shalat 96 minyak 97 Menghormati guru 98 QS Al Lukman ayat 14 99 surat al hujurat ayat 12 100 Surat Al-Baqarah ayat 285

Hasil pencarian tentang mencari+solusi+atas+masalah+yang+dihadapi.

terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 140
Musa menjawab: "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain dari pada Allah, padahal Dialah yang...telah melebihkan kamu atas segala umat.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Katakanlah, "Sesungguhnya aku berada di atas hujah) penjelasan yang nyata (dari Tuhanku dan) ternyata...(Tidak ada padaku apa yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya) yaitu berupa azab....(Tidak lain) tiada lain (menetapkan hukum itu) dalam masalah tersebut dan masalah-masalah lainnya (hanyalah...Dia memutuskan) menentukan (yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik.") pemberi ketentuan...hukum yang paling baik.
(Dan andaikata tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atas diri kalian) dengan menutupi hal tersebut...(dan andaikata Allah bukan Penerima tobat) maksudnya, Allah menerima tobatnya yang disebabkan tuduhannya...itu dan dosa-dosa yang lainnya (lagi Maha Bijaksana) dalam keputusan-Nya mengenai masalah ini dan hal-hal...yang lain, niscaya Dia akan menjelaskan mana yang benar dalam masalah ini, dan niscaya pula Dia akan...menyegerakan hukuman-Nya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
(Dan apa yang kalian perselisihkan) dengan orang-orang kafir (tentang sesuatu perkara) yang menyangkut...masalah agama dan masalah-masalah lainnya (maka putusannya) dikembalikan (kepada Allah) kelak di hari
(Yang demikian itu) kecelakaan dan penyesatan itu (adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa...yang diturunkan Allah) yakni Alquran yang diturunkan-Nya, di dalamnya terkandung masalah-masalah taklif
(Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan) yaitu waktu untuk mencari penghidupan.
(Dan Dialah yang menundukkan lautan) Dia telah membuatnya jinak sehingga dapat dinaiki dan diselami (...) perahu-perahu (berlayar padanya) dapat melaju di atas air; artinya dapat membelah ombak melaju ke depan...atau ke belakang hanya ditiup oleh satu arah angin (dan supaya kalian mencari) lafal ini diathafkan...kepada lafal lita'kuluu, artinya supaya kalian mencari keuntungan (dari karunia-Nya) karunia Allah swt.... lewat berniaga (dan supaya kalian bersyukur) kepada Allah swt. atas karunia itu.
(Musa menjawab, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah?")...yakni sesembahan; pada asalnya lafal abghiikum itu ialah abghii lakum (padahal Dialah yang telah melebihkan...kamu atas segala umat) di zaman kamu sesuai dengan apa yang dituturkan dalam firman-Nya berikut ini.
dengan membawa hikmah) kenabian dan syariat Injil (dan untuk menjelaskan kepada kalian sebagian dari apa yang...kalian berselisih tentangnya) yakni tentang hukum-hukum Taurat, yaitu menyangkut masalah agama dan masalah-masalah...lainnya, Nabi Isa menjelaskan kepada mereka perkara agama yang sebenarnya (maka bertakwalah kepada Allah
menguji kalian) mencoba kalian dengan berjihad dan lainnya (agar Kami mengetahui) dengan pengetahuan yang...tampak (orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian) dalam berjihad dan lainnya (dan agar...menyatakan) menampakkan (hal ikhwal kalian) tentang ketaatan kalian dan kedurhakaan kalian di dalam masalah...jihad dan masalah-masalah lainnya....Ketiga Fi'il yang ada dalam ayat ini, ketiga-tiganya dapat dibaca dengan memakai huruf Mudhara'ah Ya
Kemudian, sebagai celaan bagi orang-orang yang mendustakan, dikatakanlah kepada mereka, "Sesungguhnya..., ketika di dunia, kalian telah melalaikan apa yang kalian rasakan sekarang....Kami telah membuka tabir yang menutupi mata kalian untuk melihat masalah-masalah keakhiratan, sehingga
Allah akan mengadili kita semua dan memutuskan masalah yang kalian perselisihkan denganku di hari kiamat
(Tiada dosa atas orang-orang yang lemah) yakni orang-orang jompo (atas orang-orang yang sakit) seperti...orang buta dan orang yang sakit parah yang tak sembuh-sembuh (dan atas orang-orang yang tidak memperoleh...apa yang akan mereka nafkahkan) untuk berjihad (apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya...(Tidak atas orang-orang yang berbuat baik) yakni orang-orang yang melaksanakan hal tersebut (jalan) alasan...Pengampun) kepada mereka (lagi Maha Penyayang) kepada mereka di dalam memberikan kelonggaran mengenai masalah
(Dan tepatilah perjanjian dengan Allah) dalam masalah jual beli dan sumpah-sumpah serta masalah-masalah...yang lain (apabila kalian berjanji dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya...(Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat) ayat ini merupakan ancaman buat mereka yang membatalkan
Tidak sepantasnya bagi orang-orang beriman, baik lelaki maupun wanita, untuk mencari pilihan hukum lain..., jika Allah dan Rasul telah menetapkan hukum atas suatu persoalan....Barangsiapa menyalahi ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya...ia telah berada pada jalan yang sangat jauh dari kebenaran.
(Dan) ingatlah (akan hari ketika Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka...sendiri) yakni nabi mereka sendiri (dan Kami datangkan kamu) hai Muhammad (menjadi saksi atas mereka...Kami turunkan kepadamu Alkitab) yakni Alquran (untuk menjelaskan) untuk menerangkan (segala sesuatu) yang...diperlukan oleh umat manusia menyangkut masalah syariat (dan petunjuk) supaya jangan tersesat (serta...rahmat dan kabar gembira) memperoleh surga (bagi orang-orang yang beriman) bagi orang-orang yang mentauhidkan
(Dan sesungguhnya di antara golongan Nuh) yang mengikutinya dalam masalah pokok agama, yaitu masalah
menunjukkan pengakuan, sehingga kalimat ini berarti bahwa mereka benar tidak mengetahui sedangkan wau yang...terletak di depan menyatakan athaf atau adanya hubungan (bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan...dan apa yang mereka lahirkan) tentang masalah-masalah tersebut hingga seharusnya mereka akan lebih hati-hati
(Allah menghapuskan) daripada kitab itu (apa yang dikehendaki-Nya dan menetapkan) dapat dibaca yutsbitu...atau yutsabbitu, artinya hukum-hukum dan masalah-masalah lainnya yang dikehendaki-Nya untuk dihapus...atau ditetapkan (dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab) asal kitab yang tidak berubah sedikit pun daripadanya
Akidah dan perbuatan orang-orang yang berdiri di atas landasan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah...demi mencari keridaan-Nya, tidaklah sama dengan orang yang mendirikannya atas dasar kemunafikan dan kekufuran...Karena, sesungguhnya, pekerjaan orang yang bertakwa adalah lurus dan kuat di atas dasar yang kokoh, sedangkan...pekerjaan orang-orang munafik bagaikan bangunan di tepi jurang yang hampir runtuh....Allah tidak akan memberi petunjuk ke jalan yang benar kepada orang-orang yang bersikeras menzalimi dirinya
Katakanlah) kepada mereka ("Jikalau ada di samping-Nya) yakni di samping Allah (tuhan-tuhan lain sebagaimana yang...mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari) mencari-cari (kepada Tuhan Yang mempunyai Arasy) yakni
Mereka mendapatkan nikmat yang kekal. Mereka pun tidak ingin mencari kenikmatan selainnya.
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 31
Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 7
Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
Tidak seorang rasul pun yang Kami utus sebelummu, wahai Muhammad, kecuali berbicara dengan bahasa yang...dikehendaki--karena tidak mempunyai kesiapan untuk mencari kebenaran--dan memberi hidayah kepada siapa...saja yang Dia kehendaki--karena baiknya kesiapan untuk mencari kebenaran....Dia Mahakuat yang tidak seorang pun dapat mempengaruhi kehendak-Nya....meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan tidak memberi hidayah atau menyesatkan seseorang kecuali atas
(Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu) pemeluk agama yang satu (tetapi...mereka senantiasa berselisih pendapat) dalam masalah agama.
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 20
tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi.
Sesungguhnya kalian berdua dan orang-orang yang mengikuti kalian dan yang mau mencari petunjuk adalah...orang-orang yang akan menang atas orang-orang kafir itu."
Telah ada segolongan orang sebelum kalian yang menanyakan masalah-masalah yang rumit seperti ini.
Sehubungan dengan masalah ini ada berbagai pendapat mengenainya (dan supaya mereka menyebut nama Allah...pada hari-hari yang telah ditentukan) yakni tanggal sepuluh Zulhijah, atau hari Arafah, atau hari berkurban...hingga akhir hari-hari Tasyriq; mengenai masalah ini pun ada beberapa pendapat (atas rezeki yang telah...Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak) unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari...raya kurban dan ternak-ternak yang disembelih sesudahnya sebagai kurban.