Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 yunus 99 3 saba 46 4 al baqarah ayat 36 5 al baqarah ayat 256 6 al imran 159 7 kebebasan berekspresi 8 ali imran ayat 159 9 al-maidah ayat 2 10 surat yunus ayat 99 11 ali+imran+159 12 at taubah ayat 71 13 yunus ayat 99 14 ali imran 15 saba ayat 46 16 saba' 46 17 Al Hujurat ayat 13 18 surat al baqarah ayat 256 19 ibrahim 7 20 YUNUS 21 kebebasan 22 ilmu pengetahuan 23 Ali imran 14 24 al hajj ayat 41 25 an nisa ayat 1 26 SABA+46 27 saba 28 Surah al- baqarah ayat 36 29 pemimpin 30 Anisa ayat 118 31 al imran ayat 159 32 Anisa+ayat+118 33 Surah+An+Nisa+Ayat+26 34 al-hajj ayat 41 35 jual beli 36 al maidah ayat 2 37 ali imran 191 38 Qs. Attin ayat 4 39 as saba 46 40 al mujadalah ayat 11 41 Berpikir 42 Al ikhlas 43 Ali Imran ayat 19 44 al-baqarah ayat 256 45 surat at taubah ayat 71 46 rezeki 47 ibrahim 48 An Nahl ayat 5 49 An+Nahl+ayat+6 50 al baqarah ayat 170 51 al mujadilah ayat 11 52 ali imran 31 53 maryam 54 ali imran 103 55 surat saba' ayat 46 56 al baqarah ayat 3 57 kebebasan musyawarah 58 surat al baqarah ayat 36 59 Arab 60 Ali Imran 185 61 Sabar 62 Surat Ibrahim ayat 7 63 kurban 64 Syirik 65 Al Furqan ayat 74 66 al-baqarah ayat 36 67 surat saba ayat 46 68 QS. Al-Hajj ayat 41 69 Ar rahman 70 Surah Ali Imran 214 71 an najm ayat 39-42 72 ali imran 12 73 Surat Al hajj ayat 41 74 as syura ayat 38 75 Menjaga 76 luqman 14 77 Darah 78 Menuntut ilmu 79 al hujurat ayat 6 80 Perang badar 81 al+baqarah+ayat+84 82 bebas 83 at taubah ayat 122 84 surat+al+baqarah+ayat+256 85 Ibrahim ayat 34 86 Surah al- baqarah ayat 36\ 87 matahari 88 surat ali imran ayat 159 89 ar-rahman 90 Langit bumi 91 ar rum ayat 39 92 al ankabut ayat 26 93 al hijr 26 94 yunus 58 95 Surat Az Zukhruf ayat 22 96 surat+al baqarah ayat 36 97 al an aam ayat 108 98 pendidikan 99 saba' ayat 46 100 AL+najm+ayat+23

Hasil pencarian tentang Al+a'raaf+179

(Dan orang-orang yang di atas Al-A`raaf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka) penduduk neraka (yang...selalu kamu sombongkan itu.") yaitu kepongahanmu tidak mau beriman, kemudian orang-orang yang di atas Al-A...`raaf bertanya kepada penghuni neraka seraya memberi isyarat kepada orang-orang Islam yang lemah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan apabila pandangan mereka dialihkan) yakni Ashhaabul A`raaf itu (ke arah) ke sebelah (penghuni neraka
penghuni neraka (ada batas) penghalang; menurut suatu pendapat batas itu berupa tembok vang diberi nama Al-A'raaf...(di atas Al-A`raaf itu) yakni nama tembok surga (ada orang-orang) yang amat tampan dan amat buruk rupanya...orang-orang yang beriman dan berbadan hitam bagi orang-orang kafir, oleh sebab orang-orang yang di atas Al-A...`raaf itu dapat langsung melihat kedua golongan itu mengingat mereka berada di tempat yang tinggi....Allah swt. berfirman, ('Mereka belum lagi memasukinya) yakni para penghuni Al-A'raaf itu ke surga (sedangkan
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Kemudian Allah mengutus kepada mereka Nabi Syu'aib a. s.
Maka disebutlah kisah tentang pertemuan Mûsâ dan Hârûn dengan Fir'aun yang membangkang; kisah Ibrâhîm a....s., bapak para nabi; kisah Nûh a. s. bersama kaumnya; kisah Hûd a. s. dengan kabilah 'Ad dan Shâlih...a. s. dengan kabilah Tsamûd; kisah Lûth a. s. yang, dalam surat ini, dipaparkan secara lebih panjang;...dan kisah Syu'aib a. s. tatkala menghadapi penduduk Aykah....Tapi sudah pasti, tak ada satu makhluk pun yang dapat membuat seperti al-Qur'ân.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 83
diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al...kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al...Quran dan kenabian Muhammad s. a. w.).
dongengan-dongengan) kebohongan-kebohongan (orang-orang dahulu kala") wazan lafal Asaathiir sama dengan lafal Al...Adhaahiik dan Al-A`aajiib, adalah bentuk jamak dari lafal Usthuurah artinya dongengan atau fiksi.
kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan) lafal Aswa-a...dan Ahsana bermakna As-Sayyi dan Al-Hasan.
(Al-A`raf 115) ("Lemparkanlah apa yang hendak kalian lemparkan.")
Akan tetapi, Kami menurunkan al-Qur'ân kepada mereka yang mengingatkan pada kebenaran yang diakui oleh...al-Haqq (Q., s....Dapat juga berarti 'al-Qur'ân' seperti tersebut dalam ayat Innâ arsalnâk-a bi al-haqq (Q., s....Fathir: 24), atau pengertian agama secara umum, termasuk di dalamnya al-Qur'ân dan al-Hadits, seperti...pada ayat yang berbunyi Wa qul jâ'a al-haqq-u wa zahaq-a al-bâthil (Q., s.).
Surat yang terdiri atas 123 ayat ini dibuka dengan menyebutkan kemuliaan al-Qur'ân, tentang penyembahan...Setelah kisah Nûh a. s., dipaparkan pula kisah Nabi Hûd a. s. dan kaumnya, 'Ad, disertai penjelasan mengenai...kaum Tsamûd, Ibrâhîm a. s, Lûth a. s., dan Syu'ayb a. s....Kedua, untuk menarik perhatian agar, saat dibacakan, al-Qur'ân harus disimak, sebagai pertanda bahwa...al-Qur'ân adalah kitab suci yang memiliki kedudukan yang sangat luhur: ayat-ayatnya diturunkan dengan
Sampaikanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik yang mengaku sebagai pengikut agama Ibrâhîm a....s. dan menjadikan al-Masjid al-Harâm sebagai tempat berhala, sampaikan kepada mereka itu kisah perjalanan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Al-A`raf 18, Hud 119, As-Sajdah 32, Shad 85), atau hukuman Allah itu disebabkan (karena mereka tidak
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al