Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 al ikhlas 5 Al+hijr+ayat+47 6 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 7 Almaidah ayat 48 8 ayat tentang kepala madrasah 9 ali+imran+159 10 yusuf 11 al furqan ayat 67 12 orang tua 13 dunia 14 al-maidah ayat 3 15 an-nur+ayat+36 16 al-baqarah ayat 168 17 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 18 Urusan 19 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 20 hujan 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 huud+40 23 hewan 24 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 25 Aman 26 Ibrahim ayat 7 27 An nahl ayat 120 28 Anjing 29 Al furqon ayat 67 30 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 31 al bayyinah ayat 8 32 surat al baqarah ayat 11 33 ikhlas 34 ali imran ayat 185 35 Surga 36 Menumbuhkan kebiasaan menegur 37 menghindari perkelahian 38 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 39 Al+Anbiyâ+ayat+73 40 surat Al furqan ayat 20 41 ali imran ayat 26 42 Saba 13 43 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 44 QS.Al imran ayat 79 45 Bersyukur 46 kemuliaan 47 lukman+ayat+15 48 surat Al furqan ayat 9 49 petunjuk 50 al baqarah ayat 261 51 mengharapkan pertemuan 52 AL+AHZAB+AYAT+70 53 al-maidah ayat 48 54 Surat al maidah ayat 48 55 Al+hijr+ayat+48 56 ar rum ayat 21 57 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 58 an nisa ayat 59 59 al ahzab ayat 70 60 Memohon ampun 61 ibrahim 32 62 Al Isra ayat 26 63 an nisa ayat 58 64 al-baqarah ayat 245 65 al a'raf ayat 31 66 LUKMAN AYAT 12 67 Diamlah 68 Surat at-taubah 104 69 tumbuhan berdzikir 70 israq ayat 81 71 al-baqarah ayat 43 72 Perang 73 udara 74 Surat+Al-Baqarah 75 ali+imran+188 76 Ayat keras hati 77 Surat Al-A’raf Ayat 26 78 Surat Al-Baqarah ayat 10 79 hewan ternak 80 besi 81 Al-Baqarah ayat 256 82 LUKMAN+AYAT+13 83 SURAT LUKMAN 84 surat al baqarah ayat 219 85 Tadabbur asy syuara ayat 174 86 penyakit gula 87 an-nisa+ayat+29 88 Memaafkan 89 LUKMAN+AYAT+14 90 Hati bersih 91 Beriman 92 mencintai iptek 93 surah al-an’am ayat 136 94 Al imran 95 Surat annisa ayat 56 96 Nafas 97 LUKMAN+AYAT+16 98 al an am ayat 32 99 Asy-Syu’araa ayat 181-183 100 al+baqarah+ayat+251

Hasil pencarian tentang surah+al-maidah+ayat+8

tetapi Allah memeliharanya, sehingga terhindar dari bahaya itu, sebagaimana dijanjikan Allah dalam surat Al...Maidah ayat 67.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ketika ayat ini diturunkan, sebagian sahabat masih suka meminum minuman keras, sedangkan yang lainnya...sudah meninggalkannya hingga akhirnya diharamkan oleh sebuah ayat dalam surat Al-Maidah....Menurut satu qiraat dibaca al-`afwu sebagai khabar dari mubtada' yang tidak disebutkan dan diperkirakan...artinya sebagaimana dijelaskan-Nya kepadamu apa yang telah disebutkan itu (dijelaskan-Nya pula bagimu ayat-ayat
sehingga mereka berubah ujud menjadi babi-babi; mereka adalah orang-orang Bani Israel yang memiliki Al-Maidah
il untuk kedua fi`ilnya (kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu) yang telah disebutkan di dalam ayat...Al-Maidah 3) (kecuali apa yang terpaksa kamu harus memakannya) di antara apa yang diharamkan itu maka
Al-Maidah, 117).
telah kalian katakan dengan cara membayar kifarat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surat Al-Maidah
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Al-Maidah, 3). Dengan demikian berarti Istitsna di sini bersifat Munqathi'.
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.

[[99 ~ AL-ZALZALAH (GONCANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 8 ayat ~ Ayat-ayat dalam surat ini berhubungan
aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Selanjutnya lihat surah Al Qashash ayat 15.

Tetapi setelah saya mentadabburi beberapa ayat ini dengan beberapa ayat yang disebutkan dalam surah Al...Adapun dalam beberapa ayat ini, Allah telah menyebutkan umat-umat yang dibinasakan secara berturut-turut...Adapun dalam beberapa ayat di surah Al Qashas, maka jelas sekali di sana, bahwa setelah disebutkan kebinasaan...Fir’aun, Dia berfirman, “Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat) setelah...Al Qashash: 43) Ayat ini jelas, bahwa Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa setelah binasanya uamt-umat
Subhaanahu wa Ta'aala menghukum mereka di dunia dan di akhirat; di dunia sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...8 sebelumnya, dan azab di akhirat sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 10 di atas....

-deskripsi"> Yaitu mereka yang memahami ayat-ayat Allah dan pelajaran yang disampaikan-Nya...

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an.

-deskripsi"> Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran...yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran karena ia adalah ajaran yang paling baik...sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 23 surah ini.

-deskripsi"> Ayat ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Furqan: 27-29, yaitu...(dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku).-- Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al...Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
-deskripsi"> Dengan turunnya surah ini diketahui, bahwa ajal Beliau telah semakin dekat...; penaklukkan Mekkah terjadi pada bulan Ramadhan tahun ke-8 Hijriah, sedangkan wafatnya Beliau shallallahu
Tentang masa iddah, lihat pula surah Al Baqarah ayat 228 dan 234.
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)...dan yang dimohonkan para malaikat untuk kaum mukmin (lihat surah Al Mu’min: 8).
Allah memperlihatkan sembilan tanda kepada Fir’aun sebagaimana di surah Al Isra': 101....Di ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan, bahwa Dia telah menunjukkan kepada Fir’aun...ayat-ayat-Nya, sesuatu yang dapat diambil ibrah (pelajaran) dan berbagai bukti, akan tetapi Fir’aun...

-deskripsi"> Yakni mendustakan ayat-ayat itu dan menganggapnya sebagai sihir.
Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas ia berkata, “Ketika turun awal surah...Al Muzzammil, maka mereka (para sahabat) melakukan qiyamullail seperti yang mereka lakukan di bulan...Ramadhan sehingga turun ayat terakhir, dimana antara awal ayat dan akhirnya jarak turunnya hampir setahun.â...Muqbil berkata, “Hadits ini para perawinya adalah para perawi hadits shahih selain Ahmad bin Muhammad Al...Di ayat selanjutnya, Dia menentukannya, yaitu separuhnya atau kurang daripadanya seperti sepertiga.
Lafal al-baghyu disebutkan di sini secara khusus sebagai pertanda, bahwa ia harus lebih dijauhi; dan...demikian pula halnya dengan penyebutan lafal al-fahsyaa (Dia memberi pengajaran kepada kalian) melalui...Di dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan..., bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan
Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
Pembagian Fai’i disebutkan pada ayat 7 surah ini, sedangkan pembagian ghanimah disebutkan dalam surah...Al Anfaal ayat 41....alaihi wa sallam dan orang-orang yang disebutkan bersama Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam ayat